بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی

۲-۱ تعریف و تبیین مسأله تحقیق. ۳

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق. ۵

۴-۱مشکلات شرکت­های کوچک و متوسط ۷

۵-۱ اهداف تحقیق. ۹

۶-۱نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. ۱۰

۷-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. ۱۰

۸-۱جنبه نوآوری طرح. ۱۱

۹-۱ تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق. ۱۲

۱۰-۱ خلاصه فصل۱. ۱۳

۱۱-۱مباحث فصل آینده. ۱۳

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ مفهوم و تعریف هوش. ۱۵

۱-۲-۲هوش سازمانی. ۱۶

۲-۲-۲ تعریف هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان. ۱۷

۳-۲-۲ سطوح هوش سازمانی از دیدگاه لیانگ. ۱۸

۳-۲ هوش عاطفی. ۲۱

۱-۳-۲ تعریف هوش عاطفی. ۲۱

۲-۳-۲ توسعه مفهومی هوش عاطفی. ۲۳

۳-۳-۲ ویژگی­های افراد با هوش عاطفی بالا. ۲۶

۴-۳-۲ ویژگی­های افراد با هوش عاطفی پایین. ۲۶

۵-۳-۲ نحوه شکل­ گیری هوش عاطفی. ۲۶

۶-۳-۲ نقش هوش عاطفی در سازمان. ۲۷

۷-۳-۲ هوش عاطفی و رهبری. ۲۸

۸-۳-۲ هوش عاطفی و عملکرد. ۲۹

۹-۳-۲ هوش عاطفی و منابع انسانی. ۲۹

۴-۲ هوش رقابتی. ۳۱

۱-۴-۲ اهداف هوش رقابتی. ۳۲

۲-۴-۲ منافع و ارزش هوش رقابتی. ۳۳

۳-۴-۲ داده ­های استراتژیک هوش رقابتی. ۳۶

۱-۳-۴-۲ فرصت­های موقعیت بازار. ۳۶

۲-۳-۴-۲ تهدیدات رقیب. ۳۷

۳-۳-۴-۲ ریسک­های رقابتی. ۳۸

۴-۳-۴-۲ مفروضات و آسیب­های کلیدی. ۳۸

۵-۲ مزیت رقابتی. ۳۹

۱-۵-۲ منشا مزیت رقابتی. ۴۰

۲-۵-۲ایجاد و حفظ مزیت رقابتی. ۴۰

۳-۵-۲ رویکرد مبتنی بر منابع شرکت. ۴۲

۴-۵-۲- رویکرد بازار محور. ۴۳

۶-۲ بازارگرایی. ۴۵

۱-۶-۲ مشتری گرایی. ۴۸

۲-۶-۲ رقیب­گرایی. ۴۹

۳-۶-۲ همکاری بین­وظیفه ­ای. ۴۹

۷-۲ استراتژی رقابتی. ۵۳

۱-۷-۲ سازمان هایی که استراتژی تدافعی دارند. ۵۵

۲-۷-۲ سازمان هایی که استراتژی آینده­نگر دارند. ۵۵

۳-۷-۲ سازمان هایی که استراتژی تحلیلگر دارند. ۵۶

۴-۷-۲ سازمان هایی که استراتژی انفعالی دارند. ۵۹

۸-۲ عملکرد. ۶۰

۱-۸-۲ ارتقا عملکرد سازمانی. ۶۱

۲-۸-۲ مدل ارزیابی عملکرد سینک و تاتل. ۶۳

۳-۸-۲ مدیریت عملکرد. ۶۳

۹-۲ پیشینه تحقیق. ۶۶

۱۰-۲ خلاصه فصل۲. ۷۲

۱۱-۲ مباحث فصل آینده. ۷۳

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه. ۷۵

۲-۳ چارچوب نظری تحقیق. ۷۵

۳-۳ نوع متغیرها. ۷۶

۴-۳ فرضیات تحقیق. ۷۶

۵-۳ روش تحقیق. ۷۶

۶-۳ روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار سنجش سازه­های تحقیق. ۷۶

۷-۳ منبع سولات. ۷۸

۸-۳ تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق. ۷۹

۹-۳ قلمرو تحقیق. ۷۹

۱-۹-۳ قلمرو موضوعی تحقیق. ۷۹

۲-۹-۳  قلمرو زمانی تحقیق. ۷۹

۳-۹-۳ قلمرو مکانی تحقیق. ۸۰

۱۰-۳  جامعه و نمونه آماری. ۸۰

۱۱-۳ روش­های تحلیل و آزمون­های آماری ۸۰

۱-۱۱-۳ مدل معادله ساختاری در Amos Graphic. 81

۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدل: رویکرد دو مرحله­ای ۸۱

۱-۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدل­های اندازه ­گیری. ۸۲

۲-۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدل کلی   ۸۲

۱۲-۳خلاصه فصل۳. ۸۲

۱۳-۳مباحث فصل آینده. ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

۱-۴ مقدمه. ۸۴

۲-۴ آمارتوصیفی. ۸۴

۱-۲-۴ آمار توصیفی کارکنان پاسخ­دهنده به پرسشنامه­ها ۸۴

۲-۲-۴ آمار توصیفی شرکت­های نمونه آماری ۸۶

۳-۴ آماره توصیفی سازه­های تحقیق، آزمون میانگین

تک نمونه ­ای به منظور سنجش و اندازه ­گیری جامعه آماری

از لحاظ سازه­های تحقیق. ۸۶

۴-۴ آزمون فرضیه ها. ۸۷

۱-۴-۴آزمون فرضیه های ۱و۲و۳ و۵و۶ از طریق ضریب همبستگی پیرسون. ۸۸

۲-۴-۴ بررسی رابطه بین سازه­های فرضیه ­های  ۴ و ۷ با بهره گرفتن از آزمون H. 88

۵-۴ بررسی مقایسه­ای متغیرهای مدل بین صنایع شرکت کننده در تحقیق. ۸۹

۱-۵-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع با بهره گرفتن از آزمون H. 89

۲-۵-۴  بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع بر اساس  عامل بومی

بودن موسسین شرکت­ها با بهره گرفتن از آزمون H. 90

۳-۵-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع

بر اساس سن وتاریخچه شرکت­ها با بهره گرفتن از آزمون H. 90

۴-۵-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع

براساس تعداد کارکنان شرکت با بهره گرفتن از آزمون H. 91

۶-۴ تبیین مدل ارائه شده در تحقیق با توجه به روش­های مدل­سازیAmos 91

۱-۶-۴ برآورد و آزمون مدل به روش Amos Graphic : رویکرد دو مرحله­ای ۹۱

۱-۱-۶-۴ مرحله اول: برآورد مدل­های اندازه ­گیری ۹۱

۲-۱-۶-۴ مرحله دوم: برآورد مدل­کلی. ۹۴

۷-۴ تحلیل داده های مربوط به شرکت­ حروف باران. ۹۵

۸-۴ تحلیل داده های مربوط به شرکت­ توان مهر. ۹۶

۹-۴ خلاصه فصل۴. ۹۷

۹-۴ مباحث فصل آینده. ۹۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵  مقدمه. ۹۹

۲-۵ نتایج توصیفی تحقیق. ۹۹

۱-۲-۵ مشخصات کارکنان. ۹۹

۲-۲-۵مشخصات شرکت­ها. ۱۰۰

۳-۵ نتایج حاصل از برآورد  و ارزیابی مدل با بهره گرفتن از   Amos Graphics 100

۱-۳-۵ نتایج آزمون مدل با شاخصهای تطبیقی. ۱۰۰

۱-۱-۳-۵ شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت یا NFI 100

۲-۱-۳-۵ شاخص برازش نسبی یا RFI 101

۳-۱-۳-۵ شاخص برازش تطبیقی یا CFI 101

۲-۳-۵ نتایج آزمون مدل با شاخصهای برازش مقتصد. ۱۰۱

۱-۲-۳-۵ شاخص CMIN/DF. 101

۲-۲-۳-۵ شاخص نسبت اقتصاد یا PRATIO. 101

۳-۲-۳-۵ شاخص برازش هنجار شده مقتصد یاPNFI 102

۴-۲-۳-۵ شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا PCFI 102

۳-۳-۵ شاخص هلتر. ۱۰۲

۱-۲-۳-۵ شاخص CMIN/DF. 102

۴-۵  نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق. ۱۰۲

۵-۵ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ­ها ۱۰۳

۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۱-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۲-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۳-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۴-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۵-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف. ۱۰۵

۶-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه عملکرد  در بین صنایع مختلف. ۱۰۶

۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۶

۱-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۶

۲-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۶

۳-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۶

۴-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۷

۵-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۷

۶-۷-۵ نتایج حاصل از مقایسه عملکرد بر اساس عامل بومی بودن موسسین. ۱۰۷

۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۷

۱-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۸

۲-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۸

۳-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۸

مطلب دیگر :

۴-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۸

۵-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۸

۶-۸-۵ نتایج حاصل از مقایسه عملکرد در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت ۱۰۹

۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۰۹

۱-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۰

۲-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۰

۳-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۰

۴-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۰

۵-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۰

۶-۹-۵ نتایج حاصل از مقایسه عملکرد در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان ۱۱۱

۱۰-۵  نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت توان مهر  ۱۱۱

۱۱-۵ نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت حروف باران: ۱۱۱

۱۲-۵ پیشنهادات. ۱۱۳

۴-۱۲-۵ پیشنهاد حاصل از نتایج تحقیق. ۱۱۳

۱-۱۲-۵ پیشنهادات به شرکت توان مهر. ۱۱۵

۲-۱۲-۵ پیشنهاداتی به شرکت حروف باران. ۱۱۵

۳-۱۲-۵ پیشنهادات کلی تحقیق ۱۱۷

۴-۱۲-۵ پیشنهاد به محققان آینده ۱۱۹

۱۳-۵ محدودیتهای تحقیق. ۱۱۹

۱۴-۵ خلاصه فصل۵. ۱۲۰

منابع و مآخذ: ۱۲۱

فهرست نگاره ها

نگاره۱-۲ فرایند هوش رقابتی. ۳۲

نگاه ۲-۲ فرایند هوش رقابتی از دیدگاه میشل کوک و کورتیس. ۳۳

نگاره ۳-۲ رابطه بین استراتژی­های رقابتی و ساختار سازمانی ۵۶

نگاره ۱-۳- مدل مفهومی تحقیق. ۷۴

نگاره۱-۱-۳ مدل مفهومی توسعه یافته ۷۵

نگاره۲-۳ منبع سوالات تحقیق ۷۸

نگاره ۱-۴ آمار توصیفی کارکنان پاسخ­دهنده     . ۸۴

نگاره ۲-۴ آمار توصیفی شرکت­های نمونه آماری ۸۵

نگاره ۳-۴ نتایج حاصل از میانگین، انحراف معیار، آلفای کرونباخ و آزمونT. 86

نگاره ۴-۴ نتایج حاصل از همبستگی سازه­های تحقیق. ۸۷

نگاره ۵-۴ بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه ­ها ۸۸

نگاره ۶-۴ رابطه بین استراتژی رقابتی و هوش عاطفی، هوش رقابتی و هوش سازمانی   ۸۹

نگاره ۷-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع ۸۹

نگاره ۸-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع بر اساس

عامل بومی بودن موسسین شرکت­ها ۹۰

نگاره ۹-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق در بین صنایع

بر اساس سن وتاریخچه شرکت­ها ۹۰

نگاره ۱۰-۴ بررسی مقایسه­ای سازه­های تحقیق

در بین صنایع براساس تعداد کارکنان شرکت ۹۱

نگاره ۱۱-۴ مدل اندازه ­گیری مزیت رقابتی به روش Amos Graphic 91

نگاره ۱۲-۴ مدل اندازه ­گیری بازارگرایی به روش Amos Graphic. 92

نگاره ۱۳-۴ مدل اندازه ­گیری عملکرد به روش Amos Graphic. 92

نگاره ۱۴-۴  مدل اندازه ­گیری هوش عاطفی به روش Amos Graphic. 92

نگاره ۱۵-۴ مدل اندازه ­گیری هوش رقابتی به روش Amos Graphic. 93

نگاره ۱۶-۴مقادیر حاصل از مدل­های متغیرهایی به روش Graphic  Amos  ۹۳

نگاره ۱۷-۴ برآورد و ارزیابی مدل کلی به روش Amos Graphic. 94

نگاره۱۸-۴ نتایج حاصل مدل از بررسی مدل کلی به روش Amos Graphic. 94

نگاره۱۹-۴ نتایج حاصل از داده ­های جمع­آوری شده از شرکت حروف باران. ۹۵

نگاره۲۰ -۴ نتایج حاصل از داده ­های جمع­آوری شده از شرکت توان مهر. ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ۱

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*