بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان

ادبیات پژوهش.۱۰

۱-۲) مقدمه.۱۰

۲-۲) رفتار مصرف ­کننده .۱۱

۱-۲-۲) دیدگاه­های پژوهشی رفتار مصرف ­کننده ۱۳

۳-۲)تعریف تصمیم خرید .۱۵

۱-۳-۲) مدلهای رفتار خرید .۱۹

۴-۲) پوشاک۲۰

۵-۲)مصرف­ کنندگان جوان .۲۳

۶-۲) مد    .۲۴

۱-۶-۲) تعریف مد ۲۵

۷-۲) زیبایی۲۸

۸-۲) کیفیت ۲۹

۲-۸-۲)کیفیت محصول۳۲

۲-۸-۲) کیفیت خدمات     ۳۳

۳-۸-۲) کیفیت  عینی     ۳۳

۴-۸-۲) کیفیت  درک شده ۳۳

۵-۸-۲) کیفیت و تصمیم خرید  ۳۶

۹-۲) قیمت .۳۷

۱-۹-۲) قیمت و تصمیم خرید .۳۹

۱۰-۲) راحتی لباس. .۴۱

۱۱-۲)  موقعیت اجتماعی ۴۱

۱-۱۱-۲) اهمیت و نقش موقعیت اجتماعی .۴۳

۲-۱۱-۲) ملاک های تعین موقعیت اجتماعی۴۴

۳-۱۱-۲) تفاوت طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی ۴۶

۴-۱۱-۲) موقعیت اجتماعی و تصمیم خرید۴۷

۱۲-۲) وفاداری برند.۴۸

۱-۱۲-۲)رویکرد­های اندازه گیری وفاداری .۵۱

۱-۱-۱۲-۲) دیدگاه رفتاری به وفاداری برند ۵۱

۲-۱-۱۲-۲) دیدگاه نگرشی به وفاداری برند.۵۳

۱۳-۲) ویژگی­های فردی     .۵۵

۱۴-۲) درآمد .۵۷

۱۵-۲) پیشینه تجربی پژوهش.۵۷

۱-۱۵-۲) پژوهش های خارجی۵۷

۲-۱۵-۲) پژوهش­های داخلی.۵۸

۱۶-۲) چارچوب نظری پژوهش۶۱

۱۷-۲) مدل مفهومی پژوهش۶۲

۱۸-۲) خلاصه فصل.۶۳

فصل سوم.۶۴

روش شناسی پژوهش.۶۴

۱-۳) مقدمه۶۴

۲-۳) روش تحقیق.۶۴

۳-۳) جامعه ونمونه آماری    .۶۵

۴-۳) روش نمونه‏گیری وحجم نمونه.۶۵

۱-۴-۳) تعیین حجم نمونه    .۶۵

۵-۳) روش جمع ‏آوری داده‏ها۶۶

۶-۳) ابزارپژوهش.۶۶

۱-۶-۳) روایی ابزار پژوهش۶۷

۲-۶-۳) پایایی ابزار پژوهش۶۸

۷-۳) روش تجزیه وتحلیل داده‏ها۶۸

۱-۷-۳) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف۶۸

۲-۷-۳) آزمون T تک نمونه ای۶۹

۳-۷-۳) آزمونT با دو نمونه مستقل    ۶۹

۴-۷-۳) آزمون مقایسه میانگین چند جامعه     ۶۹

۴-۷-۳) آزمون فریدمن.۷۰

۵-۷-۳) تحلیل عاملی ۷۰

فصل چهارم.۷۱

تجزیه وتحلیل داده‏ها۷۱

۱-۴) مقدمه.۷۱

۲-۴) توصیف ویژگی‏های جمعیت شناختی نمونه.۷۲

۱-۲-۴) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‏دهندگان۷۲

۲-۲-۴) توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان    ۷۲

۳-۲-۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان۷۲

۴-۲-۴) توزیع فراوانی میزان درآمد  پاسخ دهندگان۷۳

۵-۲-۴) توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده . پاسخ دهندگان.۷۴

۶-۲-۴) توزیع فراوانی شغل .پاسخ دهندگان۷۴

۳-۴) آماراستنباطی ۷۴

۱-۳-۴) آزمون  k-s74

۲-۴-۴)  t تک نمونه ای۷۵

۲-۴-۴) t با دو نمونه مستقل.۷۶

۳-۴-۴) آزمون تحلیل واریانس .۷۸

۴-۴) آزمون فریدمن ۸۹

۵-۴) تحلیل عامل  متغییرهای پژوهش ۹۰

۶-۴) خلاصه فصل.۱۰۴

فصل پنجم۱۰۵

۱-۵) مقدمه۱۰۵

۲-۵) نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق.۱۰۶

۳-۵)  بررسی نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق.۱۰۶

۴-۵) نتیجه بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیلات و جنسیت و .۱۱۴

۵-۵) تحلیل آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق .۱۱۵

۶-۵)نتیجه گیری     .۱۱۵

۷-۵) پیشنهادهای حاصل از پژوهش .۱۱۶

۸-۵)  محدودیت ها و مشکلات پژوهش .۱۱۸

فهرست منابع:    ۱۱۹

منابع داخلی: .۱۱۹

منابع خارجی:.۱۲۲

پیوست ۱: پرسشنامه۱۳۰

پیوست ۲: خروجی های SPSS 135

چکیده لاتین۱۳۶

۱-۱)مقدمه

یکی از جنبه­ های مشترک میان همه ما بدون توجه به میزان تحصیلات، سیاست ها یاتعهدات­مان، این است که همگی مصرف ­کننده هستیم و در مقطعی از زمان به منزله مشتریان ومصرف­ کنندگان محصولات مختلف مطرح می­شویم. ما بر مبنای نظم خاصی غذا، لباس، مسکن، حمل ونقل، تحصیل، وسایل خانه، مرخصی­ها، خدمات و ایده­ها را استفاده یا مصرف می­کنیم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل ونقل، تولید، کارهای فنی و همچنین استخدام کارکنان و استقرار و تخصیص منابع

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت درباره نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار

 می­گیریم، موقعیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین رفتار مصرف ­کننده یک عامل عمده در رکود یا به جریان افتادن تمامی  فعالیت­های بازرگانی در جامعه­ای با گرایش مصرف کننده است (صفائیان، ۱۳۷۹؛ جزیی، عزیزی و حلوایی، ۱۳۸۹؛ محسنین، اسفیدانی،کرمی و خواجه دهاقانی، ۱۳۹۱). رفتار مصرف ­کننده شامل مجموعه ­ای از فرایندهای روانی وفیزیکی است که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می­یابد(پییر[۱] و السون[۲]، ۲۰۰۵). تلاش برای درک رفتار مصرف­ کنندگان ، از دسته مهم­ترین فعالیتهای مدیران بازریابی به شمار می­آید. از آنجا که دانش رفتار مصرف ­کننده، دانشی میان رشته­ای است که از علوم مختلفی چون جامعه شناسی و روان شناسی، برای توضیح چرایی رفتار مصرف­ کنندگان در بازار استفاده شده است، شناخت این چرایی رفتار می ­تواند به بازاریابان کمک شایانی بکند (سیدجوادین و اسفیدانی، ۱۳۹۱). یکی از مسائل مهم در بررسی و شناخت رفتار مصرف ­کننده، فرایند تصمیم خرید می­باشد. اغلب سازمان­هایی که درباره رفتار خرید مصرف­ کنندگان به تحقیق می­پردازند، تلاش می­ کنند تا درباره آنچه مصرف­ کنندگان می­خرند و همچنین علت، تعداد، نوع و مکان خرید آن­ها اطلاعاتی به دست آورند البته بر خلاف نوع، تعداد و مکان خرید، یافتن اطلاعاتی از علل رفتار خرید مصرف ­کننده یا خریدار کار ساده­ای نیست؛ زیرا پاسخ به این سوال در ذهن مصرف ­کننده یا خریدار وجود دارد.

۲-۱) بیان مسئله

صنعت پوشاک ایران با هزاران سال سابقه فعالیت وداشتن بالاترین درصد از اشتغال در میان دیگر زمینه های صنعتی همیشه نقش مهمی را در اقتصاد کشور داشته است. بیشتر محققان روند تصمیم ­گیری رفتار مصرف­ کنندگان را به پنج مرحله اصلی تقسیم می­ کنند ( کراس[۳]، ۱۹۹۹؛ هاوکینز، بِست و  کُنی[۴]،۲۰۰۱  ؛ مک­کال[۵] ،۲۰۰۲؛ پیتر ، السون، ۲۰۰۵) ، که این پنج مرحله شامل شناسایی مشکل، جمع­آوری اطلاعات، ارزیابی انتخاب­ها، خرید و نهایتاً روند پس از خرید هستند، که در هر یک از این مراحل، عوامل مختلفی تاثیرگذار خواهند بود. خرید به خودی خود بیان شکلی از خود است، مردم خود را از طریق خریدشان تعریف می کنند(تات[۶] ،۲۰۱۰). جعبه سیاه را برای  فرایند تصمیم گیری خرید می توان عنوان کرد که در آن عوامل بازاریابی وغیربازاریابی بر تصمیم گیری فرد اثر می گذارد و در نهایت افراد با توجه به تجزیه وتحلیل هایشان تصمیم نهایی را می‌گیرند (سیدجوادین و اسفیدانی، ۱۳۹۱). عوامل اجتماعی، فرهنگی، روانی و فردی بسیاری  در رفتار خرید مصرف‌کننده تاثیر دارند،که هر کدام از این موارد خود به شاخه های بسیاری تقسیم می‌شوند (ژانگ وکیم[۷] ،۲۰۱۳). محققان، معیارهای انتخاب پوشاک را تحت مقوله­های  ارزش ذاتی(ارزش ذاتی درونی محصول) و ویژگیهای بیرونی محصول طبقه کرده اند(دیویس[۸]، ۱۹۸۵؛ هاتچ و رابرتز[۹]،۱۹۸۵؛ اچمن، دامهورست و  کادولف[۱۰]،۱۹۹۰؛ هاوکینز، بست، کُنی، ۱۹۹۵؛ فورنی، پلتن، کاتن، رابلت[۱۱]، ۱۹۹۹؛ سی.وای، کا.دبلیو و کا.اف[۱۲]، ۲۰۰۴). باتوجه به ورود لباس‌های تاناکورا به  بازارهای داخلی و پرشدن بازار پوشاک از لباس‌های غیر ایرانی، محقق لازم دانسته است تا با تحقیق در زمینه شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک آن  عوامل را شناسایی کند تا نتیجه تحقیق کمکی باشد برای صنایع پوشاک داخلی، تا بدین وسیله عیب‌های صنعت پوشاک داخلی را رفع نمایند ومردم جامعه به طرف خرید البسه ایرانی متمایل‌تر شوند تحقیقات نشان  می‌دهد که محرک  خاص خرید پوشاک به ویژه انگیزه خرید، عمدتاً ناشناخته است و همچنین این که چه عوامل روانی فردی و اجتماعی ممکن است انگیزه‌های خرید مصرف کنندگان لباس‌ها را تحت تاثیر قرار دهد ناشناخته باقی مانده است. این پژوهش به طور گسترده به بررسی مصرف کنندگان پوشاک، فرایند تصمیم‌گیری در مراحل قبل از خرید می‌پردازد. مطالعه بر روی درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به عواملی مانند راحتی، کیفیت ادراک شده، وفاداری به نام تجاری و قیمت محصول، درآمد سرانه و وضعیت اجتماعی ادراک شده  متمرکز است. با شناخت اهمیت و اولویت هر یک از عوامل موثر در تصمییم‌گیری خرید، این امکان فراهم می شود تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صنعت مربوطه محصولاتی متناسب با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ارائه نمایند و به مزیت رقابتی بالاتری دست یابند.

۳-۱) اهمیت وضرورت تحقیق

صنعت پوشاک جزء صنایع مهم در هر کشوری می باشد ،این حساسیت صنعت پوشاک برای کشورهای اسلامی دوچندان است و در اسلام هرچیزی را هر زمان ودر هرجا نمی­توان پوشید، وحتی مذاهب هم درباره نوع پوشاک ، دستوراتی دارند(حداد عادل ،۱۳۹۱).  پوشاک تنها چیزی برای پوشیدن نیست بلکه گاهی جنبه فرهنگی اجتماعی، وحتی سیاسی به خود می گیرد پوشاک  یک نیاز اساسی انسان می باشد و به عنوان یک کالای مصرفی عمومی تلقی می شود، در واقع، ما کسی هستیم که لباس­هایمان به ما  اجازه می دهندکه آن باشیم(اکاس[۱۳]، ۲۰۰۲). لباس می تواند وسیله ای برای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی و یا ،روشی برای رهایی از محدودیت های فرهنگی باشد(کران و بوون[۱۴]، ۲۰۰۶). لباس را می توان به تعبیری  خانه و درست­تر بگوییم خانه اول  هر کس دانست. لباس ، خانه اختصاصی تر انسان است. چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد در خانه اش(حداد عادل، ۱۳۹۱).  بنابراین در چنین فضایی داشتن درک صحیح از عواملی که درتصمیم‌گیری خرید پوشاک مؤثرند مزیت‌های متعددی را در بر دارد. این مزیت‌ها شامل کمک به تولیدکنندگان پوشاک در داخل کشور، تهیه یک مبنای شناختی از طریق رفتار خریداران پوشاک، و متعاقب آن کمک به بازاریابان برای کسب مزیت رقابتی، کمک به  خریداران در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد. با علم به نحوه تصمیم گیری خرید است که می توان بازار این محصول را افزایش داد و حتی وارد صحنه‌های بین‌المللی شد. حال با توجه به مطالب ذکر شده، باید عوامل موثر بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک شناسایی و رتبه‌بندی گردد، زیرا عوامل بسیاری بر تصمیم گیری خرید پوشاک موثر است  مانند، کیفیت ادراک شده، درآمد سرانه، راحتی، ارزانی البسه، مارک دار بودن لباس ها، وضعیت اجتماعی ادراک شده و مطابق بودن با مد جامعه  از این قبیل عوامل هستند و حتی این عومل برای کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد، برای مثال  مقایسه بازارچین وهند در صنعت پوشاک نشان می دهد که نام تجاری معیار مهم تری در هند است، زیرا هند دارای نظام طبقاتی است ونام تجاری غربی بیانگر پایگاه اجتماعی مصرف کنندگان است،کمبود عرضه پوشاک با نام های تجاری شناخته شده نیز از دیگر دلایل اهمیت نام تجاری برای هندی‌هاست (ملکی، ۱۳۸۳).

۴-۱) اهداف پژوهش

در این بخش از فصل اول هدف کلی و اهداف فرعی تحقیق را بیان می کنیم.

۱-۴-۱) هدف کلی

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید پوشاک  توسط جوانان در شهرستان  مهاباد.

۲-۴-۱) اهداف فرعی

۱-۲-۴-۱)تعیین  تأثیر «ویژگیهای فردی » بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۲-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۳-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «قیمت  پوشاک» بر  تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۴-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «مد» بر  تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۵-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «وفاداری به  نام تجاری (برند)» بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۶-۲-۴-۱) تعیین تأثیر  «وضعیت اجتماعی ادراک شده» بر  تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۷-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «راحتی پوشاک»  بر  تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۸-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «زیبایی» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۹-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «درآمدسرانه» بر  تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۵-۱) سوال­های پژوهش

سوال ۱): آیا  «ویژگیهای فردی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۲ ):آیا «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۳) : آیا «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۴) : آیا «مد» و تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۵) : آیا «وفاداری به برند» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۶) : آیا «وضعیت اجتماعی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۷) : آیا «راحتی پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۸) : آیا «زیبایی» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۹) : آیا «درآمد سرانه » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

۶-۱) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش شامل سه حوزه موضوعی، مکانی و زمانی می­باشد.حوزه موضوع مربوط به بحث رفتار مصرف ­کننده وتصمیم خرید به عنوان مهمترین اصل بازاریابی می­باشد این موضوع با علوم دیگر مانند روانشناسی وعلوم رفتاری، جامعه ­شناسی، جغرافیا، اقتصاد وجمعیت شناسی در ارتباط می­باشدکه توسط عامل‏های ویژگیهای فردی، کیفیت ادراک شده، قیمت، وفاداری به نام ونشان تجاری، راحتی، زیبایی، درآمد سرانه، مد و وضعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته ­است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*