بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس

۴ – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

۵ – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

۶ – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

۷ – مقایسه سبک مدیریتی مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه

۸ – مقایسه ویژگی های فردی مدیران مدارس دخترانه مقطه راهنمایی و متوسطه

۹ – مقایسه بین ویژگی های علمی مدیران در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه

 

مطلب دیگر :

سوالات پژوهش :

– آیا بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

۲ – آیا بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

۳ – آیا بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

۴ – آیا بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*