بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد …

2-5 اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6 عوامل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1 عوامل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-2 عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-3 عوامل فرایندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-4 عوامل سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-7 روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………25
2-7-1 روش درجه بندی ترتیبی ……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-7-2 روش مقایسه فرد به فرد …………………………………………………………………………………………………………………………25
2-7-3 روش مقیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-7-4 روش توزیع اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-5 روش انتخاب اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-7-6 روش فرم ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-7 روش وقایع حساس …………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-7-8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف …………………………………………………………………………………….27
2-7-9 روش بررسی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-7-10 روش تشریحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-7-11 روش ارزشیابی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ……………………………………………………………………………………………28
بخش دوم :سبک رهبری
2-8 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..30
2-10 تئوری های  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری……………………………………………………………………………………………………………32
2-10-2 تئوری های رفتاری ، رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-1 رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-2 رفتار انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا …………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-4 تحقیقات اوهایو……………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10-2-5 تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-10-2-6 شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-10-2-7 چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-10-2-8 تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..35
2-10-3 تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3-1 نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3-2 الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-10-3-3 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….35
2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….36
2-10-3-5 مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………36
2-10-3-6 مدل مشروط وروم-ی تن…………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4 تئوری های نوین رهبری………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-1 رهبری کاریزما…………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-2  رهبری فرهمند ………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-3 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-10-4-4 رهبری تحول گرا …………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-10-4-4-1 ویژگی رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………40
2-10-4-5 رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-10-4-5-1 ویژگی رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………….44
2-10-4-6 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………………………………………45
2-11 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
بخش سوم:فرهنگ یادگیری سازمانی
2-12 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-13 یادگیری چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-14 اندازه گیری یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-15 سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-16 انواع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-17 سطوح یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-17-1 یادگیری فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-17-2 یادگیری تیمی-گروهی………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-17-3 یادگیری فرابخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-17-4 یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-18 فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-18-1 کارکرد های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………….55
2-19 فرهنگ یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….56
بخش چهارم:رویکرد یادگیری
2-19 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
2-20الگوی p3بیگز از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..59
2-21 رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………64
2-21-1 رویکرد یادگیری عمیق………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-21-2 رویکرد یادگیری سطحی……………………………………………………………………………………………………………………….65

پایان نامه

2-21-3 رویکرد یادگیری استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….66
2-22 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………67
2-23 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-2جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-4 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-5-2 روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-6 ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-6-1 مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-6-2 مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-6-3 مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-6-4 مقیاس فرهنگ یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………76
3-7 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………77
3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….77
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-2 یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناسی ………………………………………………………………………………………………………..79
4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
4-2-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
4-2-4 میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-2-5 سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-3 شاخص های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..84

یک مطلب دیگر :

4-4 بررسی مفروضه های مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..84
4-4-1 نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-4-2 رابطه خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-5 همبستگی بین متغیر های درونزا وبرونزا……………………………………………………………………………………………………..86
4-6 پیش بینی کننده های عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………87
4-6-1 اثر های مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………….89
4-6-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
4-6-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-6-1-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-6-1-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-6-1-5 فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-6-2- اثرهای غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-6-2-1 فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-6-2-2 فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
4-6-2-3 فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-6-3 اثر های کل………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
4-6-4 مقایسه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………94
4-7آزمون بردازش مدل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………….96
4-7-1 فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-8 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
فصل پنجم
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
5-2 تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………99
5-3 پیشنهادها ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….103
5-3-1 پیشنهاد های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………..103
5-3-2  پیشنهاد های کاربردی ……………………………………………………………………………………………………104
5-3-3 محدویت ها تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..105
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………113
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست جدولها و نمودارها
جدول 2-1 تعاریف مختلف عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………….20
جدول 2-2 خصوصیات رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………….42
جدول 3-1 ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول 4-1 داده های توصیفی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………….79
جدول 4-2 داده های توصیفی به تفکیک سن …………………………………………………………………………………81
جدول 4-3 داده های توصیفی به تفکیک میزان تحصیلات ……………………………………………………………..82
جدول 4-4 داده های توصیفی به تفکیک سابقه خدمت ………………………………………………………………….83
جدول 4-5 شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………….84
جدول 4-6 ماتریس همبستگی متغیر های درون زا وبیرون زا…………………………………………………………..86
جدول 4-7 برآورد ضرایب اثر های مستقیم ……………………………………………………………………………………….89
جدول 4-8 بر آورد ضرایب اثرهای غیر مستقیم …………………………………………………………………………………91
جدول 4-9 برآورد ضرایب اثر های کل ……………………………………………………………………………………………….93
جدول 4-10 اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده عملکرد شغلی……………………………..94
جدول 4-11اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده فرهنگ یادگیری سازمانی ………………..95
جدول 4-12اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده رویکرد یادگیری……………………………….95
جدول 4-13 شاخص های برازش عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………..96
جدول 4-14 ضرایب رگرسیون ،خطای معیار ومقدار (t)محاسبه شده عملکرد شغلی ………………………………97
نمودار 4-1 نمودار ستونی مربوط به جنسیت ………………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-2 نمودار ستو نی مربوط به سن ……………………………………………………………………………………………………81
نمودار 4-3 نمودار ستونی مربوط به میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….82
نمودار4-4 نمودار ستونی مربوط به سابقه خدمت ………………………………………………………………………………..83
نمودار 4-1 ماتریس پراکندگی رابطه خطی بین متغیر ها……………………………………………………………………85

فهرست اشکال
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………5
شکل 2-1 الگوی بیگز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
شکل 4-1 مدل عملکرد شغلی خروجی لیزرل……………………………………………………………………………….88
شکل 4-2 مدل آزمون شده عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………….89

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*