بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی

۱-۴) هدف‌های تحقیق. ۵

۱-۴-۱) هدف اصلی ۵

۱-۴-۲) هدف‌های فرعی ۵

۱-۵)فرضیه‌های تحقیق   ۵

۱-۵-۱) فرضیه اصلی   ۵

۱-۵-۲) فرضیه‌های فرعی ۵

۱-۶) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۶-۱) نوع‌دوستی   ۶

۱-۶-۱-۱) تعریف مفهومی ۶

۱-۶-۱-۲) تعریف عملیاتی ۶

۱-۶-۲) وجدان کاری ۶

۱-۶-۲-۱) تعریف مفهومی ۶

۱-۶-۲-۲) تعریف عملیاتی ۷

۱-۶-۳) جوانمردی ۷

۱-۶-۳-۱) تعریف مفهومی ۷

۱-۶-۳-۲) تعریف عملیاتی ۷

۱-۶-۴) نزاکت    ۷

۱-۶-۴-۱) تعریف مفهومی ۷

۱-۶-۴-۲) تعریف عملیاتی ۸

۱-۶-۵) آداب اجتماعی ۸

۱-۶-۵-۱) تعریف مفهومی ۸

۱-۶-۵-۲) تعریف عملیاتی ۸

۱-۶-۶) نوع استخدام. ۸

۱-۶-۶-۱) تعریف مفهومی ۸

۱-۶-۶-۲) تعریف عملیاتی ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹

۲-۱) مقدمه. ۱۰

۲-۲) ورود به خدمت ۱۱

۲-۲-۱) اصول کلی ورود به خدمت ۱۱

۲-۲-۲) شرایط عمومی ورود به خدمت ۱۲

۲-۲-۳) تشریفات ورود به خدمت ۱۳

۲-۳) استخدام. ۱۳

۲-۳-۱) استخدام در چهارچوب مجوزهای استخدام. ۱۴

۲-۳-۲) انواع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ۱۴

۲-۳-۲-۱) استخدام رسمی ۱۵

۲-۳-۲-۱-۱) شرایط و ضوابط روش استخدام رسمی ۱۵

۲-۳-۲-۲) استخدام پیمانی ۱۶

۲-۳-۲-۲-۱) شرایط و ضوابط روش استخدام پیمانی ۱۷

۲-۳-۲-۳) به‌کارگیری افراد به‌صورت ساعتی یا کار معین ۱۷

۲-۴) رفتار درون‌نقش و برون‌نقش. ۱۸

۲-۵) سیر تکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ۲۱

۲-۶) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ۲۳

۲-۷) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ۲۶

۲-۸) دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ۳۱

۲-۸-۱) دیدگاه چستربارنارد در رفتار شهروندی سازمانی ۳۲

۲-۸-۲) دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی ۳۲

۲-۸-۳) دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی ۳۳

۲-۸-۴) دیدگاه اورگان در رفتار شهروندی سازمانی ۳۵

۲-۸-۵) دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی ۳۸

۲-۸-۶) دیدگاه بورمن و موتوویدلو در رفتار شهروندی سازمانی ۴۱

۲-۸-۷) دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی ۴۳

۲-۸-۸) دیدگاه کوپمن در رفتار شهروندی سازمانی ۴۶

۲-۹) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی   ۴۸

۲-۱۰) پیشینه تحقیق. ۵۰

۲-۱۰-۱) پیشینه تحقیقات خارجی ۵۰

۲-۱۰-۲) پیشینه داخلی ۵۳

۲-۱۱) مدل مفهومی تحقیق. ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۷

۳-۱) مقدمه. ۵۸

۳-۲) روش تحقیق. ۵۸

۳-۳) جامعه آماری ۵۹

۳-۴) نمونه‌گیری ۵۹

۳-۵) قلمروی تحقیق. ۶۰

۳-۵-۱) قلمروی زمانی تحقیق. ۶۰

۳-۵-۲) قلمروی مکانی تحقیق. ۶۰

۳-۵-۳) قلمروی موضوعی تحقیق. ۶۰

۳-۶) گردآوری داده­ ها ۶۱

۳-۶-۱) روش گردآوری داده­ ها ۶۱

۳-۶-۲) ابزار گردآوری داده­ ها ۶۱

۳-۶-۲-۱) روایی پرسشنامه. ۶۲

۳-۶-۲-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۲

۳-۷) روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده­ ها ۶۳

۳-۷-۱) آمار توصیفی ۶۳

۳-۷-۲) آمار استنباطی ۶۳

۳-۷-۲-۱) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۶۳

۳-۷-۲-۲) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. ۶۴

۳-۷-۲-۳) آزمون کروسکال-والیس. ۶۵

۳-۷-۲-۴) آزمون توکی ۶۶

۳-۷-۲-۵) آزمون دانت ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها ۶۸

۴-۱) مقدمه. ۶۹

۴-۲) آمار توصیفی ۶۹

۴-۲-۱) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع استخدام. ۷۰

۴-۲-۲) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۷۱

۴-۲-۳) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن ۷۳

۴-۲-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه. ۷۴

۴-۲-۵) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات ۷۵

۴-۲-۶) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل کار. ۷۶

۴-۲-۷) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۸

۴-۳) آمار استنباطی ۷۹

۴-۳-۱-۱) آزمون آلفای کرونباخ. ۷۹

۴-۳-۲) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۰

۴-۳-۳) آزمون فرضیه‌ها ۸۱

۴-۳-۳-۱) آزمون فرضیه اصلی ۸۱

۴-۳-۳-۲) آزمون فرضیه اول. ۸۳

۴-۳-۳-۳) آزمون فرضیه دوم. ۸۴

۴-۳-۳-۴) آزمون فرضیه سوم. ۸۶

۴-۳-۳-۵) آزمون فرضیه چهارم. ۸۷

۴-۳-۳-۶) آزمون فرضیه پنچم. ۸۹

فصل پنچم: نتیجه ­گیری،بحث و پیشنهادهای تحقیق ۹۰

۵-۱) مقدمه. ۹۱

۵-۲) خلاصه تحقیق. ۹۱

۵-۳) خلاصه آزمون  فرضیه ­ها و تحلیل نتایج ۹۲

مطلب دیگر :

۵-۳-۱) تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول. ۹۳

۵-۳-۲) تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم. ۹۴

۵-۳-۳) تحلیل نتایج آزمون فرضیه چهارم. ۹۵

۵-۳-۴) تحلیل نتایج آزمون فرضیه پنجم. ۹۵

۵-۳-۵) تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی ۹۶

۵-۴) بحث ۹۶

۵-۵) پیشنهادها ۹۸

۵-۵-۱) پیشنهادهای محقق برای سازمان مورد مطالعه. ۹۸

۵-۵-۲) پیشنهاد برای پژوهش­های آتی ۹۹

۵-۶) محدودیت­های تحقیق. ۹۹

منابع فارسی                                                                                                  ۱۰۰

منابع انگلیسی ۱۰۱

پیوست­ها                                                                                                     ۱۰۷

پیوست الف: پرسش­نامه تحقیق. ۱۰۸

پیوست ب: خروجی نرم­افزار. ۱۱۰

 

 

 

فهرست جدول­ها

      عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول ‏۳‑۱: مشخصات پرسش­نامه. ۶۱

جدول ‏۳‑۲: جدول تحلیل واریانس یک طرفه. ۶۵

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع استخدام. ۷۰

جدول ‏۴‑۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۷۱

جدول ‏۴‑۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن ۷۳

جدول ‏۴‑۴: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه. ۷۴

جدول ‏۴‑۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات ۷۵

جدول ‏۴‑۶: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل کار. ۷۶

جدول ‏۴‑۷: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۸

جدول ‏۴‑۸: آلفای کرونباخ ۷۹

جدول ‏۴‑۹: نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنف. ۸۰

جدول ‏۴‑۱۰: آزمون همگونی واریانس لون. ۸۱

جدول ‏۴‑۱۱: تحلیل واریانس یکطرفه (فرضیه اصلی). ۸۲

جدول ‏۴‑۱۲: آزمون توکی (فرضیه اصلی). ۸۲

جدول ‏۴‑۱۳: رتبه ­های کروسکال والیس (فرضیه اول). ۸۳

جدول ‏۴‑۱۴: آزمون کروسکال والیس (فرضیه اول). ۸۳

جدول ‏۴‑۱۵: آزمون دانت (فرضیه اول). ۸۴

جدول ‏۴‑۱۶: رتبه ­های کروسکال والیس (فرضیه دوم). ۸۵

جدول ‏۴‑۱۷: آزمون کروسکال والیس (فرضیه دوم). ۸۵

جدول ‏۴‑۱۸: آزمون دانت (فرضیه دوم). ۸۵

جدول ‏۴‑۱۹: رتبه ­های کروسکال والیس (فرضیه سوم). ۸۶

جدول ‏۴‑۲۰: آزمون کروسکال والیس (فرضیه سوم). ۸۶

جدول ‏۴‑۲۱: آزمون دانت (فرضیه سوم). ۸۷

جدول ‏۴‑۲۲: رتبه ­های کروسکال والیس (فرضیه چهارم). ۸۸

جدول ‏۴‑۲۳: آزمون کروسکال والیس (فرضیه چهارم). ۸۸

جدول ‏۴‑۲۴: آزمون دانت (فرضیه چهارم). ۸۸

جدول ‏۴‑۲۵: رتبه ­های کروسکال والیس (فرضیه پنجم). ۸۹

جدول ‏۴‑۲۶: آزمون کروسکال والیس (فرضیه پنجم). ۸۹

جدول ‏۵‑۱: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۹۲

جدول ‏۵‑۲: خلاصه آزمون­های رتبه ­بندی گروه­های استخدامی ۹۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                                صفحه

نمودار ‏۲‑۱: ارتباط بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با پیامدهای آن در سازمان. ۳۱

نمودار ‏۲‑۲: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران (۱۹۸۳). ۳۵

نمودار ‏۲‑۳: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان (۱۹۸۸). ۳۷

نمودار ‏۲‑۴: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان بر اساس نوع رفتار (۱۹۸۸). ۳۸

نمودار ‏۲‑۵: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱). ۳۹

نمودار ‏۲‑۶: انواع رفتار شهروندی سازمانی از نظر گراهام (۱۹۹۱). ۴۱

نمودار ‏۲‑۷: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر بورمن و موتوویدلو (۱۹۹۳). ۴۲

نمودار ‏۲‑۸: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر پودساکف و همکاران (۲۰۰۰). ۴۶

نمودار ‏۲‑۹: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظرکوپمن (۲۰۰۶). ۴۷

نمودار ‏۲‑۱۰: مدل مفهومی تحقیق ۵۶

نمودار ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع استخدام. ۷۰

نمودار ‏۴‑۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت ۷۱

نمودار ‏۴‑۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن ۷۳

نمودار ‏۴‑۴: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه. ۷۴

نمودار ‏۴‑۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات ۷۶

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*