بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

مبحث اول : عنصر قانونی. 26
مبحث دوم : عنصر مادی. 28
گفتار اول : جرم تام 28
بند اول : رفتار مادی مثبت 28
بند دوم: نتیجه مجرمانه 32
گفتار دوم : جرم ناقص 34
گفتار سوم : شروع به جرم 34
بند اول :‌عنصر قانونی 35
بند دوم: عنصر مادی 35
بند سوم :  عنصر روانی 36
گفتار چهارم:‌ جرم محال 36
گفتار پنجم: جرم عقیم 37
مبحث سوم: عنصر روانی. 38
مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان. 39
گفتار اول : عنصر قانونی 39
گفتار دوم : عنصر مادی 40
گفتار سوم : عنصر روانی 41
مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42
گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42
گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت.. 42
گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43
مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43
گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45
گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46
گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49
فصل سوم: قاچاق زنان 50
مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55
مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56
مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58
گفتار اول : رکن قانونی 58
گفتار دوم : رکن مادی 58
بند اول : فعل مثبت مادی 66
بند دوم : شروع به جرم 69
بند سوم : معاونت 70
گفتار سوم:‌رکن معنوی 72
بند اول : سوء نیت عام 72
بند دوم: سوء‌نیت خاص 73
بند سوم: انگیزه 74
مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78
گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78
بند اول: سن 78
بند دوم: میزان تحصیلات 79
بند سوم: خانواده 79
گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80
بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان.. 80
مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان  84
گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی.. 86
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87
بند دوم :‌ خشونت 88
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90
گفتار دوم: علل روانشناختی 92

پایان نامه

بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93
بند دوم: تجاوز 93
بند سوم:  آرمان گرایی 93
بند چهارم :‌ بیماری روانی 94
گفتار سوم: علل اقتصادی 95
بند اول: فقر 95
بند دوم: تطمیع وسود آوری 96
گفتار چهارم : علل حقوقی 97
بند اول : عدم اثبات جرم 97
بند دوم: خلاء قانونی 98
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99
گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102
مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103
گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104
گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105
بند اول:  اشخاص حقیقی 105
بنددوم: اشخاص حقوقی 107
گفتار سوم: کیفر معاونت 107
گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108
گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109
گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110
بند دوم: تخفیف مجازات 111
بند سوم:  مرور زمان 112
بند چهارم : صلاحیت قضایی 113
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان115
فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116
مبحث اول:  آثار شخصی. 116
گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116
گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117
گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118
مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118
مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

یک مطلب دیگر :

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119
بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119
بند دوم:  آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123
مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123
گفتار اول: فراملی 123
گفتار دوم: ملی 125
مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126
گفتار اول: فراملی 126
گفتار دوم: ملی 129
مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129
گفتار اول: فراملی 129
گفتار دوم: ملی 133
مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133
فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135
مبحث اول: کنش های تقنینی. 135
مبحث دوم: کنش های قضایی. 139
گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139
گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140
مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142
گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143
گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144
فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147
مبحث اول: قاره اروپا. 147
گفتار اول:  ایتالیا 149
گفتار دوم : اسپانیا 150
مبحث دوم: قاره آسیا. 151
گفتار اول : قزاقستان 151
گفتار دوم : تاجیكستان 152
گفتار سوم : تایلند 153
گفتار چهارم : اسرائیل 153
گفتار پنجم : ایالات متحده آمریكا 154
فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158
مبحث اول: كنوانسیونها. 158
گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 158
بند اول : كنوانسیون 1926 158
بند دوم: كنوانسیون 1956 159
گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 160
گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161
گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163
مبحث دوم: کنفرانس ها. 164
گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164
گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165
گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168
مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169
گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169
گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170
گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171
حاصل سخن و پیشنهادها: 173
پیشنهادها 178
ضمائم 180
منابع: 190
چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*