بهینه‌ سازی زمان و هزینه به روش الگوریتم ژنتیك برای پروژه‌های عمرانی

استاد راهنما :

 

دکتراحمد رضا  كسرایی

 

استاد مشاور :

 

دکتر محمدعلی افشار كاظمی

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول كلیات تحقیق. ‌1
مقدمه 2
فصل دوم ادبیات تحقیق. 4
2-1- مقدمه: 5
2-2- اصول تصمیم‌گیری چندهدفه 5
2-3- سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه 6
2-3-1- الگوریتم‌های تعاملی چند هدفه (Multi-Objective Evolutionary Algorithms) 7
2-3-2- الگوریتم‌های بهینه سازی نخبه‌گرا براساس رتبه‌بندی پارتو. 11
2-4- شناخت و تعیین مشخصات فعالیتهای پروژه 13
2-4-1- مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه 13
2-4-2- روشهای ریز کردن پروژه (Breakdown) 14

پایان نامه

2-4-3- انواع روابط میان دو فعالیت.. 15
2-4-4- اصول برآورد فعالیت.. 17
2-4-5- برآورد مدت اجرای معادل. 19
2-4-6- برآورد مدت اجرای فشرده 20
2-4-7- شیب هزینه فعالیت.. 21
2-4-8- هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه 22
2-4-8-1- هزینه های مستقیم پروژه 22
2-4-8-2- هزینه های غیر مستقیم پروژه 22
2-4-8-3- هزینه کل پروژه 23
2-4-8-4- تغییرات مجموع هزینه ها و نقطه زمان بهینه 23
2-5- روش های کلاسیک تخصیص و تسطیح منابع. 24
2-5-1- مدل های رایج در برنامه ریزی و کنترل پروژه 24
2-5-1-1- مدل های با محدودیت زمانی. 24
2-5-1-2- مدل های با محدودیت مالی. 25
2-5-1-3- مدل های بدون محدودیت در زمان و هزینه 25
2-5-2- رویکردهای مختلف به استفاده از منابع. 26
2-5-2-2- تخصیص منابع. 27
2-5-3- الگوریتم تسطیح منابع محدود 27
2-5-4- روش برگس برای تسطیح منابع. 28
2-6- سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان – هزینه و تسطیح و تخصیص منابع. 30
2-6-1- موازنه زمان – هزینه 30
2-6-2- تسطیح و تخصیص منابع. 32
2-7- جمع بندی. 32
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق. 34
3-1- مقدمه: 35
3-2- دلایل استفاده از الگوریتم ژنتیک… 35
3-3- طرح مسئله 36
3-4- نحوه ی مدل کردن با استفاده از الگوریتم ژنتیک… 37
3-4-1- تعریف هر کروموزوم 37
3-4-2- ترتیب قرار گرفتن ژن ها در هر کروموزوم 39
3-4-3- تعیین مدت انجام و هزینه برای هر کروموزوم 40
3-5- انتخاب.. 40
3-6- تعیین میزان شایستگی کروموزوم ها 40
3-7- توابع هدف.. 41
3-8- تزویج. 42
3-9- جهش.. 42
3-10- شرط همگرایی. 42
3-11- جمع بندی. 42

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم مطالعه موردی. 43
4-1 مقدمه 44
4-2 بررسی مدل به كار رفته در پایان‌نامه در دو حالت منابع محدود و منابع نامحدود بر روی یك پروژه ساده عمرانی  44
4-2-1 معرفی پروژه 44
4-2-2 مقایسه نتایج بهینه‌سازی زمان- هزینه (TCO) با نتایج بهینه‌سازی زمان- هزینه- منابع (TCRO) 55
4-3 معرفی مطالعه موردی دوم 59
4-3-1 بهینه‏سازی رابطه هزینه- زمان پروژه مورد مطالعه در حالت عادی. 59
4-3-2 بهینه‏سازی رابطه هزینه- زمان پروژه مورد مطالعه در حالت تأخیر. 60
4-4 اطلاعات پروژه 61
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 88
5-1 جمع‏بندی. 90
5-2 پیشنهادات.. 92
منابع و مآخذ 93
منابع فارسی. 94
منابع انگلیسی. 94
Abstract 96
 
فهرست جداول
جدول (2-1): ویژگیهای تعدادی از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه 9
جدول (2-2): خلاصه ای از کارهای انجام گرفته در مقالات معتبر بین المللی در زمینه بهینه سازی زمان – هزینه 31
جدول 4-1: هزینه استفاده از واحد منابع (دلار) 45
جدول 4-2: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت تجهیز كارگاه پروژه با شماره فعالیت 1 و بدون پیش نیاز. 46
جدول 4-3: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت قالب‌بندی و بارگذاری پروژه با شماره فعالیت 2 كه فعالیت 1 پیش‌نیاز انجام آن می‌باشد. 46
جدول 4-4: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت خاكبرداری پروژه با شماره فعالیت 3 كه فعالیت 1 پیش نیاز آن می‌باشد. 47
جدول 4-5: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت اجرای تیر بتنی پیش‌ساخته پروژه با شماره فعالیت 4 كه فعالیت 1 پیش نیاز آن می‌باشد. 48
جدول 4-6: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت تهیه فونداسیون و قرار دادن شمع‌های پروژه با شماره فعالیت 5 كه فعالیت‌های 2 و 3 پیش نیاز آن می‌باشد. 49
جدول 4-7: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت قرارگیری شاه‌تیرهای پروژه با شماره فعالیت 6 كه فعالیت 4 پیش نیاز آن می‌باشد. 50
جدول 4-8: گزینه‌های مختلف زمان- هزینه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعالیت تنظیم شاه‌تیرهای پروژه با شماره فعالیت 7 كه فعالیت‌های 5 و 6 پیش نیاز آن می‌باشد. 51
جدول 4-9: مقدار حد مجاز روزانه مصرف منابع (DRL) برای منبع مختلف.. 52
جدول 4-10: نتایج بدست آمده مدل در منابع محدود 52
جدول 4-11: نتایج بدست آمده مدل در بهینه‌سازی دو مرحله‌ای. 56
جدول 4-12: مقایسه نتایج مدل پیشنهادی در دو حالت بهینه‌سازی دو هدفه و سه هدفه با كار Zheng و همكاران  58
جدول 4-13: مشخصات فعالیت‏های موجود در پروژه 61
جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 65
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 72
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 73
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 77
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 80
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 83
ادامه جدول 4-14: نتایج بدست آمده مدل در منابع نامحدود با مقدار a-cut برابر با صفر. 86
 
فهرست اشكال
شکل (1-2): رهیافتهای مختلف  رتبه بندی پارتو. 7
شکل (2-2): فرمهای مختلف محاسبه فضا و موقعیت را در الگوریتمهای MOEA جهت ایجاد پراکندگی  10
شکل (2-3): مراحل مختلف الگوریتم NSGA-II 13
شکل (2-4): منحنی هزینه – زمان یک فعالیت.. 21
شکل (2-5): منحنی های هزینه پروژه 23
شکل (2-6): نمودار هزینه کل. 24
شکل (2-7): توزیع منبع قبل و بعد از تسطیح. 26
شکل (2-8): فلوچارت الگوریتم تسطیح منابع محدود 28
شکل (2-9): فلوچارت روش برگس.. 29
شکل 3-1- نمودار تابع عضویت پارامتر زمان. 38
شکل 3-2- نمودار تابع عضویت پارامتر هزینه 38
شکل 3-3- توالی فعالیتها 39

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*