بررسی وضعیت جانشین پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

2 ـ 1 ـ 7 ـ  عوامل تسهیل كننده جانشین پروری.. 25
2 ـ 1 ـ 8 ـ  عوامل بازدارنده جانشین پروری.. 27
2 ـ 1 ـ 9ـ  گامهای اجرای برنامه ریزی جانشین پروری.. 28
2 ـ 2 ـ  تئوری ها ومدل های جانشین پروری: 32
2 ـ 2 ـ 1 ـ مدل تفصیلی جانشینی. 32
2 ـ 2 ـ 2 ـ مدل میدان نیرو. 33
2 ـ 2 ـ 3 ـ مدل کانال رهبری(شایستگی مدیران) 34
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ شایستگی. 34
2 ـ 2ـ 3 ـ 2 ـ مدل جانشین پروری بر اساس شایستگی : 37

پایان نامه

2 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ رویكرد شایستگی و فرایند استعدادیابی. 39
2ـ 2 ـ 4 ـ تعریف انواع شایستگی ها (محوری، رهبری، شغلی) 41
2ـ 2 ـ 5 ـ انواع الگوهای شایستگی. 42
2 ـ 3 ـ بخش دوم: پیشینه تحقیق. 48
2 ـ 3 ـ 1 ـ پیشینه داخلی. 48
2 ـ 3ـ 2 ـ  پیشینه خارجی. 49
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3 ـ 1 ـ  روش تحقیق. 58
3 ـ 1 ـ 1 ـ  روش تحقیق بر حسب هدف.. 58
3ـ 1 ـ 2 ـ  روش تحقیق بر حسب نحوه نحوه گردآوری اطلاعات.. 59
3 ـ 2 ـ جامعه آماری تحقیق. 60
3 ـ 3 ـ پایایی پرسشنامه: 60
3 ـ 3ـ 1 ـ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه: 61
3ـ 4 ـ روش تجزیه وتحلیل: 65
3 ـ 5 ـ  تکنیکهای آماری مورد استفاده 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4 ـ 1ـ  بخش اول: آمار توصیفی. 68
4 ـ 2ـ بخش دوم: آماراستنباطی. 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5 ـ 1ـ نتیجه گیری.. 82
5 ـ 2ـ  بحث.. 83
5 ـ 3ـ  پیشنهادهای تحقیق. 84
5 ـ 3ـ 1  پیشنهاد برای تحقیق های آتی. 84
5 ـ 4ـ  محدودیت های تحقیق: 86
ضمائم منابع و پیوستها
منابع. 88

فهرست جدول­ها
جدول (2 ـ 1) : خلاصه ای از تعاریف مدیریت جانشین پروری.. 20
جدول (2 ـ 2): مراحل کاربردی مدیریت جانشین پروری.. 21

یک مطلب دیگر :

جدول (2 ـ 3): مدل میدان نیرو. 34
جدول (2 ـ 4): مدل شایستگی مدیریت جانشین پروری در رده بندی آسیا (ACS) 37
جدول (2- 5): مدل جانشین پروری بر اساس شایستگی. 38
جدول (2-6 ): مدل عمومی مدیریتی اسپنسر. 44
جدول(2 ـ 7) شایستگی های عملکرد شرودر. 46
جدول (2 ـ 8): مدل شایستگی های دولویکز. 47
جدول (2-9) : نمایی اجمالی از پیشینه تحقیقات مدیریت جانشین پروری در خارج. 49
جدول(3-1): ضریب پایایی درونی پرسشنامه‌  مدیریت جانشین پروری.. 62
جدول(3-2): ضریب پایایی درونی پرسشنامه‌ شایستگی رهبران. 63
جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 68
جدول(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن. 68
جدول(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.. 70
جدول(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پاسخگویان. 71
جدول(4-5) توصیف مولفه های جانشین پروری.. 72
جدول ( 4 ـ 6) :آزمون Kolmogorov-Smirnov. 73
جدول(4-7)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه های مدل شایستگی، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 74
جدول(4-8)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه های عقلایی، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 75
جدول(4-9)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه های شخصی، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 76
جدول(4-10)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه­های ارتباطات، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 77
جدول(4-11)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه های تعاملی، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 78
جدول(4-12)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه­های رهبری، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 79
جدول(4-13)آزمون رگرسیون بین متغیر مولفه­های نتیجه­مداری، بر وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت نفت.. 80

فهرست نمودارها
نمودار(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنسیت پاسخگویان. 68
نمودار(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن. 69
نمودار(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.. 70
نمودار( 4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پاسخگویان. 71

فهرست شکل­ها
شکل (2-1) طرح کلی یک نظام جانشین پروری.. 30
شکل(2-2) مدل کوه یخ شایستگی های مدیریتی. 36

فصل اول

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*