بررسی نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل …

2-2-1-9 موانع اجرای روش کارت امتیازی متوازن   64
2-2-1-10 مزایا و نتایج اجرای کارت امتیازی متوازن                                                                    68
2-2-1-11 نقد های وارده و محدودیت های استفاده از کارت امتیازی متوازن   75
فصل دوم: بخش سوم  77
2-3 پیشینه تحقیق   78
فصل دوم: بخش چهارم 82
2-4 مدل مفهومی   83
فصل سوم: روش تحقیق   85
3-1 مقدمه  86
3-2 روش شناسی تحقیق   86
3-3 متغیرهای تحقیق   86
3-4 ابزار جمع آوری داده ها  87
3-5 تعریف و اندازه گیری متغیرها  87
3-6 تشریح پرسشنامه تحقیق   89
3-7 جامعه آماری پژوهش     90
3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه  90
3-9 قلمرو تحقیق   91
3-10 روایی و پایایی پرسشنامه  91
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها  92
3-12 خلاصه  93
فصل چهارم: تحلیل یافته ها 94
4-1 مقدمه  95
4-2 آمار توصیفی   95
4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی   96
4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان   96

بازاریابی تلفنی چیست و چگونه در آن موفق شویم؟

4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان   97
4-2-1-3 تحصیلات پاسخ دهندگان   98
4-2-1-4 نسل   99
4-2-1-5 سمت سازمانی پاسخ دهندگان   99
4-2-2 آمار توصیفی متغیرها  100
4-3 آمار استنباطی   106
4-3-1 میانگین متغیرها در ابعاد عملکرد  107
4-3-2 همبستگی بین متغیرها  111
4-7 خلاصه  112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   113

مطلب دیگر :

5-1 مقدمه  114
5-2 نتایج تحقیق   116
5-3 محدودیت های پژوهش     118
5-4 پیشنهادهای کاربردی   118
5-5 پیشنهادهای تحقیقات آتی   120
منابع   121
ضمیمه : پرسشنامه  128
1 اهمیت و ضرورت موضوع:
هدف اصلی این تحقیقات پاسخ به این پرسش است که آیا عملکرد  شرکت های خانوادگی   از شرکت های غیر خانوادگی متمایز است و یا خیر و اگر تفاوت وجود دارد ، بررسی چرایی ونقش این تفاوت در عملکرد این گونه شرکتها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .بر اساس نظرات بسیار ی از محققین و تحقیقات  آنها، شرکت های خانوادگی از کار آیی مزیت های زیادی  برخوردارند.(اندرسون و همکاران،2003)[1]؛ (مک کونافی و همکاران، 1998)[2].
باید توجه داشت که علیرغم  تحقیقات گسترده ای که بنا به منظور توسعه و رفع موانع پیشاروی در کسب وکارهای مدل خانوادگی، در دهه های اخیر صورت گرفته است، تحقیقات در زمینه کسب و کار های خانوادگی همچنان موضوع جدیدی است و نیاز به  جایگاهی خاص و توجه ویژه در تحقیقات مدیریت است.(هوی،2003)[3] و هنوز راه زیادی در پیش دارد(کریسمن و همکاران، 2003)[4].
1-2 بیان مسئله:
به گفته مک کان[5]، (1996)  دلیل بازگشت قوم و خویش گرایی به جوامع امروز این است که، تنها نهادی که در دنیای پر تلاطم امروز ابدی است خانواده است.
کسب و کارهای خانوادگی بخش حیاتی اقتصاد جهان هستند، تخمین زده می شود که 90% کسب وکارها در آمریکای شمالی خانوادگی هستند و بیش از نیمی از نیروی کار بخش خصوصی در کسب و کار های خانوادگی استخدام شده اند.
وقتی در مورد کسب وکار خانوادگی سخن به میان می آید، اولین نکته ای که به ذهن افراد خطور می کند کارکردن “پدر ومادر” است، ولی کسب وکارهای خانوادگی میتوانند بسیار بزرگتر و فعال تر از آن باشند. تقریبا 35% شرکتهای فهرست فرچون 500[6]  تحت مالکیت، مدیریت و کنترل خانواده هستند. (مثل لیوایز، جانسون اند جانسون و وال مارت).
کسب وکارهای خانوادگی معمولا عمر کوتاهی دارند، فقط 30% آنها از موسسین به نسل بعد منتقل می شوند و فقط 10% این تعداد به نسب سوم می رسند. میانگین عمر مورد انتظار برای این نوع کسب وکار 24 سال است، در نتیجه محققان به دنبال یافتن راهی برای افزایش عمر و کارایی این بخش مهم اقتصاد و کار آفرینی هستند.
1-3 اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق نشان دادن نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول ، یعنی کارت امتیازی متوازن (BSC) در جهت همسو  کردن اهداف سیستم خانواده و کسب و کار و کاهش تضاد های چالش بر انگیز نظام های” خانواده” و” کسب و کار” در کسب و کارهای خانوادگی و تلاش برای هم راستا سازی این دو ساختار  است تا جایی که بتوان به آنها به عنوان یک ساختار یکپارچه و هم افزا نگاه کرد.
1-4 مدل تحقیق:
در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از وجوه 4گانه کارت امتیازی متوازن، الزامات کسب وکار و انتظارات خانواده که به دلیل تفاوتهای ساختاری یکی از دلایل عمده تعارض در کسب وکارهای خانوادگی هستند، یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.

1-5 سوالات تحقیق:
1-5-1 آیا اولویت های نظام خانواده و نظام کسب وکار با یکدیگر متفاوت هستند؟
1-5-2 آیا این تفاوت ها چالش آفرین هستند؟
1-5-3  آیا این اولویت ها قابلیت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این هم سو سازی منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود؟

  • آیا میتوان با استفاده از تکنیک ها مدیریتی به هم سو سازی این اولویتها پرداخت؟

1-6 فرضیه های تحقیق:
1-6-1 علایق و اولویتهای نظام خانواده و نظام کسب و کار با یکدیگر تفاوتهای مشخص و شناخته شده ای دارند.
1-6-2 در کسب و کارهای خانوادگی، تفاوت بین نظام خانواده و نظام کسب و کار منجر به بروز چالش های  ویژه و متفاوت  میشود.
1-6-3 هم راستا سازی این ساختار ها در کسب و کار های خانوادگی میتواند باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود.
1-6-4 امکان هم راستا سازی  ساختار های مذکور با تکنیک های مدیریتی  وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*