بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع …

1-3- فرضیه های تحقیق 15

1-4- اهداف تحقیق 16

فصل دوم

2-  سابقه تحقیق 17

فصل سوم

3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه 23

3-1-1- موقعیت جغرافیایی 23

3-1-2- پوشش گیاهی 24

3-1-3- وضعیت بارندگی 26

3-1-4- درجه حرارت 26

3-1-5- باد 26

3-1-6- وضعیت خاک 26

3-2-  مراحل انجام کار و برداشت داده ها 27

3-2-1- کاربرد روش LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی 27

3-2-1-1- کاربرد روش LFA در منطقه مرجع 27

3-2-1-2- کاربرد روش LFA در منطقه بحرانی 28

3-2-2-  مقایسات بین شاخص های LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی 28

    3-2-3-  بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک 29

3-2-3-1-  نفوذپذیری 29

3-2-3-2-  پایداری خاک 31

3-2-3-3-  چرخه عناصر 33

3-2-3-4-  بررسی صحت 34

3-3-  تطبیق روش LFA 35

3-3-1-  بررسی تطابق پارامتر های 11 گانه سطح خاک 35

3-3-2-  ارائه پارامتر جدید برای روش LFA 36

3-3-3- ارائه LFA تطبیق داده شده یاCLFA 37

3-3-4- بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک CLFA 37

3-3-5- بررسی مفید بودن تغییرات اعمال شده در LFA تحت عنوان CLFA 38

فصل چهارم

4- نتایج 39

4-1- کاربرد روش LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی 39

4-1-1- کاربرد روش LFA در منطقه مرجع 39

4-1-2- کاربرد روش LFA در منطقه بحرانی 40

4-1-3- مقایسات بین شاخص های LFA در دو منطقه مرجع و بحرانی 41

4-2-  بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک 45

4-2-1- نفوذپذیری 46

4-2-2- پایداری خاک 47

4-2-3- چرخه عناصر 50

4-2-4- بررسی صحت شاخص های سطح خاک 51

4-3- تطبیق روش LFA 57

4-3-1- بررسی تطابق پارامتر های 11 گانه سطح خاک 57

4-3-2- ارائه پارامتر جدید برای روش LFA 58

4-3-3- ارائه LFA تطبیق داده شذه یاCLFA 59

4-3-3-1- تغییرات در پارامتر های شاخص پایداری LFA و ارائه CLFA 60

4-3-3-2- تغییرات در پارامتر های شاخص نفوذپذیری LFA و ارائه CLFA 60

4-3-4- بررسی مفید بودن تغییرات در روش LFA  تحت عنوان CLFA 61

فصل پنجم

5-1- بحث و نتیجه گیری 64

5-2- پیشنهادات 70

منابع

منابع مورد استفاده 72

جدول 3-1، طبقات میزان صحت شاخص های LFA 35

<p><strong>موادوروش ها</strong>:مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و مقطعی (cross sectional) بود. در این مطالعه بر اساس</p><p>معیار &nbsp;RDC/TMD از میان بیماران مراجعه­کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد تعداد 25 بیمار</p><p>( 5 نفر مرد و 20&nbsp; نفر زن)&nbsp; که مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی(TMD) بودند به صورت تصادفی در</p><p>طی 6 ماه انتخاب شدند . همچنین جهت گروه کنترل از بین افرادی که دارای&nbsp; &nbsp;TMJنرمال بوده و جهت کاشت ایمپلنت دندانی ناحیه خلف فک بالا، به منظور تصویربرداری CBCTبه بخش رادیولوژی ارجاع داده شده بودند،انتخاب گردیدند. در این گروه 21 نفر شامل8مرد و&nbsp; 13 زن حضور داشتند.تصاویرCBCT از بیماران، بوسیله دستگاه &nbsp;promaxبا دهان بسته در حداکثر تماس بین دندانی گرفته شد.سپس اندازه گیری خطی از فضاهای مفصلی فوقانی،قدامی وخلفی&nbsp; بین کندیل و حفره گلنویید ، وهمچنین تعیین شیب برجستگی مفصلی بوسیله لندمارکهای تعریف شده در تصاویر ساژیتالی و ارزیابی مورفولوژی سر کندیل در سه پلن ساژیتال(round,anterior flattening,posterior flattening)،کرونال(round, convex angulated &nbsp;) و اگزیال(Ellipitical,convex-concave,ovoid)واندازه گیری ابعاد&nbsp; سر کندیل در تصاویر اگزیالی انجام شد.اطلاعات بدست آمده توسط آزمون های دقیق فیشر،tمستقل،ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.(05/0=α) در نظر گرفته شد.</p><p style="direction: ltr;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85/">&lt;p&gt;1-2-5- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-2-6- روش های حل مسائل برنامه ریزی تولید ادغامی 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-2-7- عدم قطعیت و انواع آن 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-3- بیان مساله 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-4- ضرورت انجام تحقیق 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-5- كاربردهای تحقیق 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-6- اهداف تحقیق 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-7- ساختار رساله 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- مروری بر ادبیات تحقیق 12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-1- مقدمه 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-2- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید (قبل از سال 2000) 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-3- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید تحت عدم قطعیت (بعد از سال 2000) 26&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4- بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-1- برنامه‌ریزی تصادفی با ارجاع 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-2- بهینه‌سازی پایدار 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-2-1- بهینه‌سازی تصادفی پایدار 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-2-2- بهینه سازی پایدار با پارامترهای بازه ای 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-3- برنامه ریزی ریاضی فازی 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-3-1- برنامه ریزی فازی منعطف 47&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-4-3-2- برنامه ریزی فازی امکانی 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-5- بهینه سازی چند هدفه 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-5-1- برنامه ریزی توافقی 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-5-2- اپسیلون-محدودیت 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-6- نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق 50&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- مدل های پیشنهادی 52&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-1- مقدمه 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-2- مدل پیشنهادی اول؛ 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-2-1- تشریح مسئله و فرضیات 54&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-2-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 55&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-2-3- مدل سازی، حالت قطعی 56&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-2-4- مدل سازی، حالت تصادفی 58&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-3- مدل پیشنهادی دوم؛ 60&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-3-1- تشریح مسئله و فرضیات 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-3-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-4- مدل پیشنهادی سوم؛ 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-4-1- پارامترها و متغیرهای مسئله 66&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5- مدل پیشنهادی چهارم؛ 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-1- تشریح مساله و فرضیات 71&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-2- پارامترها و متغیرهای مسئله 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-3- تابع تخفیف مقداری 76&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-4- تابع جریمه کمبود غیرخطی 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-5- خطی سازی توابع چند ضابطه ای 78&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;direction: ltr; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84-2/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-587320 aligncenter&quot; src=&quot;http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-104.png&quot; alt=&quot;پایان نامه&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;143&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;direction: ltr; text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-5-1- خطی سازی تابع تخفیف قیمت خرید 78&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-5-2- خطی سازی تابع هزینه کمبود 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-6- خطی سازی عبارات درجه دوم با روش تفکیک پذیر 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-5-7- زمان تدارک منعطف 83&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- الگوریتم حل و نتایج محاسباتی 86&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-1- مقدمه 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-2- روش حل پیشنهادی مدل 1 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-3- مورد مطالعاتی مدل 1 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-3-1- تشریح مورد مطالعاتی 87&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-3-2- نتایج محاسباتی 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-4- روش حل پیشنهادی مدل 2 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-4-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-4-2- روش ال-شکل 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-5- مثال کاربردی برای مدل 2 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-5-1- تشریح مثال 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-5-2- نتایج محاسباتی 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6- روش حل پیشنهادی مدل 3 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2- الگوریتم ژنتیک 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-1- ساختار کرموزوم (نحوه کد کردن جواب) 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-2- جمعیت اولیه 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-3- تابع برازندگی 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-4- استراتژی انتخاب 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-5- عملگرهای بهبود یافته الگوریتم ژنتیک 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-2-6- اپراتورهای تعدیل 114&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-3- قدم های الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 115&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-6-3-1- معیار توقف الگوریتم 116&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-7- مثال های عددی برای مدل 3 117&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-7-1- تشریح مثال 118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;یک مطلب دیگر :&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;span data-sheets-value=&quot;{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;در مورد یادگیری سازمانی&quot;}&quot; data-sheets-userformat=&quot;{&quot;2&quot;:277185,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;9&quot;:2,&quot;10&quot;:2,&quot;12&quot;:1,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:353217},&quot;15&quot;:&quot;Calibri, sans-serif&quot;,&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1}&quot; data-sheets-hyperlink=&quot;https://fun30t.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/&quot; style=&quot;text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);&quot;&gt;&lt;a class=&quot;in-cell-link&quot; href=&quot;https://fun30t.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;در مورد یادگیری سازمانی&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;4-7-2- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد کوچک و متوسط 118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-7-3- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد بزرگ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-7-4- منحنی کارائی 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-8- روش حل پیشنهادی مدل 4 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-8-1- تخمین تعداد سناریوهای مورد نیاز 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-8-2- تشریح مثال 125&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-8-3- نتایج محاسباتی 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5- جمع‌بندی و پیشنهادها 133&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-1- جمع‌بندی 134&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-2- نوآوری‌های تحقیق 134&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 135&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6- منابع و مراجع 136&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7- پیوست‌ها 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7-1- پیوست 1 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7-2- پیوست 2 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;لیست شکل‌ها و جداول&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏1‑1- برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏1‑2- برنامه ریزی و کنترل تولید 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏1‑3- رابطه برنامه ریزی تولید ادغامی با سایر فرآیندهای برنامه ریزی تولید 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏2‑1- فضای جواب شدنی مسئله برنامه ریزی خطی با&amp;nbsp; ضرائب فنی غیرقطعی 42&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏3‑1- فرم کلی زنجیره تأمین سه سطحی 55&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل‏3‑2- تابع چند ضابطه ای تخفیف مقداری 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏3‑3- تابع چند ضابطه ای هزینه کمبود غیر خطی 78&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏3‑4- تخمین خطی تفکیک پذیر 82&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏3‑5-&amp;nbsp; رابطه زمان تدارک و هزینه حمل و نقل 83&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏3‑6- جداول استاندارد گازهای آلاینده در وسایل حمل و نقل مختلف 85&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑1- زنجیره تأمین شرکت چوکا (با کمی تغییرات) 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑2-&amp;nbsp; زیان کل زنجیره تأمین در برابر کمبود تجمعی 96&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑3- تعادل بین پایداری مدل و توابع Z&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;و Z&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;97&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑4- رابطه بین پایداری مدل و مقدار Z&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;بدست آمده از مدل Lp-metrics 98&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑5- فلوچارت الگوریتم ال-شکل پیشنهادی 102&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑6- قدمهای اصلی روش مونت کارلوی پیشنهادی 103&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑7- فلوچارت روش حل پیشنهادی برای مدل دوم 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑8- زنجیره تأمین دو سطحی 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑9- نمودار همگرائی روش ال-شکل 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑10- منحنی پارتو برای امیدریاضی در مقابل تغییرپذیری 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑11- رفتار Z&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;در مقابل Z&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑12- قسمت A-1 از کروموزوم پیشنهادی 110&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑13-&amp;nbsp; قسمت A-2 از کروموزوم پیشنهادی 111&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑14- قسمت B از کروموزوم پیشنهادی 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑15- ساختار کلی کروموزوم پیشنهادی 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑16- عملگر جابجائی ستونی 113&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑17- عملگر جابجائی بلوکی 114&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑18- عملگر جابجائی نامنظم 114&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑19- فلوچارت روش حل پیشنهادی مدل سوم 117&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑20- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد کوچک 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑21- زمان حل الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با زمان حل نرم افزار برای مسائل با ابعاد متوسط 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑22- همگرائی به جواب بهینه در مسئله شماره 5 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑23- منحنی پارتو برای بهره وری کارکنان در مقابل هزینه کل سیستم تولیدی 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑24- منحنی پارتو برای حداکثر کمبود در برابر هزینه کل سیستم تولیدی 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑25- هزینه حمل و نقل و سود حاشیه ای در برابر تنگ تر شدن محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای 127&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑26- ترکیب بندی نرخ تولید قبل و بعد از در نظر گرفتن محدودیت پسماندهای صنعتی 128&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑27- اجزای تابع هدف و سود حاشیه ای در مقایسه با سناریوهای مختلف 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑28- همگرائی الگوریتم &amp;nbsp;CPLEXبه جواب بهینه 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑29- فراوانی اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناریوهای مختلف 131&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑30- معیار تغییر پذیری 131&lt;/p&gt;&lt;p&gt;شکل ‏4‑31- امیدریاضی سود حاشیه ای در برابر معیار تغییرپذیری 132&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جدول ‏2‑1- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید به ترتیب زمانی قبل از سال 2000 میلادی 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;جدول ‏2‑2- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه قبل از سال 2000 میلادی 21&lt;/p&gt;</a></p><p style="direction: ltr;"><br /></p><p><strong>یافته ها</strong>:در گروه بدون علامت ،متوسط فضای مفصلی فوقانی 3/3 ، فضای مفصلی قدامی3/2 و فضای مفصلی خلفی1/2 میلیمتر و در گروه علامت دار به ترتیب1/3 ،8/2 ،08/2میلیمتراندازه گیری شد.در گروه نرمال ضریب همبستگی Pearson بین سن و بُعد قدامی خلف کندیل، معنی دار بود (47/0- =r و 002/0=p).یافته ها نشان داد همبستگی معنا داری بین اندازه فضای مفصلی فوقانی و خلفی درگروه نرمال (000/0p&lt; و 61/0=r) و علامت دار (000/0p&lt; و 51/0=r) وجود دارد ولی ضریب همبستگی بین ابعاد فضای فوقانی و قدامی تنها درگروه علامت دار معنی دار بود. (001/0=p و 45/0=r).نتایج نشان داد که تنها بین شیب آرتیکولار امیننس و اندازه فضاهای مفصلی فوقانی و خلفی در گروه نرمال ضریب همبستگی معنی داری وجود دارد.(به ترتیب33/0=r، 03/0=p و 42/0=r، 006/0=p)</p><p>میانگین شیب برجستگی مفصلی اختلاف معنی داری در زیر گروه های مورفولوژی سر کندیل در پلن ساژیتال داشت (003/0=p).میانگین شیب برجستگی مفصلی در زیر گروه های Round &nbsp;با AnteriorFlattening(035/0=p)،و&nbsp; Round باPosterior Flattening نیزاختلاف معنی داری داشت.(023/0=p)</p><p><strong>نتیجه گیری:</strong>این مطالعه نشان داد که شکل کندیل در مقاطع کرونال وساژیتال در افراد بدون علامت و مبتلایان به TMD با یکدیگر مرتبط است.بعلاوه میانگین فضای قدامی بین این دو گروه دارای اختلاف معناداری بود. بنابراین تصویر برداری CBCT اطلاعات مفید و موثری ازمورفولوژی وموقعیت کندیل ارائه می دهد که می تواند در تشخیص بیماران مبتلا به TMDوافراد مستعد به اختلالات مفصل کمک کننده باشد.</p><p><strong>واژه های کلیدی</strong>: اختلالات گیجگاهی- فکی(TMD)،توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی(CBCT)،مورفولوژی کندیل</p><p>&nbsp;</p><p><strong>مفصل گیجگاهی- فکی:</strong></p><p>مفصل گیجگاهی- فکی به دلیل اینکه ترکیبی از 2 مفصل سینویال مجزا که دارای عملکردی واحد<br />می باشند، پیچیده ترین مفصل در بدن در نظر گرفته می­شود. کلیه سطوح این مجموعه از کپسول فیبروزه­ای پوشیده شده است که در قطب داخلی و خارجی مربوط به هر مفصل به منظور استحکام و ثبات بیشتر در حین حرکات فکی، دارای انسجام بیشتری می­باشد. قطب داخلی مفصل به دلیل اینکه از حمایت لیگامانی برخوردار نمی­باشد به اندازه قطب خارجی که با لیگامان تمپورومندیبولار حمایت می­شود قوی نمی­باشد. به منظور سهولت حرکات فکی، کپسول در ناحیه قدام و خلف مفصل کاملاً شل می­باشد.&nbsp;<sup>4</sup>&nbsp;لایه فیبروز کپسول نسبت به تغییرات دژنراتیو مقاوم بوده و توانایی بیشتری برای ترمیم و رژنراسیون دارد.&nbsp;<sup>5</sup></p><p><strong>آناتومی مفصل گیجگاهی- فکی</strong>:</p><p>مندیبول و استخوان تمپورال اجزاء استخوانی مفصل فکی را تشکیل می­دهند. سر کندیل جزء تحتانی و گلنوئید فوسا و توبرکل مفصلی از استخوان تمپورال، جزء استخوانی</p><p>یک مطلب دیگر :</p><p><a class="in-cell-link" href="https://farhangishu.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%d8%9b-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c/" target="_blank" style="font-family: Calibri, Arial; font-size: 11pt;">طراحی یک اتوبوس برقی جذاب؛ ماموریت جدید طراح سابق آستون مارتین – مجله علمی خبری رهاجو</a></p><p>&nbsp;فوقانی را شامل می­شوند.&nbsp;<sup>6</sup></p><ul><li><strong>کندیل:</strong></li></ul><p>کندیل ساختاری استخوانی و بیضی شکل می­باشد که به راموس مندیبول توسط گردنی باریک متصل می­شود. کندیل تقریباً 20 میلیمتر بعد داخلی خارجی و 10-8 میلیمتر ضخامت در بعد قدامی-خلفی دارد.&nbsp;<sup>7</sup></p><p>شکل کندیل به طور قابل ملاحظه­ای متغیر است. این تنوع در شکل ممکن است مشکلاتی را در تفسیرتصاویر رادیوگرافی ایجاد کند. این مساله اهمیت شناخت محدوده ظاهر نرمال شکل کندیل را مورد تاکید قرار می­دهد.</p><p>محور طولی کندیل اندکی روی گردن کندیل چرخیده طوری که قطب داخلی اندکی به طرف خلف زاویه گرفته است و با محور ساژیتال زاویه 15 تا 33 درجه­ می­سازد. محورهای طولی دو کندیل نزدیک به لبه قدامی سوراخ مگنوم در نمای ساب منتوورتکس یکدیگر را قطع می­کنند. اکثر کندیلها ستیغی برجسته در جهت داخلی خارجی روی سطح قدامی دارند که حد قدامی- تحتانی ناحیه مفصلی را مشخص می­کند. این ستیغ حد فوقانی حفره پتریگوئید (فرورفتگی کوچک روی سطح قدامی در محل اتصال کندیل و گردن) می­باشد. این حفره محل اتصال سرفوقانی عضله پتریگوئید خارجی است واین ستیغ نباید با استئوفیت که نشان دهنده بیماری دژنراتیو مفصلی است، اشتباه شود.&nbsp;<sup>7</sup></p><ul><li><strong>حفره مندیبولار</strong>:</li></ul><p>حفره مندیبولار در سطح تحتانی بخش صدفی استخوان تمپورال واقع شده است و از گلنوئید فوسا و برجستگی مفصلی استخوان تمپورال تشکیل یافته است که گاهی به عنوان جزء تمپورال مفصل توصیف می­شود.</p><p>برجستگی مفصلی حد قدامی گلنوئید فوسا را می­سازد و شکل محدب دارد. تحتانی­ترین قسمت آن قله یا آپکس برجستگی نامیده می­شود. در مفصل طبیعی، سقف حفره به همراه شیب خلفی برجستگی مفصلی و خود برجستگی، شکلی S مانند در نمای ساژیتال می­سازند. خارجی­ترین قسمت برجستگی شامل یک برآمدگی می­باشد که توبرکل مفصلی نامیده می شود، که محل اتصال لیگامانی می­باشد. شیار اسکواموتیپانیک و گسترش داخلی آن، شیار تمپروتیمپانیک و گسترش داخلی آن، حد خلفی حفره را می­سازد. قسمت میانی سقف حفره بخش کوچکی از کف حفره جمجمه­ای را تشکیل می­دهد و تنها لایه نازکی از استخوان کورتیکال حفره مفصلی را از فضای داخل جمجمه جدا می­کند. خار استخوان اسفنوئید حد داخلی حفره را می­سازد. عمق حفره متغیر است و تکامل برجستگی مفصلی به محرکات فانکشنال ناشی از کندیل بستگی دارد. فوسا و برجستگی مفصلی در طی سه سال اول زندگی تکامل می یابد و تا سن چهار سالگی به شکل بالغ خود دست می­یابد. کودکان خردسال فاقد فوسا و برجستگی مفصلی مشخص می­باشند.<sup>7</sup></p>

جدول 4-1، شاخص های سطح خاک و سازمان یافتی اکوسیستم در منطقه مرجع 40

جدول 4-2، شاخص های سطح خاک و سازمان یافتگی اکوسیتم در منطقه بحرانی 41

جدول 4-3، میانگین حسابی شاخص های سطح خاک و سازمان یافتگی اکوسیستم 41

جدول 4-4، نتیجه آزمون t  برای شاخص سازمان یافتگی چشم انداز 42

جدول 4-5، نتیجه آزمون t برای شاخص پایداری خاك 43

جدول 4-6، نتیجه آزمون t برای شاخص چرخه عناصر غذایی خاك 44

جدول 4-7، نتیجه آزمون t برای شاخص چرخه نفوذپذیری خاك 45

جدول 4-8، نفوذپذیری خاک در لکه های حاصلخیز موجود در عرصه و فضای بین لکه ای 46

جدول 4-9، پایداری خاکدانه ها در لکه حاصلخیز بوته 48

جدول 4-10، پایداری خاکدانه ها در لکه حاصلخیز ایریس 48

جدول 4-11، پایداری خاکدانه ها در لکه حاصلخیز علف گندمی 49

جدول 4-12، پایداری خاکدانه ها در فضای بین لکه ای 49

جدول 4-13، نتایج پایداری خاکدانه ها در انواع لکه ها و فضاهای بین لکه ای 50

جدول 4-14، درصد وزنی کربن آلی خاک در انواع لکه ها و فضاهای بین لکه ای 51

جدول 4-15، شاخص نفوذپذیری سطح خاکLFA بر حسب درصد در انواع فضاها 52

جدول 4-16، شاخص پایداری سطح خاک LFA  بر حسب درصد در انواع فضاها 54

جدول 4-17، شاخص چرخه عناصر سطح خاک LFA  بر حسب درصد در انواع فضاها 56

جدول 4-18، ضریب تغییرات امتیازات داده شده به پارامتر های ارزیابی سطح خاک LFA 58

جدول 4-19، تعیین امتیاز پارامتر سنگریزه موجود در سطح خاک 59

جدول 4-20، پارامترهای موجود در LFA و CLFA  در شاخص پایداری 60

جدول 4-21، پارامترهای موجود در LFA و CLFA  در شاخص نفوذپذیری 61

جدول 4-22، نتایج تعیین کننده صحت تغییرات در پارامتر های LFA و ارائه CLFA 64

شکل 1-1، چهارچوب مفهومی ارائه شده توسط لودویگ و تونگ وی (1999) 8

شکل 1-2، پراکنش مکانی نقاطی از استرالیا که روش LFA در آنها به کار برده شده است 10

شکل 1-3، نحوه برداشت داده های طول و عرض لکه های حاصلخیز و فضای بین لکه ای 12

شکل 1-4، پارامتر هایی که جهت ارزیابی سطح خاک مورد استفاده قرار می گیرند 13

شکل 5-1، منحنی چهارچوب تفسیری یک اکوسیستم بر اساس شاخص های LFA 15

شکل 3-1، موقعیت جغرافیایی مرتع مزرعه امین در یزد و ایران 24

یک مطلب دیگر :

شکل 3-2، نمایی از پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه 25

شکل 3-3، نمایی از پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه 25

شکل 3-4، تعیین نفوذپذیری لکه ایریس (راست) و لکه حاصلخیز علف گندمی (چپ) 30

شکل 3-5، تعیین نفوذپذیری لکه بوته (راست) و فضای بین لکه ای (چپ) 30

شکل 3-6، نمودار جریانی تعیین طبقه پایداری خاکدانه ها به روش امرسون 32

شکل 3-7، تعیین پایداری خاکدانه های لکه ایریس (راست) و لکه حاصلخیز علف گندمی (چپ) 33

شکل 3-8، تعیین پایداری خاکدانه های لکه بوته (راست) وفضای بین لکه ای (چپ) 33

شکل 4-1، تفاوت شاخص سازمان یافتگی چشم انداز در دو منطقه مرجع و بحرانی 42

شکل 4-2، تفاوت شاخص پایداری خاک در دو منطقه مرجع و بحرانی 43

شکل 4-3، تفاوت شاخص چرخه عناصر در دو منطقه مرجع و بحرانی 44

شکل 4-4، تفاوت شاخص نفوذپذیری در دو منطقه مرجع و بحرانی 45

شکل 4-5، منحنی نفوذپذیری لکه های حاصلخیز و فضاهای بین لکه ای 47

شکل 4-6، رابطه رگرسیونی بین شاخص نفوذپذیری LFA و نفوذپذیری خاک 53

شکل 4-7، رابطه رگرسیونی بین شاخص پایداری LFA و پایداری خاکدانه های خاک 55

شکل 4-8، رابطه رگرسیونی بین شاخص چرخه عناصر LFA و میزان کربن آلی خاک 57

شکل 4-9، رابطه رگرسیونی بین شاخص پایداری CLFA و پایداری خاکدانه های خاک 62

شکل 4-10، رابطه رگرسیونی بین شاخص نفوذپذیری CLFA و نفوذپذیری خاک 63

1-1-  مقدمه

بیشترین سطح خشکی های زمین به مراتع اختصاص دارد و این اکوسیستم ها 47 درصد از مساحت خشکیهای زمین را تشکیل می دهند، مساحت مراتع ایران 94 میلیون هکتار می باشد (مقدم، 1386) که این مقدار قسمت اعظم مساحت کشور می باشد و نحوه بهره برداری ، نگهداری و احیای  این بخش کاملا ضروری است زیرا در راستای توسعه پایدار[1] کشور بایستی به پتانسیل های موجود در این عرصه توجه کافی به عمل آید. به عبارت دیگر  مدیریت اصولی مراتع کشور به لحاظ اینکه قسمت اعظم  مساحت کشور را تشکیل می دهند مساله­ای کاملا ضروری است. در حدود 90 درصد مراتع ایران در اقالیم خشک و نیمه خشک قرار دارند. بارندگی کم و با نوسانات شدید مشخصه اصلی اکوسیستم های مرتعی موجود در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. از سوی دیگر مدیریت اکوسیستم های مرتعی واقع شده در این مناطق بسیار حساس است، زیرا به علت شرایط اکولوژیکی و اقلیمی، آسیب پذیری این نواحی در مقایسه با اکوسیستم های مرتعی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب بسیار زیاد بوده و در صورت تخریب در پی بهره برداری بی رویه و غیر اصولی، احیای آنها نیازمند زمان طولانی و در پاره ای از موارد غیر قابل دسترس است. جهت اعمال مدیریت علمی و صحیح بر اکوسیستم های مرتعی، داشتن اطلاعاتی از اکوسیستم به عنوان شاخص های سلامت[2] و کارکرد اکوسیستم2 مورد نیاز است. روش های مورد استفاده جهت ارزیابی مراتع3 شامل روش های درجه بندی مراتع، روش کلیماکس و روش شش فاکتوری هستند(مقدم، 1386). روش درجه بندی مراتع، روشی کیفی و نظری بوده و مانند روش های کمی نتایج دقیقی بدست نمی دهد. روش کلیماکس یک روش کمی است و بر سایر روش های متداول ارجحیت دارد اما عیب عمده این روش آن است که کاربرد آن مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از کلیماکس4 منطقه است و این در حالی است که در بسیاری از مراتع کشور قطعه قرق شده که مبین اطلاعاتی پیرامون کلیماکس عرصه است وجود ندارد (مقدم، 1386). روش شش فاکتوری در بخش امتیاز دهی به ترکیب پوشش گیاهی و تکثیر گیاهان مرتعی نیاز به اطلاعاتی در مورد کلیماکس منطقه دارد که در تمام مناطق وجود ندارد.  جهت اطلاع از نحوه عملکرد اکوسیستم مرتعی (گرایش5) از روش های کوادرات ثابت6، ترانسکت ثابت7، و روش امتیاز دادن به خصوصیات مرتع (وزن دهی) استفاده می شود (مقدم، 1386). در روش های کوادرات ثابت و ترانسکت ثابت آماربرداری در یک بازه زمانی از سطح کوادرات یا طول ترانسکت صورت می گیرد. در دو روش اخیر داده های برداشت شده مربوط به شاخص های پوشش گیاهی می باشند که تنها بخشی از اکوسیستم مرتعی (گیاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد. در روش وزن دهی به خصوصیات مرتع، برخی ویژگی های خاک آن هم به صورت کیفی امتیاز دهی می شود. به علاوه در این روش تنها می توان جهت گرایش را مشخص کرد بدون اینکه شدت و سرعت آن معلوم شود (مقدم، 1386).

این مسائل در پایش مراتع در سطح جهان به نحوی مشابه وجود داشت. پایش مراتع نوعا توصیفی و محدود به شواهدی بود که از بخش زنده اکوسیستم های مرتعی مبتنی بر نظریه توالی گیاهی بدست می آمد (گلی، 1977)[3]. روش های متداول روش هایی بودند که به میزان گسترده ای وابسته به تنها کاربری فعلی بوده و تولید علوفه مهم ترین رکن خروجی آنها بود (تونگ وی، 2004)[4]. در سطح جهان روش های نوین پایش مرتع بوجود آمده اند که با دیدگاهی اکوسیستمی به پایش مراتع پرداخته و مؤلفه های دیگری علاوه بر پوشش گیاهی را در پایش یک اکوسیستم مرتعی مورد نظر دارند، ولی متاسفانه در کشور ایران هنوز همان روش های قبلی مورد استفاده می باشند و در بخش های اجرایی چون ادارات منابع طبیعی ارزیابی وضعیت اکوسیستم مرتعی معمولا با روش شش فاکتوری و تعیین گرایش آن با روش امتیاز دهی به خصوصیات مرتع صورت می گیرد که همانطور که بیان گردید تنها بخشی از اکوسیستم مرتعی را و آن هم به صورت نیمه کمی پایش می کنند.

عملکرد اکوسیستم های مرتعی خشک و نیمه خشک دنیا به طور گسترده ای تحت تاثیر فرایند های اکولوژیکی و هیدرولوژیکی[5] و پس خورها[6] و عکس العمل های این دو بخش در مقیاس های مختلف می باشد (نوی- میر[7]، 1973 – ویلکوس و همکاران[8]، 2003 – لودویگ و همکاران[9]، 2005). مساله دیگر عدم توجه روش های ارزیابی مرتع موجود در ایران به مسائل هیدرولوژیکی و خاکی اکوسیستم مرتعی است که از مؤلفه های اصلی یک اکوسیستم مرتعی است. رابطه بین فرایند های هیدرولوژیکی و پوشش گیاهی مخصوصا در محیط های با محدودیت آب[10] تنگاتنگ است، خصوصا این که الگو های پوشش گیاهی در این گونه رژیم های رطوبتی ترکیبی از لکه های حاصلخیز[11] با زیست توده زیاد و فضاهای خاک لخت[12] می باشد (ساکو و همکاران[13]، 2006). در فرایند های اصلی یک اکوسیستم در فضای خاک لخت و لکه های حاصلخیز تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال فرآیند نفوذپذیری دریک اکوسیستم در فضا های مذکور دارای تفاوت قابل توجهی می باشد و این در حالی است که نرخ نفوذپذیری[14] در فرایند هایی چون ایجاد رواناب و تامین رطوبت مورد نیاز گیاهان در مناطق خشک یک عامل اساسی است. میزان آب دریافتی و نفوذ یافته در لکه های حاصلخیز زنده (پوشش گیاهی) می تواند تا 200 درصد میزان بارندگی باشد (والنتین و همکاران[15]، 1999 – دانکرلی[16]، 2002). مکانیسم رواناب نفوذ محرکه ای برای یک پس خور مثبت در اکوسیستم است که همان افزایش رطوبت برای لکه های حاصلخیز گیاهی است و در نهایت سبب تقویت کردن الگوهای پوششی[17] می گردد (پوییگ دفابرگس و همکاران[18]، 1999- والنتین و همکاران، 1999- ویلکوس، 2003- ترنبال و همکاران[19]، 2008).

از سوی دیگر توزیع مجدد آب از فضاهای خاک لخت (ناحیه منبع[20]) در مکان لکه های حاصلخیز پوشش گیاهی (ناحیه جذب[21]) یک فرایند پایه در نواحی خشک است که ممکن است در اثر آشفتگی های وارده به ساختار لکه های حاصلخیز مختل گردد. شایان ذکر است توزیع مجدد آب با توزیع رسوبات و عناصر غذایی توام بوده و نرخ حاصلخیزی منجر به افزایش تولید اولیه[22] اکوسیستم می شود. بر اساس موارد ذکر شده الگوهای پوششی فضای بین لکه ای و لکه های حاصلخیز نقش مهمی را در تعیین میزان رواناب و رسوبات یک اکوسیستم مرتعی علی الخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک بازی می کند (کامرات و ایمنسون[23]، 1999- ویلکوس، 2003 – ایمنسون و پرینسون[24]، 2004). ساختار لکه های حاصلخیز و فضاهای بین لکه ای در نواحی خشک و نیمه خشک بر رطوبت خاک اثر دارد و این امر خود تعیین کننده نرخ فرسایش نیز می باشد و کاهش لکه های حاصلخیز پوشش گیاهی منجر به افزایش نرخ رواناب[25] و افزایش فرسایش در باران های شدید شده و منجر به تخریب سرزمین می گردد ( ساکو و همکاران، 2006 – ترنبال و همکاران 2008).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*