دسترسی متن کامل – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

عملکرد سازمانی
منبع: صاحب الزمانی ۱۳۹۱
در مقاله ای از انصاری (۱۳۹۰) به بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان پرداخته است. این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض می شود استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. این تاثیر زمانی به وجود می آید که کارکنان به مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد و صداقت روسا اعتقاد داشته باشند. بر مبنای ۸۷ نمونه انتخابی به روش طبقه بندی، نتایج پژوهش موید این است که به کارگیری معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد و اثرات معیارهای غیر مالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با به کارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.
در تحقیقی از فضل زاده (۱۳۸۹) به بررسی رضایت مشتری، رضایت کارمند و عملکرد مالی پرداخته شده است؛که در این مطالعه رابطه بین رضایت کارمند و رضایت مشتری و نیز تاثیر آن دو بر عملکرد مالی بانکداری را با بهره وری از چهارچوب زنجیره سود- خدمت به عنوان یک مبنای تئوریکی مورد آزمون قرار داد. داده های پرسشنامه برای مطالعه از کارمندان، مشتریان و مدیران بانک ها ۱۰۰ بانک جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند، رضایت مشتری و رضایت کارمند تاثیر معنی دار مثبتی بر عملکرد مالی دارند ولی بین رضایت کارمند و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود ندارد.
شکل ۱۶-۲: مدل مفهومی
رضایت مشتری
عملکرد مالی
رضایت کارمند
منبع: فضل زاده ۱۳۸۹
۲-۴-خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل به مبانی نظری بازاریابی رابطه مند پرداخته شد و اینکه بازاریابی رابطه مند یک راهبرد برای جذب، حفظ و ارتقاءارتباط با مشتریان است. یکی از راهبرد های بازاریابی رابطه مند تاکید به بازاریابی داخلی است و در واقع هدف آن بهبود عملکرد پرسنلی می باشد که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند. در دسته بندی انواع اعتماد به اعتماد عمودی اشاره شد که به روابط بین سرپرستان و زیر دستان اشاره می کند. در زمینه تعهد در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانون های تعهد نیز الزامی است. کانون های تعهد کارکنان شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار،همکاران و مشتریان است. در نظریه تعامل، تعارض بدین سبب مورد تائید قرار می گیرند که یک گروه هماهنگ و آرام مستعد تنبلی و سستی است. برای اینکه فرد در سازمان، کارآمد و موثر باشد ارزش های او باید با ارزش ها و معیارهای سامان،سازگاری و همخوانی داشته باشد. یکی از شاخص های ذهنی اندازه گیری عملکرد سازمانی به رشد کارکنان می توان اشاره کرد. این شاخص باعث ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان می شود.
جدول ۲-۲: خلاصه مطالعات خارجی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نتایج پژوهش موضوع پژوهشگر
چهار سازه کلیدی بازاریابی رابطه مند: اعتماد، تعهد، ارتباطات و تعارض اثر قابلتوجه بر وفاداری مشتری را نشان دادند. تاثیر راهبرد بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان دوبیسی (۲۰۰۵)
هردو متغیر طراحی مدل کسب و کار موثرمحور و اخبار محور تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارند. تاثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت با توجه به الزامات کارآفرینی بریتیل (۲۰۱۲)
به این نتیجه رسیدند که اجزای مختلف بازاریابی رابطه مند تاثیر متفاوت بر عملکرد شرکت دارند: ارزش های مشترک، همدلی و تعهد تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارند ولی ارتباطات و اعتماد تاثیر مثبت ندارند. بررسی تجربی بازاریابی رابطه مند و اجرای موفقیت آمیز آن در شرکت های آشامیدنی ترکیه کوچیکانباس (۲۰۰۹)
فعالیت مشترک برای ابقای قراردادهای ضمنی و حفظ مدیریت بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و پایداری در بهره وری کارکنان فروش و بازاریابی تحت امر این مدیران دارد. نقش بازاریابی رابطه مند در عملکرد پایدار شرکت ها پس از ادغام و تملک گلین ریچای (۲۰۰۸)
همبستگی مثبت بین هوش هیجانی و اعتماد و عملکرد بانک تائید شده است.