بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی …

CHF: Congestive Heart Failure

CK: Creatine Kinase

CK-MB: Creatine Kinase-Muscle Brain

CRP: C-Reactive Protein

DVT: Deep Vein Thrombosis

ECG: Electro Cardio Gram

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate

HDL: High Density Lipoprotein

IHD: Ischemic Heart Disease

INR: International Normalization Ratio

LAFB: Left Anterior Fasicle Block

LBBB: Left Bundle Branch Block

LDL: Low Density Lipoprotein

LMWH: Low Molecular Weight Heparin

LPFB: Left Posterior Fasicle Block

NSTEMI: Non ST Elevation Myocardial Infarction

PCI: Percutaneuos Coronary Intervention

RBBB: Right Bundle Branch Block

STEMI: ST Elevation Myocardial Infarction

TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction

UA: Unstable Angina

UFH: Un Fractuated Heparin

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه. 1

پایان نامه

۱-۱- بیماری‌های ایسکمیک قلبی( (IHD… 2

1-1-1- اپیدمیولوژی.. 2

1-1-2- پاتوفیزیولوژی.. 3

1-1-3- آترواسکلروز کرونر. 4

1-1-4- آثار ایسکمی.. 6

1-1-4-1- بیماری ایسکمیک قلبی علامتدار و بیعلامت… 7

1-2- آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهST.. 8

1-2-1- تعریف… 9

1-2-2- پاتوفیزیولوژی.. 9

1-2-3- تظاهرات بالینی.. 10

1-2-4- یافته‌های پاراکلینیک…. 11

1-2-5- ارزیابی تشخیصی.. 12

1-2-6- ارزیابی خطرات و پیشآگهی.. 13

1-2-7- درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهی ST. 15

1-2-8- استراتژی تهاجمی در برابر محافظهکارانه. 18

1-2-9- درمان طولانیمدت… 19

1-2-10- آنژین واریان پرینزمتال.. 20

1-2-10-1- اتیولوژی.. 20

1-2-10-2- تظاهرات بالینی و آنژیوگرافیک…. 20

1-2-10-3- درمان آنژین واریان پرینزمتال.. 21

1-2-10-4- پیش آگهی در آنژین واریان پرینزمتال.. 22

1-3- انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST.. 22

1-3-1- اپیدمیولوژی و اهمیت ارزیابی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST. 22

1-3-2- پاتوفیزیولوژی.. 23

1-3-3- تظاهرات بالینی و یافته‌های فیزیکی.. 25

1-3-4- پاراکلینیک در انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST. 27

1-3-4-1- یافته‌های آزمایشگاهی.. 27

1-3-4-2- الکتروکاردیوگرام. 28

1-3-4-3- بیومارکرهای قلبی سرم. 28

1-3-4-4- تصویربرداری از قلب… 30

1-4- درمان مقدماتی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST.. 31

1-4-1- مراقبت پیش بیمارستانی.. 31

1-4-2- درمان در بخش اورژانس…. 32

1-4-2-1- کنترل درد. 33

1-4-2-2- استراتژی‌های درمانی.. 34

1-5- درمان انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST در بیمارستان.. 41

1-5-1- درمان دارویی.. 43

1-5-1-1- عوامل آنتی ترومبوتیک…. 43

یک مطلب دیگر :

1-5-1-2- بتابلوکرها 45

1-5-1-3- مهارکننده‌های سیستم رنین- آنژیوتانسین- آلدوسترون.. 46

1-6- عوارض ناشی از انفارکتوس میوکارد. 47

1-6-1- سوء عملکرد بطنی.. 47

1-6-2- ارزیابی همودینامیکی: 48

1-6-3- شوک کاردیوژنیک: 49

1-6-4- آریتمی.. 49

1-6-5- ضربان‌های پیش رس بطنی.. 49

1-6-7- فیبریلاسیون و تاکی کاردی بطنی.. 50

1-6-8- آریتمی‌های فوق بطنی.. 51

1-6-9- برادی کاردی سینوسی.. 51

1-6-10- پریکاردیت… 52

1-6-11- ترومبوآمبولی.. 52

1-6-12- آنوریسم بطن چپ… 53

1-6-12-1- تعریف… 53

1-6-12-2- تاریخچه. 53

1-6-12-3- علائم بالینی.. 54

1-6-12-4- جراحی آنوریسم بطن چپ… 55

1-6-12-5- ریسک فاکتورهای مرگ ومیر زودرس: 56

1-6-12-6- ریسک فاکتورهای مرگ و میر دیر رس…. 57

1-6-12-7- میزان بقا 57

1-7- مروری بر مطالعات مشابه. 57

فصل دوم: مواد و روش‌ها 63

2-1- بیان مسئله و اهمیت آن.. 64

2-2- عنوان طرح.. 65

2-3- جامعه مورد بررسی.. 65

2-4- حجم نمونه. 65

2-5- نوع و روش مطالعه. 65

2-6- مکان و زمان مطالعه. 65

2-7- معیار‌های ورود. 66

2-8- معیارهای خروج.. 66

2-9- هدف کلی.. 66

2-10- اهداف ویژه 66

2-11- روش انجام کار 68

2-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 68

2-13- متغیرها 68

فصل سوم: یافته‌ها 70

3-1- نتایج.. 71

فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات… 104

4-1- بحث… 105

4-2- نتیجه گیری.. 108

4-3- پیشنهادات… 108

Abstract.. 109

منابع.. 110

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 1-1- توصیه‌های کلاس I برای استفاده از استراتژی مداخله زودهنگام. 19

جدول 3-1- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب جنس    72

جدول 3-2- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سن  74

جدول 3-3- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه HTN  76

جدول 3-4- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه DM   78

جدول 3-5- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه HLP  80

جدول 3-6- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه مصرف سیگار 82

جدول 3-7- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب میزان EF  84

جدول 3-8- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب تعداد عروق درگیر 86

جدول 3-9- میانگین یافته‌های الکتروکاردیوگرافی نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سن.. 88

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*