بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس

۵ – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟

۶ – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟

۷ – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟

۸ – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟

۹ – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟

مطلب دیگر :

۱۰ – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟

۱۱ – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟

 

فرضیات:

۱ –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .

۲ –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است

۳ –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.

۴ –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.

۵ –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .

۶ –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.

۷ –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .

۸ –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .

۹ –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .

۱۰ –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*