بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان …

2-2-4-6 نقش كاركنان در بهبود كیفیت خدمات    26
2-2-5 پژوهشهای انجام گرفته درخصوص نقش بازاریابی داخلی  بر رضایت مشتری    27
2-2-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:    29
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه    32
3-2 اهداف پژوهش    32
3-3 روش و نوع تحقیق    33
3-4 جامعه آماری تحقیق    34
3-5 نمونه گیری    34
3-5-1 روش نمونه گیری    34
3-5-2 تعیین حجم نمونه تحقیق    35

پایان نامه

3-6 ابزار سنجش    36
3-7 روایی و پایایی ابزار سنجش    36
3-7-1 روایی پرسشنامه    36
3-7-2 پایایی پرسشنامه    37
3-7-2-1 محاسبه آلفای کرونباخ    38
3-8  متغیرهای پژوهش    38
3-9 مقیاس اندازه‌گیری و طیف پرسشنامه    39
3-9-1 مقیاس اندازهگیری    39
3-10 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها    40
3-10-1 رگرسیون و همبستگی    40

یک مطلب دیگر :

3-10-2 معادله رگرسیون    41
3-10-3 همبستگی (r)    41
3-10-3-1 ضریب تعیین r2))    41
3-10-3-2 ضریب همبستگی  ( r)    41
3-10-4 تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t برای گروههای مستقل    42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه    44
4-2 یافته های توصیفی    44
4-3 یافتههای استنباطی فرضیه های پژوهش    60
4-5 جدول نتایج کل فرضیه های تحقیق    66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه    69
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*