بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت …

2-1 مقدمه. 13
2-2 مبانی نظری.. 14
2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک… 14
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک… 15
2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی.. 16
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک… 17
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک… 20
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی.. 20
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک… 22
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران. 22
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 23
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران. 23
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات… 24
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات… 25
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. 26
2-2-14 تاریخچه اینترنت… 27
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات… 28
2-2-16تجارت الکترونیک… 29
2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک… 29
2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک… 30
2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک… 31
2-2-18 روش های بانکداری موبایل.. 32
2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک… 33
2-2-20 صنعت ارتباطات موبایل دارای 3 مرحله می باشد: 34
2-2-21 فرآیند پرداخت سیار. 36
2-2-22 مزایای بانکداری موبایل.. 37
2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین.. 38
2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه 38

پایان نامه

2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل.. 39
2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل.. 40
2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان. 41
2-2-28 همراه بانک در ایران. 42
2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی.. 42
2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران. 44
2-3 پیشینه تجربی.. 47
2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی.. 47
2-4 مدل مفهومی پژوهش… 49

فصل سومروش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه. 51
3-2  روش تحقیق.. 52
3-2-1تحقیق کاربردی.. 52
3-2-2تحقیق توصیفی.. 52
3-2-3تحقیق پیمایشی.. 53
3-3  جامعه آماری.. 53
3-4  نمونه آماری و حجم نمونه. 54
3-4-1تعیین حجم نمونه. 54
3-5روش جمع آوری داده ها 54
3-6 ابزار گرآوری اطلاعات… 55
3-6-1- پرسشنامه. 55
3-7 روایی ابزار تحقیق.. 56
3-8 پایایی.. 57
3-9   روشهای آماری مورد استفاده 58

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 60
4-2 بخش اول:آمار توصیفی.. 60
4-2-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان. 61
4-2-2- توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان. 62

یک مطلب دیگر :

4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت  تاهل پاسخدهندگان. 63
4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 64
4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد. 65
4-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی.. 66
4-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها 67
4-4 آمار استنباطی.. 68
4-4-1 فرضیه اول. 68
4-4-2 فرضیه دوم. 69
4-4-3 فرضیه سوم. 70
4-4-4 فرضیه چهارم. 71
4-4-5 فرضیه پنجم. 72
4-4-6 فرضیه ششم. 73
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 76
5-2  ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76
5-2-1 نتیجه گیری آمار توصیفی.. 76
5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول. 77
5-2-2نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم. 78
5-2-3 نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم. 78
5-2-4 نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم. 79
5-2-5 نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم. 79
5-2-6 نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم. 80
5-3 پیشنهادها 81
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 81
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 82
5-4 محدودیت های پژوهش… 82
منابع و مآخذ. 83
پیوست… 88
فهرست جدول‌‌ها
عنوان                                                صفحه
جدول 2-1: مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی.. 17
جدول 3-1: طیف لیکرت… 55
جدول (3-2): میزان پایایی در روش آلفای کرونباخ.. 58
جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 61
جدول 4‑2: توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان. 62
جدول4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان. 63
جدول4-4: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 64
جدول4-5: توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد. 65
جدول4-6: توزیع فراوانی وضعیت شغلی.. 66
جدول4-7: فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه ها 67
جدول4-8: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها 68
جدول4-9: آزمون تی.. 68
جدول4-10: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن.. 69
جدول4-11: آزمون ANOVA.. 70
جدول4-12:رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک  و وضعیت تاهل.. 71
جدول4-13:آزمون تی.. 71
جدول4-14:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد. 72
جدول4-15: آزمون ANOVA.. 73
جدول 4-16: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 74
فهرست نمودارها
عنوان                                              صفحه
نمودار1-1:فرایند تحقیق.. 10
نمودار4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 61
نمودار4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 62
نمودار4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 63
نمودار4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 64
نمودار4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد. 65
نمودار4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد. 66
فهرست نمودارها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*