تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل …

3-5 . ابزار گردآوری داده ها.. 65
3 – 6 . تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :.. 67
3  – 6 –  1 . روایی ( اعتبار ).. 68
3 – 6 – 2 . پایایی.. 68
3 – 7 . روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 69
فصل چهارم.. 71
تجزیه و تحلیل داده ها.. 71
4-1 . مقدمه :.. 72
4-2 . بخش اول:.. 73
4-2-1 .  شاخص های دمو گرافیک.. 73
4 – 2 -2 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته   74
4-2-3 .  بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک   75
4-2-4 .   بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن   76
4-2-5 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه   77

پایان نامه

4-4 . مراحل عمومی آزمون فرض آماری:.. 78
4-5 . بررسی تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق :.. 82
4-5-1 . متغیر رسمیت :.. 82
4-5-2 . متغیر تمرکز:.. 84
4-5-3 . متغیر پیچیدگی:.. 87
4-5-4 . متغیر مدیریت کیفیت:.. 90
4-6 . فرضیات:.. 93
4-7 . یافته های جانبی:.. 96
4-7-1 . تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق:.. 96
4-7-2 . تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق:.. 97
4-7-3 . تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق:.. 98
4-8 . سایر بررسی ها.. 101
4-9 . خلاصه فصل :.. 103
فصل پنجم.. 105
نتیجه گیری و پیشنهادها.. 105
5 – 1 . مقدمه :.. 106
5 – 2 . خلاصه نتایج آزمون :.. 106
5-2-1 . توزیع افراد پاسخ دهنده بر اساس جمعیت :.. 106
5-2-2 .  حوزه فعالیت پاسخ دهندگان :.. 107
5-2-3 . میزان تحصیلات پاسخ دهندگان :.. 107
5-2-4 . توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سن :.. 107
5-2-5 . توزیع اعضا نمونه جامعه تحقیق بر اساس سابقه :.. 107
5– 3 . بحث در نتایج آزمون :.. 108
5 – 4 . نتیجه فرضیه اصلی پژوهش :.. 108
5 – 4- 1  . نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش.. 109
5 – 4 – 2 . نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 109
5 – 4 – 3 . نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 110
5 – 5 . پیشنهادهای پژوهش.. 110
5  – 5 – 1 . پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. 110
5 – 5 – 2 . پیشنهادهای کاربردی برای سازمان.. 112

یک مطلب دیگر :

منابع و مآخذ.. 115
پیوستها.. 119
شکل ها
شکل 2 –  1  طرح کیفی 28
شکل 2 –  2  مطابقت کیفی 29
شکل 2 –  3 مدل سیستم مدیریت کیفیت فرآیندگرا 48
شکل 2 –  4 مدل مفهومی پژوهش 62
شکل 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74
شکل 4 –  2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75
شکل 4 –  3توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76
شکل 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77
شکل 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78
شکل 4 –  6 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل رسمیت 83
شکل 4 –  7 بررسی معنی داری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 84
شکل 4 –  8 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل تمرکز 86
شکل 4 –  9بررسی معنیداری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 87
شکل 4 –  10 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل پیچیدگی 89
شکل 4 –  11 بررسی معنی داری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 90
شکل 4 –  12 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل مدیریت کیفیت 92
شکل 4 –  13 بررسی معنیداری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 93
شکل 4 –  14 بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختار یافته 95
شکل 4 –  15بررسی معنی دار بودن متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 96

جداول
جدول 2 –  1 مقایسه مدیریت سنتی و کیفی 46
جدول 2 –  2 رویه های اجرایی اصل تمرکز بر مشتری و اصل رهبری 51
جدول 2 –  3 رویه های اجرایی اصل مشارکت کارکنان و اصل رویکرد فرآیند محور 52
جدول 2 –  4 رویه های اجرایی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت و اصل بهبود مستمر 53
جدول 2 –  5 رویه های اجرایی اصل رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و اصل مدیریت روابط با تأمین کنندگان 54
جدول 3 –  1 تفکیک سؤالات پرسشنامه 68
جدول 3 –  2 پایایی پرسشنامه 70
جدول 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74
جدول 4 –  2توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75
جدول 4 –  3 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76
جدول 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77
جدول 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78
جدول 4 –  6 آزمونهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها 79
جدول 4 –  7 شاخصهای نیکویی برازش 85
جدول 4 –  8 شاخصهای نیکویی برازش 88
جدول 4 –  9 شاخصهای نیکویی برازش 91
جدول 4 –  10 شاخصهای نیکویی برازش 94
جدول 4 –  11 تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق 97
جدول 4 –  12 تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق 98
جدول 4 –  13تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق 99
جدول 4 –  14 تاثیر متغیر سن بر متغیر های تحقیق 100
جدول 4 –  15 تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های تحقیق 101
جدول 4 –  16ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل با مدیریت کیفیت 102
جدول 4 –  17 بررسی فرضیه از طریق رگرسیون 102
جدول 4 –  18 جدول کلی متغیرهای دموگرافی 103

  • مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*