تأثیرات جهانی شدن در نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به انقلاب اسلامی

1.3.2.نظریه های جهانی شدن از بعد فرهنگ ۷۹
۲.۳.۲ نظریه نگرش . ۸۰
۳.۳.۲.مدل مفهومی تحقیق ۸۲
۳.فصل سوم:روش شناسی ۸۳
۱.۳.روش و نوع تحقیق . ۸۴
۲.۳.جامعه آماری ۸۴
۳.۳.روش نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق . ۸۴
۱.۳.۳.روش نمونه گیری . ۸۴
۲.۳.۳.حجم نمونه ۸۵
۴.۳.فرضیه های تحقیق ۸۶
۵.۳.متغیرهای تحقیق ۸۶
۶.۳.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۸۶
۷.۳.ابزار تحقیق و برآورد روایی و پایایی آن ۸۹
۴.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲
۱.۴.مقدمه .  93
۲.۴. توصیف داده ها .  94
۱.۲.۴.نمونه مورد بررسی بر حسب پایه های اول ودوم وسوم دبیرستانی .  94
۲.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر حسب سنین بین ۱۴ تا۱۹ ساله   95
۳.۲.۴.نمونه مورد بررسی بر حسب رشته های تحصیلی متوسطه نظری  96
۴.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده یا عدم استفاده از اینترنت .  97
۵.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر اساس مدت زمان استفاده از اینترنت   97
6.2.4.  نمونه مورد بررسی بر اساس دلایل استفاده از اینترنت .  98
۷.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده یا عدم استفاده از برنامه های ماهواره . ۹۹
۸.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر اساس مدت زمان استفاده از برنامه های ماهواره  . 100
۹.۲.۴. نمونه مورد بررسی بر اساس نوع برنامه های ماهواره ای مورد علاقه آنها . ۱۰۱
۱۰.۲.۴. تفکیک نمونه مورد بررسی به چهار گروه برحسب استفاده از اینترنت وماهواره،اینترنت یا ماهواره،عدم استفاده از هیچکدام ۱۰۲
۱۱.۲.۴. مقایسه توصیفی گروه های نمونه مورد بررسی از نظر نگرش انقلابی از بعد ادراکی . ۱۰۳
۱۲.۲.۴. مقایسه توصیفی گروه های نمونه مورد بررسی از نظر نگرش انقلابی از بعد احساسی . ۱۰۴
۱۳.۲.۴. مقایسه توصیفی گروه های نمونه مورد بررسی از نظر نگرش انقلابی از بعد رفتاری . ۱۰۵

۱۴.۲.۴. مقایسه توصیفی گروه های نمونه مورد بررسی از نظر نگرش انقلابی . ۱۰۶
۳.۴.تبیین نتایج  .  107
۱.۳.۴. مقایسه تحلیلی تفاوت میانگین های نگرش انقلابی از بعد ادراکی گروه های نمونه مورد بررسی ۱۰۸
۲.۳.۴. مقایسه تحلیلی تفاوت میانگین های نگرش انقلابی از بعد احساسی گروه های نمونه مورد بررسی .۱۱۳
۳.۳.۴. مقایسه تحلیلی تفاوت میانگین های نگرش انقلابی از بعد رفتاری گروه های نمونه مورد بررسی .۱۱۸
۴.۳.۴.  مقایسه تحلیلی تفاوت میانگین های نگرش انقلابی گروه های نمونه مورد بررسی . ۱۲۳
۵.۳.۴. جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به انقلاب اسلامی تأثیر داشته است  128
۶.۳.۴. جهانی شدن بر احساس دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به انقلاب اسلامی تأثیر داشته است ۱۳۰
۷.۳.۴. جهانی شدن بر رفتار دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به انقلاب اسلامی تأثیر داشته است . ۱۳۱
۸.۳.۴ جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به انقلاب اسلامی تأثیر داشته است .۱۳۳

مطلب دیگر :

۵.فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵
۱.۵.بحث و نتیجه گیری . ۱۳۶
۲.۵.پیشنهادها . ۱۴۲
۳.۵.محدودیتهای تحقیق . ۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۴
ضمائم و پیوست ها ۱۵۱

مقدمه:
پدیده جهانی شدن از بحث انگیزترین مسائل روز جهان به شمار می رود، شاید هیچ پدیده دیگری تا بدین اندازه در ابتدای هزاره سوم توجه اندیشمندان و سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است.
پدیده ای که در تصمیم گیریها و فعالیتهای مختلف از جمله از بعد فرهنگی نقش تعیین کننده داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل کاهش می دهد، منافع مردم کشورها را بیش از پیش به هم تنیده می کند و افکار و دانش بشری آسان تر و بی حد و مرز تر از گذشته مبادله می شود.
از بین ویژگی های نسل های مختلف در جوامع گوناگون، یکی از ویژگی های اصلی نسل جوان در حال ظهور در سراسر جهان علاقه و اشتیاق آنان به فناوری است، شکل فناوری و دانش و کاربرد مربوط به آن ممکن است در میان جوانان متغیر باشد اما گرایش آنان به سمت فناوری و ظرفیت آنان برای کسب مهارت ها و دانش فنی، امری جهانی است.جوانان ایران نیز در این امر مستثنی نبوده و اهمیت خاصی به استفاده از این فناوریهای جدید جهانی شدن یعنی اینترنت و ماهواره از خود نشان می دهند.
با توجه به اینکه جمعیت کشورمان یک جمعیت جوان بوده و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو حفظ و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی می باشد، بررسی گرایش ها و نگرش های جوانان در کلیه زمینه ها به ویژه در مورد نگرش آنها نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی امری ضروری است.
لذا تحقیق حاضر بر آن است تا مشخص کند که این علاقه و اشتیاق جوانان(دانش آموزان دختر دبیرستانی) به استفاده از ابزارهای جهانی شدن(اینترنت و ماهواره) بر نگرش آنها نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی تأثیر گذار بوده یا نه؟
  1.2.بیان مسئله   
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب اجتماعی ارزشهای جدیدی را جایگزین ارزش‌های پیشین ساخت. ارزش‌هایی مبتنی بر اسلام که بر جای ارزشهای غربگرایانه و ایران باستانی رژیم پیشین نشستند. تداوم هر انقلاب در گرو استمرار ارزشهایی است که انقلاب بنیان نهاده است. در صورت نبود موانع یا عوامل مداخله گر، این ارزشها از طریق فرایند جامعه پذیری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند. طبیعی است که هر نظامی پس از استقرار و پایان یافتن شرایط انقلابی مایل است این ارزشها ادامه یابند و نسبت بدانها حساسیت و اهتمام دارد. نظام جمهوری اسلامی نیز از این حیث مستثنی نیست.
عوامل مختلفی- اعم از داخلی و خارجی- می‌توانند این ارزشها را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله این عوامل   جهانی شدن و قرار گرفتن در معرض تأثیرات فرهنگ جهانی(یا به عبارتی غربی) است. جوانان که از یک سو در فرایند شکل گیری هویت و شخصیت هستند و از سوی دیگر امکان و انگیزه بیشتری برای ارتباط با رسانه‌های جهانی دارند، بیش از سایر گروه ها ممکن است از فرهنگ جهانی تأثیر ‌پذیرند.  در این پژوهش برآنیم تا این تأثیر را در مورد دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش وپرورش شهر تهران مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به این که  مهمترین ابزارهای جهانی شدن یعنی اینترنت و ماهواره موجب انتقال فرهنگ جهانی و از عوامل مؤثر بر آن می باشد، سنجش تأثیر و رابطه میان آنها با نگرش دانش آموزان نسبت به  ارزش های  انقلاب اسلامی می تواند کمک مؤثری در جهت افزایش آگاهی برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
 1.3.اهمیت و ضرورت تحقیق

  • بسط دانش نظری در حوزه جهانی شدن و ابزارهای آن
  • درک واقع بینانه درباره جوانان و دانش آموزان به عنوان نسل تداوم بخش انقلاب اسلامی
  • ضرورت صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی در مواجهه با ارزشهای جهانی
  • آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی
  • توجّه به نسل جوان و سمت‌گیری نگرش آنها به عنوان نیروهای استمرار دهنده جریان انقلاب اسلامی

۱.۴.اهداف تحقیق
هدف اصلی: تعیین تأثیر جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی ایران
اهداف فرعی:

  • تعیین تأثیر جهانی شدن بر ادراک دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی
  • تعیین تأثیر جهانی شدن بر احساس دانش آموزان در قبال ارزشهای انقلاب اسلامی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*