بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه …

فصل دوم(ادبیات پژوهش)                                                                                               13
مقدمه…………………………………………………………………………………… 14
2-1 بخش اول :آموزش………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-1تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-3 تاریخچه آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-1-4  اصول آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-5  یادگیری و نظریه های یادگیری………………………………………………………………………………………………… 21
2-1-5-1روش رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-5-2 روش شناخت……………………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-5-3 روش معرفت پذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..23
2-1-6 آموزش در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………. .24
2-1-7  یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-9 مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها………………………………………………………………………………… ..28
2-1-9-1مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی……………………………………………………………………………………….. .29
2-1-9-2مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی ………………………………………………………………………… ……….30
2-1-9-3 مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………..30
2-1-9-4مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی………………………………………………………………………….. 31
2-1-10آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………………………………. .31
2-1-11 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………………. .33
2-1-12 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش…………………………………………………………………. …34
2-1-12-1مدل ساده و خطی…………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-12-2 مدل T.D.L.B ………………………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-3مدل پارکر……………………………………………………………………………………………………………………………37
2-1-12-4 مدل رویکرد سیستمی به آموزش……………………………………………………………………………………………37
2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان…………………………………………………………………………………….37
2-1-13  نیاز سنجی آموزشی …………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-1-14 تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان …………………………………………………………………………………….. 41
2-1-16  اصول سازماندهی محتوای آموزشی………………………………………………………………………………………… 42
2-1-17 روش های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………….. 43
2-1-17-1 روش های آموزش گروهی………………………………………………………………………………………………….43
2-1-17-2روش های آموزش فردی……………………………………………………………………………………………………..44
2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی………………………………………………………………..45
2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..48
2-1-18  اجرای برنامه های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………. 49
2-1-19  شرایط امکانات اجرایی دوره………………………………………………………………………………………………… 50
2-1-20 ارزشیابی آموزش …………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-1-21  شاخص های ارزشیابی آموزش……………………………………………………………………………………………… 52
22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی……………………………………………………………………….. 56
2-1-22-1 تعیین بازده آموزش……………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش…………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی …………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی…………………………………………………………………………………… …59
2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………………………… 60
2-1-25 آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………….. …61
2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران………………………………………………………………………………………………61
2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان…………………………………………………………………………………………62
2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه…………………………………………………………………………………………….62
2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………..62
2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین………………………………………………………………………………………………63
2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد……………………………………………………………………………………………..63
2-2 بخش دوم : عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-1 تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-2   تاریخچه ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. 63
2-2-3 ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-2-3-1 فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان……………………………………………………………………………………64
2-2-4  مراحل ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-5 سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… .66
2-2-6  انواع ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………66
2-2-7  خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………… .67
2-2-8  نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….67
2-2-9 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند…………………………………………………………………………………………….68
2-2-9-1ارزیابی از طریق خود سنجی……………………………………………………………………………………………………69
2-2-9-2ارزشیابی توسط مرئوسین………………………………………………………………………………………………………69
2-2-10 روش ها و فنون ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………69
2-2-10-1روش رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………..70
2-2-10-2روش درجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………70
2-2-10-3مقیاس های گرافیکی…………………………………………………………………………………………………………..71
2-2-11 مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………71
2-2-11-1 مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………………………….71
2-2-11-2ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-3مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-4 هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-3 بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………. 74
2-3-1 برخی تعاریف آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………… …… 74
2-3-2 فلسفه آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………… 74
2-3-3  تاریخ آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-3-4 سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………… 76
2-3-5  انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود………………………………………………………………………………………. 76
2-3-6  تاریخچه ی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران………………………………………………………………….. 76
2-3-7  برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………. 77
2-3-8  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور……………………………………….. 77
2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… . ……………………………..81
2-4-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه)…………………………………………………………………………………… 81

پایان نامه

2-4-1-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)……………………………………………………………………………………82
2-4-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. 87
فصل سوم (روش شناسی تحقیق)                                                                                       90
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-2 جامعه آماری       ………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-3 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-3-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………93
3-4 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-5 نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………. 94
3-5-1 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-5-2 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)                                                                                  97                           
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
4-1 بخش اول : توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-2بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. 106
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 106
4-4 آزمون تحلیل واریانس فرید من…………………………………………………………………………………………………… 109
4-5 نتایج ملاک آنتروپی ……………………………………………………………………………………………………………………110
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                                                      111
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
5-1 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-2 نتایج حاصل از فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………. 115
5-3 مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….116
5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 116
5-5 یشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-5-1 پیشنهاد بر اساس نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..117
5-5-2 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………………………………………………………………………………….119
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

یک مطلب دیگر :

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
ضمائم پرسشنامه و خروجی spss                                                                                     126
پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….. 127
پیوست ب : خروجی spss………………………………………………………………………………………………………………. 129
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 2-1  نظرات دانشمندان در مورد یادگیری سازمانی……………………………………………………………………… 27
جدول 2-2 شاخصهای اثر بخشی ……………………………………………………………………………………………………….. 56
جدول 3-1 ویژگی ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 94
جدول 3-2 پایایی مؤلفه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 96
جدول4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت………………………………………………………………………………………….. 99
جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………….100
جدول4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………………… 101
جدول4-4 توزیع فراوانی مربوط به سن……………………………………………………………………………………………… 102
جدول4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………… 103
جدول4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات شرکت در دوره…………………………………………………………. 104
جدول4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس………………………………………………………………………………. 105
جدول4-8  بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-9نتایج آزمون فرضیه1 تحقیق………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4- 10 نتایج آزمون فرضیه 2 تحقیق……………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه 3 تحقیق………………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-12نتایج آزمون فرضیه 4 تحقیق…………………………………………………………………………………………… 108
جدول 4- 13 نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………….. 108
جدول 4- 14نتایج میانگین رتبه آزمون فرید من………………………………………………………………………………….. 109
جدول 4-15 نتایج تحلیلی آزمون فرید من………………………………………………………………………………………….. 109
جدول 4-16 نتایج ملاک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………110
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 2-1 جریان آموزش…………………………………………………………………………………………………………………… 16
نمودار 2-2  فرا گرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط……………………………………………. 21
نمودار 2-3 مدل اساسی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری …………………………………………………………………………….. 23
نمودار 2- 4 مدل یادگیری شناختی……………………………………………………………………………………………………….. 23
نمودار 2-5  مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی…………………………………………………………………………. 24
نمودار 2-6 فرآیند آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….. 29
نمودار 2-7 الگوی نیاز سنجی آموزشی………………………………………………………………………………………………….. 30
نمودار 2-8  مدل پارکر………………………………………………………………………………………………………………………… 37
نمودار 2-9 مدل مبتنی بر تحول……………………………………………………………………………………………………………. 39
نمودار 2-10 فراگرد آموزش………………………………………………………………………………………………………………… 58
نمودار 2-11 هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..72
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..100
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………101
نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………102
نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….103
نمودار 4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….106
نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….105
چکیده:
این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش  نمونه گیری تصادفی 175 نفر با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با استفاده از نرم افزار spss  وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با استفاده از آزمون دوجمله ای  فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.
4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
5- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*