بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

در راه E3؛ چه انتظاراتی از نینتندو داریم؟

فصل اول :  کلیات تحقیق
عنوان صفحه
چکیده 1
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت موضوع 5
1-4- هدف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری تحقیق 6
1-6- فرضیه‌ها 7
1-7- تعریف واژه های مورد استفاده در تحقیق 7
1-8- قلمرو تحقیق 8
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- تغییر سازمانی  مفاهیم و تعاریف 10
2-3- انواع تغییر 14
2-4- مدل های تغییر 16
2-4-1- مدل سه مرحله ای کرت لوین 16
2-4-2- مدل سیستمی تغییر 16
2-4-3- مدل هفت مرحله ای تغییر 17
2-4-4- بیر ( 1990 ) 17
2-4-5- ثرلی ( 1979 ) 18
2-4-6- مدل فرآیند گسترش یافته 19
2-5- ابعاد تغییر سازمانی 19
2-6- مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی 21
2-7- مدیریت تغییر سازمانی 24
2-7-1- مدل های مدیریت تغییر سازمانی 26
2-7-2- نتایج فعالیت های مدیریت تغییر 32
2-8- تعاملات اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر 33
2-9- ارتباطات سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر 34
2-10- نقش آموزش در تغییر سازمانی 43
2-11- نقش مشارکت کارکنان در تغییر سازمانی 46
2-12- تعهد سازمانی 50
2-12-1- ابعاد تعهد سازمانی 52
2-13- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 55
2-13-1- مدل می یر و آلن 55
2-13-2-  مدل مایر و شورمن 56
2-13-3- مدل  جاروس و همکاران 56
2-14- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 56
2-15- پیشینه تحقیق 64
2-15-1- تحقیقات داخلی 64
2-15-2- تحقیقات خارجی 66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 – مقدمه 70
3-2 – روش تحقیق 70
3-3 – جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 70
3-4- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 71
3-5 – پایایی پرسشنامه ها 72
3-6 – روایی  پرسشنامه 73
3-7-  روش  تجزیه و تحلیل داده ها 73
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4 – 1 – مقدمه 75
4 – 2 – آمار توصیفی 75
4 – 2 – 1 -تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 75
4 – 2 – 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
4 – 3- آمار استنباطی (تحلیل فرضیه های تحقیق ) 81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها  
5 – 1-  مقدمه 85
5 – 2-  بحث و نتیجه گیری 85
5 – 2 – 1- نتایج بخش آمار توصیفی 86
5 – 2 – 2 -نتایج بخش آمار استنباطی 86
5 – 3- پیشنهادات کاربردی تحقیق 89
5 – 4 -پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی 90
5 – 5 – محدودیت های تحقیق 90
فهرست منابع 92
ضمیمه 96
 
 
فهرست جداول
جدول 2 – 1 – دلایل و استراتژی های مقاومت در برابر تغییر 23
جدول 3-1- توزیع سوالات پرسشنامه 71
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه 72
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان 76
جدول 4-2- سن پاسخ دهندگان 77
جدول 4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان 78
جدول 4-3- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمرینف 80
جدول 4-7- ضرایب تاثیر رگرسیونی 81
جدول 4-8- آماره های برازش مدل 81
جدول 4-9- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
جدول 4-10- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار2-1 – اجزای اصلی مدل سیستمی 16
نمودار2-2 – مدل هفت مرحله ای تغییر 17
نمودار 2-3  –  مدل سه بخشی تعهد سازمانی (آلن و می‌یر 1993) 54
نمودار 2-4 – عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران 1978) 60
نمودار 2-5  – پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی و همکاران 1982) 61
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان 76
نمودار 4-2- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان 77
نمودار 4-3- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*