بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C

1-7-6- بررسی منابع آب.. 10

فصل دوم: شناسایی برخی از محوطه های پیش از تاریخ ارسنجان

2-1- رحیم آباد. 13

2-2- اشگفت امیرقلی.. 13

2-3- پناهگاه قلاتخوار. 14

2-4- اشکفت تلمبه مالکی.. 14

2-5- پناهگاه صخره ای کمال آباد 15

2-6- غارصفرآباد 15

2-7- غارکشمشی.. 16

2-8- پناهگاه پیرقوچ. 16

فصل سوم: بررسی باستان شناسی تپه جعفرآباد

3-1- اهداف بررسی.. 18

3-2- روش بررسی.. 18

<p>1-6 کاربردهای تحقیق.. 6</p><p>1-7 روش تحقیق.. 6</p><p>1-8 مراحل تحقیق.. 7</p><p>فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10</p><p>2-1 مقدمه. 10</p><p>2-2 مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان. 11</p><p>2-2-1 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………………….11</p><p>2-2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….12</p><p>2-2-3 تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………………13</p><p>2-2-4 مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………..16</p><p>2-2-5 ویژگی‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………………….17</p><p>2-2-6 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………18</p><p>2-2-7 ابعاد و عناصر مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………19</p><p>2-2-8 انواع سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………………………..20</p><p>2-2-9 مولفه‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….21</p><p>2-2-9-1 فرآیندها…………………………………………………………………………………………21</p><p>2-2-9-2 عامل انسانی…………………………………………………………………………………………..23</p><p>2-2-9-3 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….24</p><p>2-2-10 فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان……………………………………………………………………………..27</p><p style="direction: ltr; text-align: center;"><a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%87/"><img class="size-full wp-image-587268 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-52.png" alt="پایان نامه" width="400" height="163" /></a></p><p style="direction: ltr; text-align: center;"><br /></p><p>2-2-11 مراحل ارائه خدمات در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………….28</p><p>2-2-12 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM…………………………………………………30</p><p>2-2-13 شرح فاکتورهای ریسک……………………………………………………………………………………………36</p><p>2-2-14 فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………….44</p><p>2-2-14-1 مدل نظری پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………….44</p><p>2-2-15 مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیك (eCRM)……………………………………………………………48</p><p>2-3 مبنای نظری مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه 56</p><p>2-3-1 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………………………………………56</p><p>2-3-2 تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………………57</p><p>2-3-3 اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………………..58</p><p>2-3-4 مزایای کاربرد تلفن همراه در مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………59</p><p>2-3-5 مولفه‌های موثر بر پذیرش خدمات مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………61</p><p>2-3-6 کاربرد مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه در صنایع مختلف………………………….63</p><p>2-4 عوامل کلیدی موفقیت جهت پیاده‌سازی اثربخش مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه………….66</p><p>2-4-1 مدل‌های نظری مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………………………….66</p><p>2-5 مبانی نظری داده‌کاوی.. 71</p><p>2-5-1 مفهوم داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….71</p><p>2-5-2 تعاریف داده‌کاوی……………………………………………………………………………………………71</p><p>2-5-3 الگوریتم‌های داده کاوی……………………………………………………………………………………..72</p><p>2-5-4 تکنیک‌های داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….73</p><p>2-5-5 گامهای اجرایی کشف دانش در داده‌کاوی…………………………………………………………………….74</p><p>2-5-6 فرآیند داده‌کاوی………………………………………………………………………………………………75</p><p>2-5-7 کاربردهای داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….77</p><p>2-5-8 نقش داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….79</p><p>2-6 پیشینه تحقیق.. 83</p><p>2-7 مزایای بکارگیری داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………..87</p><p>2-8 محدودیت‌های بکارگیری داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه………….89</p><p>فصل سوم: روش شناسی و بیان یافته‌های تحقیق.. 92</p><p>3-1 مقدمه. 92</p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"بهترین راه های افزایش انگیزه در محیط کار"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://dlall.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://dlall.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7/" target="_blank">بهترین راه های افزایش انگیزه در محیط کار</a></span></div><div><br /></div><p>3-2 فلسفه تحقیق.. 92</p><p>3-3 رویکرد تحقیق.. 93</p><p>3-4 روش‌های تحقیق.. 93</p><p>3-5 استراتژی تحقیق.. 94</p><p>3-6 &nbsp;طرح تحقیق.. 95</p><p>3-7 &nbsp;جامعه آماری تحقیق.. 95</p><p>3-8 راهکارهای نمونه‌برداری.. 97</p><p>3-9 گردآوری داده‌های تحقیق.. 100</p><p>3-10 پایایی و روایی تحقیق.. 101</p><p>3-11 بیان یافته‌های تحقیق.. 103</p><p>3-12 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از طریق آزمون‌های آماری.. 103</p><p>3-13 تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق بکارگیری ابزار داده‌کاوی.. 105</p><p>3-13-1 پیکره‌بندی افزونه SQL Server 2008_Data Mining Add in………………………………106</p><p>3-14 فازهای مختلف انجام داده‌کاوی بر روی داده‌های تحقیق.. 108</p><p>3-14-1 فاز نخست: انجام داده‌کاوی بر روی داده‌های تحقیق………………………………………………….108</p><p>3-14-2 فاز دوم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………..118</p><p>3-14-3 فاز سوم: بیان الگوهای پنهان مابین داده‌ها و ارائه نتایج کاربردی………………………………….122</p><p>فصل چهارم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 126</p><p>4-1 مقدمه. 126</p><p>4-2 نتایج مربوط به زمینه‌های کلیدی جهت پذیرش و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه از منظر دپارتمان‌های مختلف سازمانی.. 126</p><p>4-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………..129</p><p>فهرست منابع.. 131</p><p>منابع فارسی.. 131</p><p>منابع لاتین.. 133</p><p>پیوست‌ها 135</p><p>پیوست اول: پرسشنامه تحقیق.. 135</p><p>پیوست دوم: نتایج آزمون آماری فریدمن.. 138</p><p>پیوست سوم: نتایج آزمون آماری اسپیرمن.. 139</p><p>پیوست چهارم: گام‌های نصب افزونه (SQL Server 2008 Data Mining Add-in) 159</p><p>فصل اول: كلیات تحقیق</p><p>1-1 کلیات</p><p>امروزه، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM[1]) به سودآوری بیشتر شرکت‌ها منجر می‌گردد. شرکت‌ها عموماً مدیریت ارتباط با مشتری را جهت شناخت مشتریان و فراهم آوردن محصولات و خدماتی سفارشی شده به‌منظور افزایش رضایت مشتریان و تحقق ارتباطات مستمر، پایدار و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌دهند. بطور کلی ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان برای یک شرکت، حصول ارتباطات ارزش‌آفرین و پایدار با مشتریان می‌باشد. از این‌رو این امر در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای مختلف با استقبال چشمگیری روبرو گردیده است. بواسطه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان، مشتریان تمایلات دوچندانی جهت برقراری ارتباط با شرکت‌ها خواهند داشت.</p><p>از طرفی، پیاده‌سازی کارآمد و اثربخش مدیریت ارتباط با مشتریان، امری دشوار و پیچیده می‌باشد. این پیچیدگی و دشواری سبب گردیده است تا شرکت‌های خواهان بکارگیری این ابزار کلیدی مدیریتی، بدنبال راهکارهایی جهت تسهیل و تسریع پیاده‌سازی آن باشند. امروزه مشتریان نسبت به دهه 80 و 90 از سطح تحصیلات بالاتر، فشار و استرس‌های بیشتر، مهارت‌ها و تخصص‌های بالاتر، طول عمر بیشتر، و تاثیرپذیری بیشتر از فرهنگ جهانی برخوردار می‌باشند. بنابراین، درک مشتریان امروزه امری دشوارتر و پیچیده‌تر نسبت به گذشته می‌باشد. لذا فناوری‌های جدید و نوآوری می‌بایست جهت غلبه بر این چالش‌ها بکار گرفته شود. از جمله عمده‌ترین تحولات بنیادین در حوزه ارتباط با مشتریان طی سال‌های اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:</p><ul><li><strong>زمان چرخه بازاریابی:</strong>&nbsp;حیطه توجه مشتریان بشدت کاهش یافته و وفاداری امری منسوخ شده می‌باشد. یک شرکت موفق نیازمند تقویت و ارتقاء ارزش عرضه شده به مشتریان بصورت مستمر و پایدار می‌باشد. ضمناً، فاصله مابین شکل‌گیری یک علاقه یا نیاز جدید و زمانی که شرکت می‌باید آن نیاز را برطرف سازد، کاهش چشمگیری داشته است. چنانچه شرکت‌ها عکس‌العمل هوشمندانه و بموقعی از خود نشان ندهند، مشتریان جذب جایی می‌شوند که نیازهای آنها را برطرف نمایند.</li><li><strong>افزایش هزینه‌های بازاریابی:</strong>&nbsp;امروزه هزینه‌های بسیاری از امور مرتبط با بازاریابی و برقراری ارتباط با مشتریان افزایش یافته است. لذا چنانچه نتوان پیشنهادات قابل قبولی ارائه نمود، رقبا این کار را خواهند کرد.</li><li><strong>جریان ارائه محصولات جدید:</strong>&nbsp;مشتریان خواهان محصولاتی هستند که نیازها و خواسته‌های آنها را به نحو احسن برطرف سازند. این امر بدان معناست که تعداد محصولات و طرق ارائه آنها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.</li></ul>

3-3- نمونه برداری.. 19

3-4- تپه جعفرآبادa. 19

3-5- تپه b جعفر‌‌آباد 19

3-6- تپه c. 20

3-7- دادهها 20

3-9- نمونه های سنگی.. 21

3-10- سفال تپه های جعفرآباد 21

3-11- مشخصات فنی سفالها 22

3-11-1-  نوع ساخت.. 22

3-11-2-  کیفیت ساخت.. 22

3-11-3- رنگ سفال. 22

3-11-4- فرم. 23

3-11-5-  تزئین.. 23

3-11-6- ریخت شناسی سفال. 24

3-11-7- دست ساخته های سنگی تپه ها 24

فصل چهارم: گاهنگاری و سفال

4-1- فارس عتیق. 26

4-1-1- فارس عتیق1. 26

4-1-2- فارس عتیق2. 26

4-2- فارس قدیم. 27

4-3- فارس میانه. 27

4-4- فارس جدید. 27

4-4-1- آغاز بانش: (لپویی) 27

فصل پنجم: دست ساخته های سنگی

5-1- اهمیت سنگ دردوران پارینه سنگی.. 34

5-1-1-  نوسنگی.. 34

5-1-2- معرفی دست افزارهای سنگی مورد بررسی.. 35

5-1-3- دست ساخته های مورد بررسی ما از نوع : 37

فصل ششم: 

یک مطلب دیگر :

آموزش ضمن خدمت

برآیند سخن

پیـوست ها 44

منابع و مآخذ. 88

چکیده:

یافته­های (دانسته های اطلاعات) ما از دوره نوسنگی دشت ارسنجان بسیار اندک است. بررسی هایی که تاکنون در این منطقه با حوزه توسط آقایان ایکیدا واندنبرگ و سامنر انجام شده ببنظرمی رسدروشمند نبوده و اهداف خاصی را به دنبال نداشته است، تنها در دوره پارینه سنگی ،انسان شناسی  موردتوجه قرارگرفته که توسط پژوهشکده باستان شناسی ایران و دانشگاه تسوکوبای ژاپن پژوهش­هایی در حال انجام است. با توجه به عدم بررسی روشمند محوطه­ای در این منطقه اساس این پژوهش بر این مهم قرار گرفت.

تپه­ی جعفرآباد که در انتهای جنوب شرقی سلسله کوه های زاگرس واقع شده است. مورد بررسی مقدماتی واقع گردید و ثبت آثار توسط میراث فارس در سال 1385 انجام شده که بیانگر اهمیت این محوطه از دوره نوسنگی تا صدر اسلام است. مطالعه آثار گردآوری شده نشان می دهد که این حوزه در دوره پیش از تاریخ دارای جایگاه فرهنگی خاصی درسرزمین فارس داشته  است و ارتباط بسیار نزدیکی با محوطه های همزمان در دشت مرودشت  برقرار کرده است و نقش گذرگاه ارتباطی  در حوزه های فرهنگی فلات مرکزی و جنوب غربی ایران مخصوصاً دشت شوشان ایفا نموده است. بنابراین برای هرچه بهتر شناخت اهمیت تپه هایی جعفرآباد منوط به انجام گمانه زنی، لایه نگاری و کاوش های باستان شناسی  آینده است که و مطالعه روابط فرهنگی و تأثیر و تأثر این منطقه با دیگر نقاط با انجام بررسی های هدفمند و منظم میسر خواهد شد.

 واژگان کلیدی: بررسی باستان شناختی/ دوران پیش از تاریخ یا نوسنگی دشت دشت ارسنجان، تپه جعفرآباد

مقدمه:

شهرستان ارسنجان بین عرض جغرافیایی 40  29 تا 55   29 درجه شمالی و طول جغرافیایی 10   53 تا 35  53 درجه شرقی واقع گردیده این شهرستان درشرق استان فارس قرارداردو از شرق به شهرستان بوانات از شمال و غرب به شهرستان مرودشت و از جنوب به شهرستانهای نیریز و شیراز محدود می شود. شهرستان ارسنجان قبلاً یکی از بخش های شهرستان مرودشت بوده و در سال 1377 به شهرستان تبدیل شد. این شهرستان دارای یک بخش و 3 دهستان است و شامل 120 آبادی (78 آبادی مسکونی دائمی، 2 آبادی مسکونی موسمی، 25 آبادی خالی از سکنه دائمی، 15 آبادی خالی از سکنه موسمی) و یک شهر (شهر ارسنجان) است.

پژوهش هایی که دراین دشت توسط لوئی واندنبرگ(1342 م)، سامنر(1330). و یکیدا(1357) انجام شده نشان دهنده ارتباط فرهنگی بسیار گسترده بین محوطه های هم دوره در این منطقه است.

روستای جعفرآباد حوزه مورد بررسی نگارنده نیز یکی از آبادی های  ارسنجان است.که دارای تپه های متعددی که بررسی آنها اساس پژوهش پیش رواست؛

تپه های جعفرآباد به دلیل تنوع سفال های نوسنگی در سطح محوطه و همچنین تشابه گونه، فرم و طرح های سفالها با نمونه های هم زمان خود در تل باکون.شغا،تیموران و……وگونه های مختلف دست ساخته های سنگی برای درک بهترارتباط فرهنگی جهت بررسی انتخاب گردید.

این پژوهش در شش فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

فصل اول کلیات و موقیت جغرافیایی و اقلیمی دشت ارسنجان

فصل دوم به شناسایی محوطه های پیش از تاریخ دشت ارسنجان می پردازد.

فصل سوم به بررسی باستان شناختی تپه جعفر a,b,c اختصاص دارد .

فصل چهارم معرفی سفال

فصل پنجم معرفی دست ساخته های سنگی

فصل ششم به برآیند سخن اختصاص دارد.

1-1- بیان مسئله

باتوجه به همجواری دشت ارسنجان با دشت  های مرودشت وپاسارگاد و وجود اثار پیش از تاریخی در این مناطق دشت ارسنجان نیز ازاین لحاظ بسیارغنی بنظرمی رسدچنانکه اشگفت ها و غار هاو تپه وتپه های پیش از تاریخی  در نزدیکی تل جعفراباد وجود دارد، مطالعه تل های مذکور میتواند روشنگر ویزگی های فرهنگی منطقه در دوران  های مورد نظر باشد.

اهمیت وضرورت انجام تحقیق وجنبه های نوآوری آن، مهمترین مساله ایی  است که دراین پژوهش به آن پرداخته می شود مطالعه داده های پیش از تاریخی تل جعفرآباد a.b.cد شامل سفال وابزارسنگی به منظور ارائه الگویی از داده های سفالی و ابزار سنگی منطقه بنیانی برای مطالعات جامع تر بعدی است با توجه به اینکه در منطقه تل جعفراباد بجز ثبت اثر هنوز بررسی جامع باستانشناسی انجام نشده، ضرورت دارد که  اثار احتمالی دوران های مختلف ان نیز در مطالعات اینده مد نظر قرارگیرد

بررسی این تپه ها با اهداف زیر انجام خواهدشد

1-شناخت و طبقه بندی سفال تپه ها براساس شکل،رنگ،تزیینات وتکنیک ساخت

2-توصیف وطبقه بندی ابزارسنگی تپه ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*