بررسی پلی مورفیسمT) 509C-)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) …

1-9-2 جراحی باز 17

1-9-3 تزریق آندوسکوپی. 17

1-10   VURفامیلی. 18

1-11 شناسایی یک ژن یا لوکوس ویژه مرتبط با VUR. 19

1-11-1  uroplakin. 20

1-11-2 SLIT2/ROBO2. 20

1-11-3 Transforming growth factor-β1. 20

1-12 اصول کلی واکنش زنجیره ای پلیمراز 25

1-12-1 مواد مورد نیاز برای واکنش PCR. 26

1-13 آنالیز PCR-RFLP. 27

1-14روش های آنالیز برای مطالعات وابستگی SNP. 28

پایان نامه

1-15 اهمیت موضوع. 29

1-16 فرضیه های مطالعه 31

1-17 هدف از مطالعه 31

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1 بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TGF-β1 با VUR فامیلی. 34

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 نوع مطالعه 37

3-2 جامعه مورد مطالعه 38

3-2-1 گروه بیمار 38

3-2-2 گروه سالم 38

3-3 نمونه‌گیری. 38

3-4 متغیرهای تحقیق. 38

3-5 استخراج DNA. 39

3-6  اندازه گیری کیفیت و غلظت DNA. 40

3-7 دستورالعمل PCR برای نشانگر PCR-RFLP. 41

3-7-1 طراحی پرایمرها اختصاصی برای تعیین SNP. 41

3-7-2  dNTPs 41

3-7-3 کلرید منیزیم(MgCl2) 42

3-7-4 بافر واکنش PCR. 42

3-7-5 آنزیم Taq Polymerase. 42

3-7-6  آب دوبار تقطیر شده استریل. 42

3-8 راه اندازی واکنش PCR. 42

3-9 برنامه دمایی PCR. 43

3-10  الکتروفورز ژل آگارز 43

3-10-1مواد لازم الکتروفورز ژل آگاروز2%.. 43

3-10-2 طرز تهیه ژل آگارز 2%.. 43

3-10-3طرز تهیه بافر TBE 1X. 44

3-10-4طرز تهیه اتیدیوم‌برماید 44

3-11 هضم آنزیمی. 44

یک مطلب دیگر :

3-12 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 45

3-13بررسی تعادل هاردی-واینبرگ. 46

3-14 آزمون كای دو )رابطه بین دو متغیر كیفی) 47

3-15 روش آماری. 47

3-16 آزمون استقلال کای اسکوئر 47

3-17آزمون نیکویی برازش کای اسکوئر 47

3- 18 انحراف معیار از میانگین (SE, SEM) 48

فصل چهارم: نتایج

4-1 نتایج هضم آنزیمی. 50

4-2مقایسه ی توزیع فراوانی پلی مورفیسم ژن TGFB1 در كودكان مبتلا به ریفلاكس وزیكویورترال با كودكان سالم 51

4-3نحوه آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT. 52

4-3-1 آنالیز ژنوتیپ های CC،TC وTT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاكس وزیكویورترال و گروه كنترل زمانیكه ژنوتایپ CCبه عنوان مرجع (رفرنت ) باشد. 52

4-3-2  آنالیز ژنوتیپ های CC،TC و TT در دو گروه بیماران مبتلا به ریفلاكس وزیكویورترال و گروه كنترل زمانیكه ژنوتایپ TT به عنوان مرجع (رفرنت ) باشد. 54

4-4 آنالیز آلل های T و C در دو گروه كودكان مبتلا به ریفلاكس وزیكویورترال و كودكان سالم (گروه كنترل) 55

4-5 بررسی تعادل هاردی واینبرگ در گروه كودكان مبتلا به ریفلاكس وزیكویورترال. 57

4-6 بررسی تعادل هاردی واینبرگ در گروه كودكان سالم (كنترل) 58

4-7 انحراف معیار از میانگین. 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 پیشنهادات: 65

منابع 66

خلاصه انگلیسی. 70

عنوان                                                     فهرست اشکال                                                    شماره صفح

شکل1-1 سیستم درجه بندی مطالعه جهانی ریفلاکس……………………………………………………………………………………………..3

شکل2-1 اتصال یوترووزیکال………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل3-1 نمایی از کانال حالب درون دیواره مثانه……………………………………………………………………………………………………….7

شکل4-1 مثال های کلینیکی از مطالعه ریفلاکس………………………………………………………………………………………………………9

شکل5-1 VCUG در کودک 4 ساله نشان دهده برگشت دو طرفه ادرار ……………………………………………………………….12

شکل6-1 نقشه ژن TGF-beta1 انسانی……………………………………………………………………………………………………………………23

شکل7-1 تصویر شماتیک نحوه انجام PCR  ……………………………………………………………………………………………………………26

شکل8-1 روش های آنالیز برای مطالعات وابستگی SNP ……………………………………………………………………………………….29

شکل1-3 تصویر مربوط به بررسی نتیجه استخراج DNA روی ژل آگارز………………………………………………………………..40

شکل1-4 قطعه حاصل از تکثیر  پی سی آر (808 جفت باز)…………………………………………………………………………………..50

شکل2-4 سه ژنوتیپ حاصل از هضم آنزیم……………………………………………………………………………………………………………….50

عنوان                                                        فهرست جداول                                                  شماره صفحه

جدول1-1 ژنها و مکان های ژنی بالقوه دخیل در  تکامل کلیه و یا مثانه …………………………………………………………………..24

جدول 1-3 مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….39

جدول 2-3 پرایمرها اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

جدول 3-3 مواد و مقادیر لازم برای واکنش هضم آنزیمی یک نمونه………………………………………………………………………..45

جدول 4-3 محاسبه مرحله به مرحله ژنوتیپ های مورد انتظار………………………………………………………………………………..46

جدول 1-4 فراوانی ژنوتیپ های CC،TC و TT…………………………………………………………………………………………………….51

جدول 2-4 فراوانی ژنوتایپ های CC،TC و   TT…………………………………………………………………………………………………53

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*