بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال۱۳۹۲- قسمت ۲

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات

 

 

 

 

  •  

    

    1. زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

    

    

    

    1. اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………………… ۶

    

    

    

    1. سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

    

    

    

    1. تعاریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

    

    

    

    1. پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

    

    

    

    1. محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

    

    

    

    

 

 

 

 

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
۲-۱ چهارچوب پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹
فصل سوم : روش اجرا ی تحقیق
۳-۱ نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۲ جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۳ نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۴ مشخصات واحد های مورد پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳-۵ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۶ محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۷ ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۸ تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۹ تعیین اعتماد علمی و ابزارهای گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۱۰ روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۱۲ ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
فصل چهارم : نتایج تحقیق
۴-۱ یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴-۲ جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها
۵-۱ بحث و تفسیر نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۵-۲ نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۳ کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۵-۴ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی……………………………………………………………………………………………… ۸۲
منابع و ماخذ
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

 

 

 

 

  • پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

 

 

 

  • چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱ توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات فردی…………………………………………….. ۵۶
جدول ۲ توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات خانوادگی………………………………………. ۵۷
جدول ۳ میانگین و انحراف معیاروسایر شاخص های آماری نمره پرخاشگری به تفکیک حیطه ها…….. ۵۹
جدول ۴ میانگین و انحراف معیاروسایر شاخص های آماری نمره پرخاشگری ………………………………….. ۵۹
جدول ۵ مقایسه متوسط نمره پرخاشگری به تفکیک حیطه ها( فیزیکی ، کلامی ، خشم ، خصومت)……… ۶۰
جدول ۶ مقایسه نمرات پرخاشگری به تفکیک حیطه ها( فیزیکی ، کلامی ، خشم ، خصومت) برحسب متغیرهای دموگرافیک …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
جدول ۷ مقایسه میانگین نمره کل پرخاشگری بر حسب متغییرهای دموگرافیک …………………………………. ۶۴
جدول ۸ توزیع فراوانی نمونه های مورد پژوهش بر حسب انواع سبکهای دلبستگی …………………………… ۶۶
جدول ۹ مقایسه نمره پرخاشگری به طو کلی و به تفکیک حیطه ها (فیزیکی،کلامی،خشم،خصومت) بر حسب سبکهای دلبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۱۰ ضرایب رگرسیونی ارتباط با سبکهای دلبستگی و پرخاشگری با کنترل متغییرهای فردی و اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه ………………………………………………………………………… ۶۷
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

زمینه پژوهش
نوجوانی یکی از مهمترین، حساس ترین دوره های سنی و آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی می باشد (۱ ) که در این دوره، نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی، انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویشتن در مقابل عوامل فشارزای محیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم در دوستیابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن، از مهمترین نیازهای نوجوانان می باشد(۲) هال[۱] مرحله نوجوانی را چهارمین دوره رشد و تکامل انسان می داند که از سنین ۱۳ سالگی تا ۱۸-۲۰ سالگی می باشد (۳) در این دوره فرد به بلوغ می رسد، در پی کشف هویت خود است و به دنبال استقلال و جدایی از وابستگی های دوره کودکی است. در این مرحله نوجوان علاوه بر اینکه با تغییرات بیولوژیکی، شناختی و رشد جنسی روبه رو است، بایستی خود را با انتظارات والدین، مدرسه و گروه همسالان که با سرعت تغیر می کنند، سازگار کند) ۴). نوجوانان، قشر مهمی از هرم جمعیتی جهان می باشند که بیش از یک پنجم از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهندو ۸۴% از آنان در جوامع در حال توسعه زندگی می کنند(۵).که در ایران طبق سالنامه آماری سال ۱۳۹۲ از کل جمعیت کشور حدودشش میلیون و چهارصد هزار نفر و در استان گیلان ،۱۷٫۸%از جمعیت را نوجوانان مرحله سنی ۱۵-۱۹ سال تشکیل می دهد(۶). نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می باشد که ویژگی های رشدی آن می تواند زمینه ساز بروز پرخاشگری[۲]، انواع اختلالات رفتاری،بزهکاری وسوء مصرف مواد باشد(۷).
تأثیر مشکلات رفتاری بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی و همچنین بررسی عواملی چون جنسیت، ویژگی های شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی و عوامل شناختی در بروز اختلال های رفتاری از جمله رفتار پرخاشگرانه در دوران نوجوانی مورد توجه پژوهشگران بوده است(۸).
عکس مرتبط با اقتصاد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*