بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس دیدگاه مدیران

۴ – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

۵ – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی مشارکتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران

۷ – مقایسه میزان استفاده از مدیریت آموزشی استبدادی در مدیران

سوالات پژوهش :

مطلب دیگر :

۱ – آیا بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*