بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- قسمت …

۳-۱-مقدمه
این فصل به روش‌شناسی تحقیق اختصاص دارد؛که ابتدا نوع تحقیق بیان می‌شود و سپس به تشریح مدل تحقیق و فرضیه‌ها و عملیاتی کردن متغیرهای تحقیقو توصیف جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه تعیین‌شده، پرداخته می‌شود. همچنین بیان ابزار گردآوری داده‌ها، سنجش روایی و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲- نوع تحقیق
در علوم مختلف از روش‌های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند در علوم انسانی نیز روش‌های تحقیق به صورت‌های گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند که رایج‌ترین آن‌ها به قرار زیر است:
یک- روش تاریخی
دو- روش توصیفی
سه- روش تجربی
در زیر به توضیح مختصر هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم:
تحقیق تاریخی: تحقیق تاریخی فعالیتی است برای شناخت واقعیت‌های گذشته و یک از دشوارترین انواع پژوهش است این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می‌دهد.
تحقیق توصیفی: مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این‌گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد
تحقیق تجربی: تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرک‌ها،روش‌ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی هست(حسینی نسب،۱۳۹۱،ص۱۱۱)
در پژوهش حاضر، برای توصیف داده‌هایجمع‌آوری شده از تحقیق توصیفی استفاده می‌گردد.
۳-۳-مدل تحقیق
پس از مطالعه، متغیرهای اعتماد، تعهد، ارتباطات، کنترل تعارض،ارزش‌های مشترک و همدلی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر عملکرد شرکت انتخاب‌ شده‌اند. متغیر وابسته پژوهش نیز عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است که متغیرهای مستقل از طریق تأثیر بر رشد کارکنان، عملکرد در شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این توضیحات مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر ترسیم شده است.
شکل ۱-۳: مدل مفهومی تحقیق
اعتماد
تعهد
ارتباطات
رشد کارکنان
عملکرد شرکت
کنترل تعارض
ارزش های مشترک
همدلی
منبع:تلفیقی از مدل دوبیسی ۲۰۰۵ و مدل ریچای ۲۰۰۸
۳-۴ -فرضیه‌های تحقیق
فرضیه های اصلی:
۱-اعتمادتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۲-تعهدتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۳-ارتباطاتتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۴-تعارض تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۵-ارزش‌های مشترک تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
۶-همدلی تأثیر مثبت بررشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.
فرضیه های فرعی:
۱-اعتماد همبستگی مثبت با تعهد دارد.
۲-تعهد همبستگی مثبت با ارتباطات دارد.
۳-ارتباطات همبستگی مثبت با تعارض دارد.
۴-تعارض همبستگی مثبت باارزش‌های مشترک دارد.
۵-ارزش‌های مشترک همبستگی مثبت با همدلی دارد.
۳-۵-تعریف عملیاتی متغیرها
۳-۵-۱- اعتماد: مشخص‌کننده این است که هر طرف رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده‌ووعید های طرف دیگر حساب کند و به عنوان تمایل به اطمینان و اتکا به مخاطب تعریف می شود (وانگ و سوهال،۲۰۰۲). با سؤالاتی مانند موثق و قابل‌اطمینان بودن قول‌ها، رعایت دقت در کارها توسط کارکنان وفادار و پایبند بودن شرکت به وعده‌هایش، پی گیر و استوار بودن شرکت در فراهم کردن خدمات مناسب و سازگار و منطبق کردن خدمات شرکت برای رفاه کارکنان با وفاداری کارکنان قابل سنجش است.
۳-۵-۲-تعهد: قصد و نیت یک طرف رابطه برای ادامه دادن یا حفظ رابطه با طرف دیگر است (راشید،۲۰۰۳).سؤالاتی مانند: در صورت بروز مشکل تا چه میزان تمایل به ترک شرکت دارندتا چه میزان خود را بخشی از شرکت می‌دانندتا چه میزان احساس تعلق به شرکت را دارند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir