بررسی و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول

مروری بر پژوهشهای پارینه سنگی در خوزستان : ……………………………………………………………………………….  21

فصل چهارم

روش انجام بررسی : ………………………………………………………………………………………………………………. 24

نمونه برداری : ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

محدوده پوشش داده شده : ……………………………………………………………………………………………………. 26

فصل پنجم

معرفی محوطه­ها و یافته­های جمع آوری شده : ………………………………………………………………………… 42

فصل ششم

تحلیل ریخت شناختی یافته­ها: ……………………………………………………………………………………………….. 58

فصل هفتم

پایان نامه

تحلیل فن آوری یافته­ها : ………………………………………………………………………………………………………. 67

فصل هشتم

مقایسه یافته­ها با محوطه­های همجوار :  ……………………………………………………………………………………90

ارائه گاهنگاری نسبی : …………………………………………………………………………………………………………… 98

فصل نهم

بحث و نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………………………..100

فصل دهم

منابع :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………….. 104

 

فصل اول

یک مطلب دیگر :

مقدمه :

با توجه به اهمیت خوزستان در مطالعات باستان شناسی ایران و حتی جنوب غرب آسیا , این استان و خصوصآ شمال  این دشت از دیرباز  مورد توجه پژوهش گران و تاریخ نویسان قرار داشته و دارد . از این رهگذر تاریخ و سرگذشت این منطقه جغرافیای بار ها و بارها مورد مطالعه و پژوهش گروه های مختلفی از ملیت های متفاوت قرار گرفته است حاصل این فعالیت ها صدها و یا حتی اگر اقرار نباشد هزاران مقاله و کتاب مربوط به این ناحیه از دوره های مختلف از زندگی انسان است .

با تمام این توصیف ها می توان ادعا کرد که با توجه به پتانسیل مناسب و وجود شواهد و مدارک بسیار از دوره سنگ در این ناحیه جغرافیایی ، هیچ گونه فعالیت علمی و باستان شناسی که به طور مستقل و تخصصی و دراز مدت برای بدست آوردن یک الگوی کلی از پراکندگی سایت ها و مکان های دورهای مختلف پارینه سنگی و وضعیت گروه های گردآورنده – شکارورز  پرداخته باشد وجود نداشته و بیشتر فعالیت ها که انجام شده یا به این دوره کمتر توجه کرده اند و یا گاهآ اصلآ توجه نکرده اند . مشکل دیگر در ناحیه مذکور انتشار نکردن گزارش های باستان شناسی می باشد که به منظور مطالعه دوره پارینه سنگی در منطقه صورت گرفته و اگر هم انتشار شده گزارش های بسیار ضعیف و بی دقتی است که هیچ کمکی به روشن شدن وضعیت نمی کند و حتی اگر فرض را بر شیوه صحیح بررسی که انجام داده اند بگذاریم دسترسی به دست افزار هایی که جمع آوری کرده اند بسیار سخت و حتی ناممکن است . بنابراین با وجود علاقه شخصی اینجانب به این دوره طولانی از زندگی انسان ، و کمبود اطلاعات این دوره ،  این مهم را برخود دیدم که در این راستا به انجام فعالیتی علمی – عملی بپردازم که در آن تمام  سعی خود را بر شیوهای صحیح شناسایی ، نمونه برداری و مطالعه قرار دهم به امید به اینکه شاید حاصل این پژوهش بتواند کمکی به دانش ما و تمام کسانی باشد که به این دوره علاقمند هستند . یادآور می شوم که اگر اشتباه یا کاستی در این نوشتار وجود دارد تمامآ بر عهده نگارنده است .

اهداف پایان نامه  :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*