تأثیر استفاده از شبكه های اجتماعی موبایل محور و …

2.3 نتیجه گیری بخش مبانی نظری.. 25

2.4 چارجوب نظری تحقیق.. 26

2.5 نظریه ساخت بندی گیدنز. 26

2.5.1 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 27

2.5.2 نظریه استفاده و خشنودی.. 28

  1. روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3.1 شمای تحقیق.. 31

3.2 فرضیه ها 32

3.3 روش تحقیق.. 32

3.4 روایی و پایایی تحقیق.. 32

3.5 جامعه آماری.. 33

3.6 واحد نمونه گیری.. 33

3.7 واحد آماری.. 33

3.8 روش نمونه گیری.. 33

3.9 رویه جمع آوری اطلاعات.. .. .. 30

  1. تحلیل و توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

4.1 مقدمه. .. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها  36

4.1.2 آمار توصیفی..  37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها   37

4.1.4 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن  . 34

4.1.5 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. ..38

4.1.6 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه.   43

4.1.7 بررسی نرمال بودن.. 116

4.1.8 آزمون فرضیه های پژوهش…. 117

پایان نامه

4.1.9 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. 123

4.1.10 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124

4.1.11 جمع بندی ونتیجه گیری.. 126

4.1.12 جمع بندی توصیف‌ها 127

4.1.13 جمع بندی تحلیل یافته‌ها 130

  1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5.1 نتیجه گیری كلی.. 137

5.2 پیشنهادات.. 140

5.3 منابع وماخذ. 141

5.4 پیوست‌ها 148

5.4.1 پرسشنامه. 148

5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. 148

 

4.1 مقدمه…………….. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها …………………………36

4.1.2 آمار توصیفی.. …………………………37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37

جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس….. 37

جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی… 38

جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سكونت…. 39

جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن… 40

جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه كار. 41

جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 42

4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43

جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا 43

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام. 44

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 44

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی… 45

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت…. 45

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی… 46

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی… 46

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 47

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت…. 47

جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 48

جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی… 48

جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49

یک مطلب دیگر :

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی… 49

جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبكه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبكه های اجتماعی موبایلی… 51

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی… 51

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا كردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی… 53

جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی… 54

جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی… 55

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی… 56

جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبكه های اجتماعی… 56

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی… 57

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه های اجتماعی بردینداری كاربران.. 57

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی… 58

2.4 تحلیل یافته ها 58

آزمون کای اسکور. 58

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری…. 60

آزمون کای اسکور. 60

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 72

آزمون کای اسکور. 72

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری… 74

آزمون  کای اسکور. 74

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76

آزمون کای اسکور. 76

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78

آزمون کای اسکور. 78

جدول (4-2- 48) رابطه بین میزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 80

آزمون کای اسکور. 80

جدول (4-2- 49) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82

آزمون کای اسکور. 82

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 84

آزمون کای اسکور. 84

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی        در میزان دینداری   86

آزمون کای اسکور. 86

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88

آزمون کای اسکور. 88

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90

آزمون کای اسکور. ..90

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری… ..92

آزمون کای اسکور. ..92

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… …96

آزمون کای اسکور. …96

جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… ..98

آزمون کای اسکور. ..98

جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری… 100

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2- 60) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبكه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری… 102

آزمون کای اسکور. 102

جدول (4-2- 61) رابطه بین اعتماد به تكنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده كنندگان شبكه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….101

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2-62) رابطه بین میزان مشاركت در شبكه های اجتماعی و میزان دینداری… 106

آزمون کای اسکور. 106

آزمون کای اسکور. 108

جدول (4-2- 64) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبكه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبكه های اجتماعی در میزان دینداری……….. 110

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*