بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2- تعریف ICT روستایی………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-اهداف ای سی تی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 17
2-5- مفهوم دولت الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-7- مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………….. 21

پایان نامه

2-8- شهر الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-9- جامعه الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-10- تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-11- مدل اجرائی برای توسعه ICT روستایی ………………………………………………………………………………………. 27
2-12 مدل های ارائه شده برای روستایی ICT  ………………………………………………………………………………………. 28
2-13- روستا و تاثیر ICT در آن……………………………………………………………………………………………………………… 30
2-14 مباحث پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
فصل سوم ـ روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………… 39
3-4 ابزار جمع‏آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-5 نحوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
3-6 روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
3-7 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
3-8 بیان فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3-9روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-10 ابزار کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-11 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-2 متغیرهای جمعیت‏شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-3 آزمون نرمال بودن داده‏ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-4 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
4-5 فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
4-6 بررسی و مقایسه رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان………………………………………………….. 51
فصل پنجم  ـ نتیجه‏گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
5-2 بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

یک مطلب دیگر :

5-3 نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
5-4 مدل نهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 58
5-5پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
منابع و مأخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
چکیده غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
فهرست جدول ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول 2-1: برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا(2001)…………………………….. 26
جدول 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 4-3 : نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………….. 49
جدول 4-4 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان……………………………… 49
جدول 4-5 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان… ……………………………………………………………………………… 50
جدول 4-6 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … …………………………………………………………………………….. 50
جدول 4-7: نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … ……………………………………………………………………………… 51
جدول شماره 4-8:  نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه روستاییان مرد و زن………………………………………………….. 52
جدول شماره 4-9:  نتایج آزمون کروسککال والیس…………………………………………………………………………………………… 53
فهرست نمودار
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار 2-1- میزان تغیرات امكانات ارتباطی در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات…………………….. 31
نمودار 2-2: روند تغیرات تعداد كاربران اینترنت در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات…………………. 32
نمودار 2-3: افزایش تعداد كاربران جهان در استفاده از شبكه باند پهن………………………………………………………………… 32
نمودار 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 47
نمودار 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 48

چکیده:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یك ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای كاهش فقر، كاهش شكاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول های پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی  به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است.  روش این تحقیق توصیفی  تحلیلی همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات بود وداده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از  15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*