بررسی و تبیین ویژگی‏های نظام اداری امپراتوری هخامنشیان

۱-۵- سوال‏های پژوهش. ۶

۱-۵-۱- سوال اصلی ۶

۱-۵-۲- سوال‏های فرعی ۶

۱-۶- تعریف واژگان کلیدی پژوهش. ۶

۱-۶-۱- نظام اداری. ۶

الف) تعریف نظری ۶

ب) تعریف‏های عملیاتی ۷

۱-۶-۲- امپراتوری ۷

۱-۶-۳- هخامنشیان. ۸

۱-۷- قلمرو پژوهش ۸

۱-۷-۱-  قلمرو موضوعی. ۸

۱-۷-۲-  قلمرو مکانی/ سازمانی ۸

۱-۷-۳-  قلمرو زمانی ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۹

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- نظام اداری و اجزای آن ۱۱

۲-۳- پیشینه پژوهش ۲۰

۲ـ ۳ـ ۱ـ مروری بر حفاری‏های انجام شده ۲۲

۲-۳-۲- پژوهش‏های خارجی. ۲۳

۲-۳-۳- پژوهش‏های داخلی. ۲۸

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش ۳۴

۳-۱- مقدمه ۳۵

۳-۲- روش‏شناسی پژوهش ۳۶

۳-۲-۱- روش پژوهش. ۳۶

۳-۲-۲- چیستی تحلیل محتوا. ۳۷

۳-۲-۳- رویکرد‌های تحلیل محتوای کیفی ۴۰

۳-۲-۴- تحلیل محتوای جهت‌دار. ۴۰

۳-۳- شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش ۴۳

۳-۴- ابزار پژوهش ۴۳

۳-۵- پژوهش کیفی. ۴۳

۳-۶- پایایی و روایی در پژوهش کیفی ۴۴

۳-۶-۱- پایایی و روایی پژوهش ۴۴

۳-۷- جامعه آماری ۴۵

۳-۸- نمونه آماری. ۴۵

۳-۹- شیوه تحلیل داده‏های پژوهش. ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها و یافته ‏های پژوهش. ۴۶

۴-۱- مقدمه ۴۷

۴-۲- گام‏های تجزیه و تحلیل در موضوع پژوهش حاضر ۴۷

۴-۲-۱- تعیین سوال‏های پژوهش. ۴۷

۴-۲-۲- تعریف جنبه‏ه ای تحلیل ۴۸

۴-۲-۳- جمع ‏آوری و رمزگذاری داده‏ها برای ایجاد مقوله‏ها. ۴۸

۴-۲-۴- بازبینی مقوله‏ها و برنامه مرزبندی. ۴۹

۴-۲-۵- کار پایانی بر روی متن. ۴۹

۴-۳- ارائه گزارش بر اساس سوال‏های پژوهش. ۴۹

۴-۴- سوال اول: نظام اداری امپراتوری هخامنشیان از چه اجزایی تشکیل شده است؟. ۴۹

۴-۵- سوال دوم: هر یک از اجزای نظام‏های اداری امپراتوری هخامنشیان چه ویژگی‏هایی داشته ‏اند؟. ۵۱

۴-۵-۱- خرده نظام مالی ۵۱

۴-۵-۱-۱-  مالیات‏ها. ۵۲

۴-۵-۱-۲- امتیازهای مالیاتی ۵۳

۴-۵-۱-۳- عوارض. ۵۳

۴-۵-۱-۴- درآمدها. ۵۴

۴-۵-۱-۵- سایر درآمدها ۵۴

۴-۵-۱-۶- هدیه و پیشکش. ۵۴

۴-۵-۱-۷- تعیین میزان مالیات، عوارض و هدیه یا پیشکش ۵۵

۴-۵-۱-۸- محل مصرف مالیاتی ۵۷

۴-۵-۱-۹- تعیین میزان مالیات، عوارض و هدیه یا پیشکش بر اساس شاخص‏ها/ ملاک‏ها ۵۷

۴-۵-۲- خرده نظام منابع انسانی. ۵۸

۴-۵-۲-۱- جذب. ۵۹

۴-۵-۲-۲- آموزش. ۶۰

۴-۵-۲-۳- جبران خدمات ۶۱

الف) حقوق و دستمزد ۶۱

ب) مزایا. ۶۲

ج) هدیه و پاداش ۶۳

د) کمک درآمد. ۶۴

مطلب دیگر :

۴-۵-۲-۴- ارزیابی ۶۵

۴-۵-۲-۵- خروج از خدمت ۶۵

۴-۵-۳- خرده نظام قوانین و مقررات. ۶۶

۴-۵-۳-۱- منبع قانون ۶۷

۴-۵-۳-۲- گردآوری، تدوین پیش نویس اولیه و مشروعیت بخشی به قانون ۶۷

۴-۵-۳-۳- ثبت و بایگانی و اطلاع رسانی. ۶۸

۴-۵-۳-۴- انواع قانون‏ها. ۶۹

۴-۵-۴- خرده نظام پایش ۷۱

۴-۵-۴-۱- مقام‏های دربار. ۷۱

۴-۵-۴-۲- مقام‏های مهم ساتراپی ۷۲

۴-۵-۴-۳- چشم‏های شاه و گوش‏های شاه ۷۳

۴-۵-۴-۴- بازرس تام الاختیار ۷۴

۴-۵-۴-۵- پایش ثبتی و بایگانی ۷۵

۴-۶- نظام اداری امپراتوری هخامنشیان. ۷۶

۴-۷- خلاصه فصل. ۸۰

فصل پنجم: یافته‏ ها و پیشنهادها. ۸۱

۵-۱- مقدمه ۸۲

۵-۲- یافته ‏های پژوهش. ۸۲

۵-۲-۱- خرده نظام مالی. ۸۳

۵-۲-۲- خرده نظام منابع انسانی ۸۶

۵-۲-۳- خرده نظام قوانین و مقررات ۸۹

۵-۲-۴- خرده نظام پایش ۹۲

۵-۳- خروجی‏های نهایی نظام اداری امپراتوری هخامنشیان ۹۴

۵-۴- یافته‏ هایی برای خرده نظام‏های اداری. ۹۵

۵-۴-۱- یافته‏ هایی برای خرده نظام قوانین و مقررات ۹۵

۵-۴-۲- یافته‏ هایی برای خرده نظام منابع انسانی ۹۶

۵-۴-۳- یافته‏ هایی برای خرده نظام مالی. ۹۷

۵-۴-۴- یافته‏ هایی برای خرده نظام پایش ۹۷

۵-۵- پیشهادهایی برای پژوهش‏های آتی. ۹۸

۵-۶- محدودیت‏های پژوهش. ۹۹

منابع و مآخذ ۱۰۰

منابع فارسی:. ۱۰۰

منابع لاتین: ۱۰۳

 

فهرست نمودارها

عنوان مطلب                                                                                                    شماره صفحه

نمودار ۲-۱. نظام مدیریت دولتی ۱۳

نمودار۲-۲. نظام اداری به عنوان خرده نظامی در حال تعامل با نظام‏های و خرده نظام‏های دیگر. ۱۴

نمودار ۲-۳. نظام اداری و خرده نظام‏های درون آن ۱۵

نمودار ۲-۴. ارتباط بین ارکان نظام اداری ۱۹

نمودار ۲-۵. اجزای نظام اداری ۲۰

نمودار ۳-۱: مدل مرحله کاربرد مقوله‌بندی قیاسی. ۴۳

نمودار ۴ـ۱: خرده نظام‏های نظام اداری امپراتوری هخامنشیان ۵۱

نمودار ۵ ـ ۱ خرده نظام مالی امپراتوری هخامنشیان. ۸۵

نمودار ۵ ـ ۲ خرده نظام منابع انسانی امپراتوری هخامنشیان. ۸۸

نمودار ۵ ـ ۳ خرده نظام قوانین و مقررات امپراتوری هخامنشیان. ۹۱

نمودار ۵ ـ ۴ خرده نظام پایش امپراتوری هخامنشیان ۹۳

نمودار ۵ ـ ۵ الگوی کلی نظام اداری امپراتوری هخامنشیان. ۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره‏ها

عنوان مطلب                                                                                                    شماره صفحه

نگاره ۲ـ۱. پژوهش‏های داخلی و خارجی صورت گرفته با موضوع هخامنشیان ۲۱

نگاره ۴ـ۱ مقوله‏های اصلی و  زیرمقوله‏های نظام اداری امپراتوری هخامنشیان ۵۰

نگاره ۵ ـ ۱ ورودی، فرایند و خروجی‏های خرده نظام مالی امپراتوری هخامنشیان. ۸۳

نگاره ۵ ـ ۲ ورودی، فرایند و خروجی‏های خرده نظام منابع انسانی امپراتوری هخامنشیان. ۸۶

نگاره ۵ ـ ۳ ورودی، فرایند و خروجی‏های خرده نظام قوانین و مقررات امپراتوری هخامنشیان. ۸۹

نگاره ۵ ـ ۴ ورودی، فرایند و خروجی‏های خرده نظام پایش امپراتوری هخامنشیان ۹۲

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*