بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

چگونه یک وب سایت گام به گام ایجاد کنیم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول- کلیات تحقیق  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
الف-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………… 5
ب- ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 8
پ- سوالات تحقیق مربوطه…………………………………………………………………………………… 14
ت- فرضیه های تحقیق تحقیق………………………………………………………………………… 15
ث- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 15
ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………….. 16
د- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 16
   
   
   
   
   
فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچه  
مبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه………………………………………………………….. 19
گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی…………………………………………………. 19
بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ………………………………………………………………………. 19
الف- معنای لغوی بلوغ………………………………………………………. 20
ب- معنای اصطلاحی بلوغ………………………………… 20
بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها……………………………………………………………. 22
گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران…………………………………………………………….. 24
مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری………………………………………… 27
گفتار اول – مکتب کلاسیک…………………………………………………… 27
گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک……………………………………………………… 32
گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )………………………………………………………………………… 35
گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی………………………………………………………………. 37
مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه…………………………………… 39
گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی……………………………………. 39
بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………….39  
الف – اطفال صغیر غیر ممیز……………………………………………………………………….. 40
ب-اطفال ممیز غیر بالغ………………………………………………………………………………..40
پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال………………………………………………………………..41
بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ……………….41.
بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………………43
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 ……………………………………44
بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 …………………………………..44
بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 …………………………………………….45
بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ………………………………………45
بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375………………………………………………… 46
بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………46
بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …………………………………………………..47
 
فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران  
مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………..49  
گفتار اول- تعریف گذشت………………………………………………………………                 49  
گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت………………………………………………………………. 50  
الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………. 51
ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………….. 52
مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت……………………………………………………….. 63
گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )…………………………………………………… 63
گفتار دوم – تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) ……………………….. 69
بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357………………………… 70
الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………………………….. 71
ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352………………………………. 72
بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357……………………………. 73
الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………………… 74
ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370………………………………………………………………. 74
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 75
فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها  
مبحث اول- تعویق صدور حکم……………………………………………………………. 80
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم……………….. 81
گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم………… 83
بند اول- تعویق ساده………………….. 83
بند دوم- تعویق مراقبتی…………………………………………………………………… 84
مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………… 86
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات………………………………. 88
گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات………………………………………… 91
بند اول- تعلیق ساده…………………………………………………………………….. 91
بند دوم- تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………….. 92
مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس…………… 94
بند اول- نظام نیمه آزادی………………. 94
بند دوم- اعطای آزادی مشروط……… 96
بحث و نتیجه گیری  
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 103
منابع  
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 107
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………….. 113
   

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*