مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

منبع: سین، ۲۰۰۲
۲-۳-۲– مطالعات داخلی
در مقاله‌ای از قاضی‌زاده (۱۳۹۰)، به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه پرداخته شده است. بدین جهت مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند ارائه شده توسط شاموت در سال ۲۰۰۷ انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شده اند. نتایج بررسی ها رابطه معناداری بین متغیر های مورد بررسی را نشان می دهد؛و فرضیه اصلی تحقیق تحت عنوان بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد، نیز مورد تایید واقع می گردد.
شکل ۷-۲: مدل مفهومی
منافع مالی
احساسات
بازاریابی رابطه مند
وفاداری
عوامل اجتماعی
کیفیت ارتباط
پیوندهای ساختاری
منبع: قاضی زاده ۱۳۹۰
در مقاله‌ای از رنجبران (۱۳۸۸)،ارتباطبنیان‌های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان بوده است. و تعداد نمونه ۱۶۰ نفر است.
شکل۸-۲: مدل مفهومی
تعهد
اعتماد
رضایت
ارتباطات
شایستگی
تعارض
منبع: رنجبران ۱۳۸۸
طبق مقاله‌ای از مصلح شیرازی (۱۳۹۰)،به منظور بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی انجام شده است. در این تحقیق بر روی کلیه ی شرکت هایی که درفاصله زمانی ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۶ از طریق بورس اوراق بهادار خصوصی شده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شد که ۳۶۷ شرکت است از این تعداد ۴۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای پردازش داده ها از آزمون مقایسه ی زوج ها وآزمون رتبه ی علامت دار ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داده است واگذاری سهام،هرچندتا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره‌وری نیروی کار می‌شودتأثیرفراوان ای بر بهره‌وری کل عوامل،بهره‌وری سرمایه و گردش مجموع دارایی‌های شرکت‌های واگذارشده ندارد.
شکل ۹-۲: مدل مفهومی
بورس اوراق بهادار
عملکرد مالی شرکت
خصوصی سازی
منبع: مصلح شیرازی ۱۳۹۰
در مقاله‌ای از ونوس (۱۳۹۰)،تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان به برند گوشی‌های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۱۵ نفر است که از میان ۳ منطقه اصلی فروش گوشی های تلفن همراه در شهر تهران به عنوان جامعه آماری اتنخاب شده اند. داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها سه متغیر منافع عملکردی،منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تأثیرداشته‌اند.
شکل ۱۰-۲: مدل مفهومی
منافع عملکردی
وفاداری نگرشی
منافع نمادین
منافع تجربی
وفاداری رفتاری
ویژگی های شخصیتی
سن – جنسیت- تنوع طلبی
منافع اداراک شده
منبع: ونوس ۱۳۹۰
در مقاله‌ای ازایمانی پور (۱۳۸۷)،به سنجش میزان همبستگی میان گرایش به کار آفرینی شرکتی، نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و عملکرد آنها پرداخته است. نمونه این تحقیق ۱۴۵ نفر از کارمندان شرکت ها هستند. داده ها از طریق پرسشنامه با ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تحلیل شده است. نتایج تحلیل های آماری بر داده های گردآوری شده متشکل از کارکنان نمایندگی ها مشخص می کند که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.
شکل ۱۱-۲: مدل مفهومی
گرایش به کارآفرینی شرکت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.