بررسی نظرات متخصصین اطلاع رسانی در مورد اضافه بار اطلاعاتی …

1-6-1 تعاریف مفهومی 7

1-6-1-1 مفهوم اضافه بار اطلاعاتی در وب……………. 7

1-6-2 تعاریف عملیاتی ………………………….. 8

1-6-2-1 ایجاد اضافه بار اطلاعاتی در وب……………. 8

1-6-2-1 ایجاد اضافه بار اطلاعاتی در وب 8

1-6-2-2 تاثیر اضافه بار اطلاعاتی در محیط وب 9

1-6-2-3 کنترل اضافه بار اطلاعاتی در وب 9

1-6-2-4 مواجه شدن فرد با اضافه بار اطلاعاتی در وب 10

1-6-2-5 تعدیل اضافه بار اطلاعاتی در وب 10

1-7 خلاصه فصل 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه 12

2-1 مبانی و رویكردهای نظری……………………… 13

عنوان     صفحه

2-1-1 مفهوم اضافه بار اطلاعاتی 15

2-1-2 عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطلاعاتی 18

2-1-2-1 اشخاص ………………………………… 18

2-1-2-2 فن‌آوری………………………………… 18

2-1-2-3 سازمان………………………………… 19

2-1-2-4 ویژگی اطلاعات…………………………… 19

2-1-3 عوامل موثر بر ایجاد اضافه باراطلاعاتی وب 20

2-1-3-1 فقدان ساختار واحد و استاندارد برای ذخیره‌سازی و انتشاراطلاعات 20

2-1-3-2 عدم ثبات در منابع اینترنتی………………. 21

2-1-3-3 تغییر نشانی منابع………………………. 21

2-1-3-4 مشكلات ناشی از موتورهای جستجو…………….. 21

2-1-4 تاثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران 23

2-1-4-1 تأثیر بر سلامت جسمی……………………… 23

2-1-4-2 تأثیر بر سلامت روانی…………………….. 24

2-1-4-3 تأثیر بر جامعه…………………………. 24

2-1-4-4 تأثیربر هزینه‌های اقتصادی و زمانی…………. 25

2-1-4-5 تأثیربر سیستم‌های اطلاعاتی………………… 25

2-1-4-6 تأثیر بر سازمان………………………… 26

2-1-5 عوامل موثر بر کنترل  اضافه بار اطلاعاتی وب 26

2-1-5-1 تصفیه…………………………………. 26

2-1-5-2 تلخیص…………………………………. 27

2-1-6 عوامل مؤثر بر كنترل اضافه بار اطلاعاتی وب……. 27

2-1-6-1 فرامتن………………………………… 27

2-1-6-2 فراپیوندها…………………………….. 28

2-1-6-4 گوفر‌ها………………………………… 29

2-1-6-5 محیط رابط كاربر………………………… 30

2-1-6-6 استفاده از عوامل هوشمند…………………. 31

عنوان                       صفحه

پایان نامه

2-1-6-7 واژگان كنترل شده……………………….. 32

2-1-6-8 وب 2………………………………….. 32

2-1-6-8-1 آر اس اس…………………………….. 33

2-1-6-8-2 وبلاگ………………………………… 33

2-1-6-8-3 ویكی­ها………………………………. 34

2-1-6-8-4 پادكست­ها…………………………….. 34

2-1-6-8-5 شبكه‌های اجتماعی………………………. 34

2-1-6-8-6 رده‌بندی مردمی………………………… 35

2-1-6-8-7 فناوری تلفیقی وب 2……………………. 36

2-1-6-9 حلقه‌ها………………………………… 36

2-1-6-10 فناوری فشار…………………………… 37

2-1-6-11 درگاه………………………………… 37

2-1-7 عوامل موثر بر مواجه با اضافه بار اطلاعاتی 38

2-1-7-1 عوامل مرتبط با نظام بازیابی و امكانات آن….. 38

2-1-7-2 عوامل مرتبط با كاربر……………………. 38

2-1-7-3 عوامل مرتبط با موضوع جستجو………………. 40

2-1-7-4 سایر عوامل مثل محیط جستجو،‌نوع كامپیوتر و نرم‌افزار و غیره   41

2-1-8 رویكردهای موثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی 41

2-1-8-1 موتورهای جستجو…………………………. 42

2-1-8-2 استفاده از دایركتوری‌ها………………….. 43

2-1-8-3 استفاده از روشهای جستجوی مناسب…………… 44

2-1-8-4 استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند……………. 44

2-1-8-5 وب معنایی……………………………… 44

2-1-8-6 استفاده از طرحهای رده‌بندی……………….. 45

2-1-8-7 فهرست‌های وبی…………………………… 46

2-1-9عوامل موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی 46

2-1-9-1 رویكردهای نمایه سازی درمحیط وب…………… 46

عنوان                                       صفحه

2-1-9-2 مدیریت دانش در سازمان…………………… 47

یک مطلب دیگر :

2-1-9-3  ارتباطات سازمانی………………………. 48

2-1-9-4 استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان……….. 48

2-1-9-5 سامانه‌های نرم افزاری……………………. 49

2-2 مرورنوشتارها………………………………. 49

2-2-1 پژوهشهای انجام شده در ایران……………….. 49

2-2-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور…………. 53

2-2-3 جمع بندی از پیشینه……………………….. 58

2-3 خلاصه فصل………………………………….. 59

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه 60

3-1 روش پژوهش 60

3-2جامعه پژوهش 61

3-3-نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 61

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات: 61

3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 62

3-7  خلاصه فصل 63

فصل چهارم: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 ویژ گی های جمعیت شناختی گروه نمونه 65

بررسی سوالات پژوهش 70

4-2 سوال اول: عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ 70

4-3  سوال دوم: اضافه بار اطلاعاتی چه تاثیری بر کاربران آن، از نظر  متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی دارد؟ 72

4-4 سوال سوم: عوامل مؤثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ 74

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-5 سوال چهارم: عوامل مؤثر در کنترل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ 75

4-6سوال پنجم: چه عوامل فردی در مواجه شدن با اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی موثر است؟ 77

4-7 :سوال ششم: راههای موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ 79

4-8 سوال هفتم: بین اضافه بار اطلاعاتی و مشخصات دموگرافیک کاربران چه ارتباطی وجود دارد؟ 80

4-9یافته‌های جانبی 103

4-9-1 مشخصات جمعیت شناختی متخصصان فناوری اطلاعات وآی تی    103

4-10  سوال کلی پژوهش 143

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی 144

5-2  تاثیر اضافه بار اطلاعاتی  بر کاربران 146

5-3عوامل مؤثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی 149

5-4 عوامل مؤثر در کنترل اضافه بار اطلاعاتی 151

5-5 عواملی فردی در مواجه  شدن با اضافه بار اطلاعاتی… 152

5-6 راههای موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی 154

5-7- ارتباط بین مشخصات دموگرافیك كتابداران ومتخصصین اطلاع رسانی و نظرات آنها در مورد اضافه بار اطلاعاتی 156

5-8 نتیجه گیری کلی 166

5-9 محدودیتهای تحقیق 167

5-10 پیشنهادها و رهنمودهای پژوهش 167

5-10-1 پیشنهادهای کاربردی 167

5-10-2 پیشنهادهای پژوهشی 168

مقدمه

از گذشته‌های دور تاکنون اطلاعات نقش چشمگیری را  در جنبه‌های مختلف زندگی بشر ایفا کرده و همواره در ابعاد مختلف حیات و فعالیت انسان جریان داشته است. با پیشرفت علم ، تحولات عمیقی در معنای اطلاعات صورت گرفت تا به معنا و مفهوم امروزی با تمام کاستی‌ها و نواقص نسبی خود رسید. از زمانی که بشر در راه ثبت و انتقال اندیشه خود گام برداشت ، مفهوم اطلاعات به صورت ناخودآگاه بروز کرد. در اوایل زندگی بشری، مفهوم اطلاعات محدود به نوع محمل آن بود به صورتی که سنگ نبشته ، پاپیروس و کدکس‌ها[1] خود به معنا و مفهوم اطلاعات تلقی می‌شدند. با ظهور صنعت چاپ قابلیت دسترسی به اطلاعات گسترش یافت، چرا که امکان تولید بیش از یک سند آن هم در زمانی کوتاه افزایش یافت با ظهور رایانه و اینترنت قابلیت به اشتراک گذاری اطلاعات نیز افزایش یافت. بسیاری از اطلاعاتی که در کتابها و در کتابخانه‌ها و منابع چاپی محبوس بودند به فاصله یک کلیک در دسترس بسیاری از کاربران قرار گرفت. صنعت نشر مفهوم تازه ای به خود گرفت. توسط  نشر رومیزی[2] بسیاری از نویسندگان  آثار خود را از این نشر در اختیار مخاطبان خود قرار دادند. اینترنت دسترسی به اطلاعات را با دگرگونی زیادی همراه کرد. این پدیده نو ظهور تحولی شگرف در دستیابی به اطلاعات و ارتباطات فراهم آورد و باعث ظهور جوامع اطلاعاتی شد. اما با گذشت اندک زمانی ( قریب دو دهه)، دسترسی به اطلاعات در اینترنت و وب که در اوایل بسیار جذاب و راحت ‌می‌نمود با معضل بزرگ حجم انبوه اطلاعات رو به رو گشت  به نحوی كه  از این معضل با عناوینی مانند انفجار اطلاعات ، بمباران اطلاعات و… یاد میشود. با دسترسی به  اینترنت هرکسی در هر جایی توانست به تألیف بپردارد و ناشر اثر خود باشد. امروزه مؤلفان، فارغ از محدودیتهایی که قبل از این، ناشران تجاری و دانشگاهی برای آنها به وجود ‌می‌آوردند به انتشار میزان بسیار زیادی اطلاعات به درد نخور[3]  ‌می‌پردازند. این سهولت در اشاعه اطلاعات در اینترنت تعداد غیر قابل تصور و متنوعی از منابع را بوجود آورده است که ‌می‌تواند توسط هر کاربر اینترنت استفاده شود. اگر چه ابزارهای جستجوی متداول پس از دریافت نیاز اطلاعاتی میزان بسیار زیادی از اطلاعات موجود را بازیابی ‌می‌کند ولی ، کاربران بطور مداوم با سرریز اطلاعات[4] روبرو شده  و تعداد بیش از حدی اطلاعات را باید بررسی و موارد مناسب را گزینش کنند.

1-1 شرح و بیان مساله پژوهشی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*