بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، …

2-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 15

2-5-1- نمکهای هیدروکسی کینولین……………………………………………………………………….. 15

2-5-2- اسانسهای گیاهی……………………………………………………………………………………… 17

2-5-3- مس……………………………………………………………………………………………………… 17

2-5-4- هومیک اسید…………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوم

مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………….. 19

3-1- مشخصات طرح………………………………………………………………………………………….. 20

3-2- مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………… 20

3-3- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………….. 20

3-4- نحوه آماده سازی گل‏ها…………………………………………………………………………………. 20

پایان نامه

3-5- اندازه‏گیری صفات……………………………………………………………………………………….. 21

3-5-1- طول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………. 21

3-5-2- درصد ماده خشک در پایان عمر گلجایی………………………………………………………. 21

3-5-3- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)………………………………………………………. 21

3-5-4- جذب محلول…………………………………………………………………………………………. 21

3-5-5- کاهش وزن تر………………………………………………………………………………………… 21

3-5-6- شمارش باکتری  ساقه………………………………………………………………………………. 21

3-5-7- شمارش باکتری محلول……………………………………………………………………………… 22

3-5-8- اندازه­گیری رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ……………………………………………………………. 22

3-5-9- اندازه‏گیری کلروفیل a و b و کل برگ‏ها………………………………………………………. 22

3-5-10- اندازه‏گیری پروتئین گلبرگ………………………………………………………………………. 22

3-5-11- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز……………………………………………………………. 22

3-5-12- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز……………………………………………… 22

3-6- تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………… 22

فصل چهارم

نتایج………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………. 25

4-2- شمارش باکتری محلول…………………………………………………………………………………. 25

4-3- شمارش باکتری ساقه……………………………………………………………………………………. 26

4-4- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)………………………………………………………….. 27

4-5- جذب محلول……………………………………………………………………………………………… 27

4-6- درصد ماده­ی خشک…………………………………………………………………………………….. 28

4-7- کاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………….. 29

4-8- کلروفیل کل……………………………………………………………………………………………….. 29

4-9- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………… 30

4-10- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ…………………………………………………………………………….. 31

4-11- فعالیت آنزیم پراکسیداز………………………………………………………………………………. 31

4-12- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………………… 32

فصل پنجم

یک مطلب دیگر :

بحث…………………………………………………………………………………………………………………. 33

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………… 34

5-2- نتیجه‏گیری کلی…………………………………………………………………………………………… 38

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 38

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 39

فهرست جداول

جدول 4-1-  تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‏گیری شده بر روی گل شاخه بریده‏ی داوودی   24

جدول 4-2- مقایسه‏ی میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات گل شاخه بریده‏ی داوودی……. 24

فهرست اشکال

شکل 4-1- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر عمر گلجایی  گل داوودی         25

شکل 4-2- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان باکتری محلول  گل داوودی         26

شکل 4-3- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان باکتری ساقه  گل داوودی   26

شکل 4-4- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر کاهش درجه­ی بریکس  گل داوودی       27

شکل 4-5- اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان جذب محلول گل داوودی         28

شکل 4-6- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان ماده­ی خشک  گل داوودی 28

شکل 4-7- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کاهش وزن تر  گل داوودی 29

شکل 4-8- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی   30

شکل 4-9- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پروتئین  گل داوودی        30

شکل 4-10- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی 31

شکل 4-11- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پرکسیداز گل داوودی     32

شکل 4-12- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان سوپراکسید دیسموتاز گل داوودی 32

 

چکیده

داوودی (Chrysanthemum morifolum L.)  جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید  فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر(، اسانس گیاهی بهارنارنج در 3 سطح (10، 30 و 50 درصد) و نانو ذرات مس در 3 سطح (5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) همراه با شاهد، در 3 تکرار و 36 پلات و چهار شاخه گل در هر پلات درآزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی انجام شد. دراین آزمایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، درصد ماده‏ی خشک، میزان کلروفیل a و b، کاهش درجه‏ی بریکس، جمعیت باکتری­های انتهای ساقه و محلول گلجایی ، رنگیزه کاروتنوئید و فعالیت آنزیم‏های موجود در گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است.  با توجه به نتایج اثر تیمارهای مورد استفاده نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به نانوذرات مس با میانگین 17 روز و کمترین آن از تیمار اسانس بهار نارنج با میانگین 14 روز  بوده است. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد باکتری‏های محلول نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین 67/90 واحد بوده، و کمترین آن از تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/49 واحد بدست آمد. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر کاهش درجه بریکس نشان داد که بیشترین کاهش درجه بریکس مربوط به تیمار N2 (10 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 39/1 درصد و کمترین آن از تیمار B2 (30 درصد اسانس بهار نارنج) با میانگین 53/0 درصد بدست آمده است.اثر تیمارهای مورد استفاده بر مقدار جذب آب نشان داد که بیشترین جذب آب به تیمار  B1(10 درصد اسانس بهارنارنج) با میانگین 20/1 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر و کمترین آن به تیمار شاهد با میانگین 88/0 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر اختصاص داشته است. همچنین بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد ماده‏ی خشک نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/32 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد با میانگین 33/11 درصد بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر تیمارها بر بهبود خصوصیات کیفی پس از برداشت گل داوودی  معنی‏دار  بوده است.

کلمات کلیدی: عمر گلجایی، اسانس گیاهی، فولویک اسید، نانوذرات مس،گل داوودی

فصل اول:

 کلیات

1 –1 کلیات و گیاه‏شناسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*