بکار گیری داده کاوی جهت تجزیه و تحلیل زمینه های کلیدی …

1-6 کاربردهای تحقیق.. 6

1-7 روش تحقیق.. 6

1-8 مراحل تحقیق.. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 10

2-2 مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان. 11

2-2-1 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………………….11

2-2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….12

2-2-3 تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………………13

2-2-4 مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………..16

2-2-5 ویژگی‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………………….17

2-2-6 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………18

2-2-7 ابعاد و عناصر مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………19

2-2-8 انواع سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………………………..20

2-2-9 مولفه‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….21

2-2-9-1 فرآیندها…………………………………………………………………………………………21

2-2-9-2 عامل انسانی…………………………………………………………………………………………..23

2-2-9-3 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-10 فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان……………………………………………………………………………..27

پایان نامه

2-2-11 مراحل ارائه خدمات در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………….28

2-2-12 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM…………………………………………………30

2-2-13 شرح فاکتورهای ریسک……………………………………………………………………………………………36

2-2-14 فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………….44

2-2-14-1 مدل نظری پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………….44

2-2-15 مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیك (eCRM)……………………………………………………………48

2-3 مبنای نظری مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه 56

2-3-1 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………………………………………56

2-3-2 تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………………57

2-3-3 اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………………..58

2-3-4 مزایای کاربرد تلفن همراه در مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………59

2-3-5 مولفه‌های موثر بر پذیرش خدمات مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………61

2-3-6 کاربرد مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه در صنایع مختلف………………………….63

2-4 عوامل کلیدی موفقیت جهت پیاده‌سازی اثربخش مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه………….66

2-4-1 مدل‌های نظری مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………………………….66

2-5 مبانی نظری داده‌کاوی.. 71

2-5-1 مفهوم داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….71

2-5-2 تعاریف داده‌کاوی……………………………………………………………………………………………71

2-5-3 الگوریتم‌های داده کاوی……………………………………………………………………………………..72

2-5-4 تکنیک‌های داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….73

2-5-5 گامهای اجرایی کشف دانش در داده‌کاوی…………………………………………………………………….74

2-5-6 فرآیند داده‌کاوی………………………………………………………………………………………………75

2-5-7 کاربردهای داده‌کاوی……………………………………………………………………………………….77

2-5-8 نقش داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….79

2-6 پیشینه تحقیق.. 83

2-7 مزایای بکارگیری داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه……………………..87

2-8 محدودیت‌های بکارگیری داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه………….89

فصل سوم: روش شناسی و بیان یافته‌های تحقیق.. 92

3-1 مقدمه. 92

یک مطلب دیگر :

3-2 فلسفه تحقیق.. 92

3-3 رویکرد تحقیق.. 93

3-4 روش‌های تحقیق.. 93

3-5 استراتژی تحقیق.. 94

3-6  طرح تحقیق.. 95

3-7  جامعه آماری تحقیق.. 95

3-8 راهکارهای نمونه‌برداری.. 97

3-9 گردآوری داده‌های تحقیق.. 100

3-10 پایایی و روایی تحقیق.. 101

3-11 بیان یافته‌های تحقیق.. 103

3-12 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از طریق آزمون‌های آماری.. 103

3-13 تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق بکارگیری ابزار داده‌کاوی.. 105

3-13-1 پیکره‌بندی افزونه SQL Server 2008_Data Mining Add in………………………………106

3-14 فازهای مختلف انجام داده‌کاوی بر روی داده‌های تحقیق.. 108

3-14-1 فاز نخست: انجام داده‌کاوی بر روی داده‌های تحقیق………………………………………………….108

3-14-2 فاز دوم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………..118

3-14-3 فاز سوم: بیان الگوهای پنهان مابین داده‌ها و ارائه نتایج کاربردی………………………………….122

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 126

4-1 مقدمه. 126

4-2 نتایج مربوط به زمینه‌های کلیدی جهت پذیرش و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن همراه از منظر دپارتمان‌های مختلف سازمانی.. 126

4-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………..129

فهرست منابع.. 131

منابع فارسی.. 131

منابع لاتین.. 133

پیوست‌ها 135

پیوست اول: پرسشنامه تحقیق.. 135

پیوست دوم: نتایج آزمون آماری فریدمن.. 138

پیوست سوم: نتایج آزمون آماری اسپیرمن.. 139

پیوست چهارم: گام‌های نصب افزونه (SQL Server 2008 Data Mining Add-in) 159

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 کلیات

امروزه، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM[1]) به سودآوری بیشتر شرکت‌ها منجر می‌گردد. شرکت‌ها عموماً مدیریت ارتباط با مشتری را جهت شناخت مشتریان و فراهم آوردن محصولات و خدماتی سفارشی شده به‌منظور افزایش رضایت مشتریان و تحقق ارتباطات مستمر، پایدار و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌دهند. بطور کلی ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان برای یک شرکت، حصول ارتباطات ارزش‌آفرین و پایدار با مشتریان می‌باشد. از این‌رو این امر در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای مختلف با استقبال چشمگیری روبرو گردیده است. بواسطه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان، مشتریان تمایلات دوچندانی جهت برقراری ارتباط با شرکت‌ها خواهند داشت.

از طرفی، پیاده‌سازی کارآمد و اثربخش مدیریت ارتباط با مشتریان، امری دشوار و پیچیده می‌باشد. این پیچیدگی و دشواری سبب گردیده است تا شرکت‌های خواهان بکارگیری این ابزار کلیدی مدیریتی، بدنبال راهکارهایی جهت تسهیل و تسریع پیاده‌سازی آن باشند. امروزه مشتریان نسبت به دهه 80 و 90 از سطح تحصیلات بالاتر، فشار و استرس‌های بیشتر، مهارت‌ها و تخصص‌های بالاتر، طول عمر بیشتر، و تاثیرپذیری بیشتر از فرهنگ جهانی برخوردار می‌باشند. بنابراین، درک مشتریان امروزه امری دشوارتر و پیچیده‌تر نسبت به گذشته می‌باشد. لذا فناوری‌های جدید و نوآوری می‌بایست جهت غلبه بر این چالش‌ها بکار گرفته شود. از جمله عمده‌ترین تحولات بنیادین در حوزه ارتباط با مشتریان طی سال‌های اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

  • زمان چرخه بازاریابی: حیطه توجه مشتریان بشدت کاهش یافته و وفاداری امری منسوخ شده می‌باشد. یک شرکت موفق نیازمند تقویت و ارتقاء ارزش عرضه شده به مشتریان بصورت مستمر و پایدار می‌باشد. ضمناً، فاصله مابین شکل‌گیری یک علاقه یا نیاز جدید و زمانی که شرکت می‌باید آن نیاز را برطرف سازد، کاهش چشمگیری داشته است. چنانچه شرکت‌ها عکس‌العمل هوشمندانه و بموقعی از خود نشان ندهند، مشتریان جذب جایی می‌شوند که نیازهای آنها را برطرف نمایند.
  • افزایش هزینه‌های بازاریابی: امروزه هزینه‌های بسیاری از امور مرتبط با بازاریابی و برقراری ارتباط با مشتریان افزایش یافته است. لذا چنانچه نتوان پیشنهادات قابل قبولی ارائه نمود، رقبا این کار را خواهند کرد.
  • جریان ارائه محصولات جدید: مشتریان خواهان محصولاتی هستند که نیازها و خواسته‌های آنها را به نحو احسن برطرف سازند. این امر بدان معناست که تعداد محصولات و طرق ارائه آنها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*