تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان

۱-۸)روش تحقیق ۸

۱-۹)روش‎‌های گردآوری اطلاعات ۹

۱-۱۰) قلمرو تحقیق ۹

۱-۱۰-۱) قلمروموضوعی ۹

۱-۱۰-۲) قلمرو زمانی تحقیق ۹

۱-۱۰-۳) قلمرو مکانی تحقیق ۹

۱-۱۱) تعاریف عملیاتی ۹

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۲

۲-۲)هوش عاطفی ۱۲

۲-۲-۱) ریشه‌‎‌های تاریخی هوش عاطفی ۱۲

۲-۲-۲ )تعریف هوش عاطفی ۱۳

۲-۲-۳) هوش عاطفی و بهره هوشی ۱۸

۲-۲-۴)آموزش هوش عاطفی ۲۰

۲-۲-۵ )هوش عاطفی در محیط کار ۲۱

۲-۳)هوش فرهنگی ۲۴

۲-۳-۱)هوش فرهنگی و شخصیت ۲۸

۲-۳-۲) ارتباط هوش فرهنگی و موفقیت مهاجرین ۳۱

۲-۳-۳) هوش فرهنگی و تجربه بین المللی ۳۱

۲-۴)هوش هیجانی ۳۲

۲-۴-۱) تعریف نظری هوش ۳۴

۲-۴-۲)تعریف هیجان ۳۴

۲-۴-۳)تعریف هوش هیجانی ۳۵

۲-۴-۴) اهمیت هوش هیجانی: ۳۶

۲-۴-۵)تئوری (مدل)‌های هوش هیجانی ۳۷

۲-۴-۵-۱)رابرت استرنبرگ: ۳۷

۲-۴-۵-۲)دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی: ۳۷

۲-۴-۵-۳)کفایت‌های هیجانی کارولین سارنی ۳۸

۲-۳-۵-۴)دیدگاه کوپر در هوش هیجانی: ۳۸

۲-۴-۵-۵)دیدگاه توانایی مایر، سالووی و کارسو: ۳۸

۲-۴-۵-۶)دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی (مدل شخصیتی هوش اجتماعی و هیجانی): ۴۰

۲-۴-۵-۶-۱)مؤلفه‌های بین فردی ۴۱

۲-۴-۵-۶-۲)مؤلفه سازگاری (تطابق) ۴۲

۲-۴-۵-۶-۳)مؤلفه خلق و خوی عمومی یا کلی ۴۲

۲-۴-۵-۶-۴)مؤلفه‌های مدیریت استرس و تنش (مدیریت تنیدگی) ۴۲

۲-۴-۵-۷)دیدگاه دانیل گلمن در هوش هیجانی: ۴۳

۲-۴-۵-۸)مقایسه رویکرد‌های بار-آن؛ پیتر، سالووی و دانیل گلمن نسبت به هوش هیجانی ۵۰

۲-۴-۵-۹)الگوی ترکیبی (چارچوب نظری ترکیبی): ۵۱

۲-۵)هوش معنوی ۵۱

۲-۵-۱)هوش معنوی و هوش احساسی ۵۴

۲-۵-۲) هوش معنوی به عنوان یک هوش مجزا از هوش‌‎‌های عمومی ۵۵

۲-۵-۳)جنبه‌‎‌های معنویت که معیار‎‌هایی را برای هوش بدست می‌دهد ۵۶

۲-۵-۴)ویژگی‎‌های منحصر به فرد هوش معنوی ۵۷

۲-۵-۵)مفهوم سازی هوش معنوی ۵۹

۲-۵-۶)اندازه‌گیری هوش معنوی ۶۱

۲-۶) توانمندسازی ۶۳

۲-۶-۱)تعاریف توانمندسازی ۶۳

۲-۶-۲)دلایل توانمند سازی ۶۵

۲-۶-۲-۱)افزایش رقابت ۶۶

۲-۶-۲-۲)TQM به عنوان یکی از عناصر توانمندسازی ۶۶

۲-۶-۲-۳)تقاضا برای کیفیت بالاتر ۶۶

۲-۶-۲-۴)کارکنان ۶۷

۲-۶-۳)بک مدیریت و توانمندسازی ۶۷

۲-۶-۳-۱)دلایل عدم تمایل مدیران به توانمند سازی ۶۸

۲-۶-۳-۲)نقش رهبری تسهیل کننده در ایجاد توانمندسازی ۶۸

۲-۶-۳-۳)شیوه رهبری مدیران و توانمند سازی کارکنان با بهره گرفتن از مدل رهبری وضعی ۷۰

۲-۶-۴)ابعاد توانمند سازی ۷۲

۲-۶-۴-۱)احساس خود سامانی ۷۲

۲-۶-۴-۲)احساس شایستی (خود اثر بخشی) ۷۲

۲-۶-۴-۳)تأثیریا پذیرفتن شخصی نتیجه ۷۳

۲-۶-۴-۴)معنی‌دار بودن ۷۴

۲-۶-۴-۵ )اعتماد ۷۴

۲-۶-۵)سطوح توانمند سازی ۷۵

۲-۶-۵-۱)سطح ۱ : کار ۷۵

۲-۶-۵- ۲)سطح ۲: محل کار ۷۵

۲-۶-۵-۳)سطح ۳ واحد ۷۶

۲-۶-۵-۴)سطح ۴ : سازمان ۷۶

۲-۶-۶)فنون توانمند سازی ۷۶

۲-۶-۶-۱)پارادایم مدیریت ۷۷

۲-۶-۶-۲)ارزیابیهای توسعه ۷۸

۲-۶-۶-۳) تبادل شغلی ۷۸

۲-۶-۶-۴)به اشتراک گذاشتن اطلاعات ۷۹

۲-۶-۶-۵)قهرمانان توانمند سازی ۷۹

۲-۶-۶-۶)تفویض اختیار ۷۹

۲-۶-۷)مدل سازمانی بکارگیری توانمندسازی ۸۰

۲-۶-۸)رویکرد‎‌ها و مدل‎‌های توانمندسازی ۸۳

۲-۶-۸-۱) رویکرد ارتباطی ۸۳

۲-۶-۸-۱-۱) مدل فورد و فوتلر ۸۴

۲-۶-۸-۱-۲)مدل مک لاگان و نل ۸۶

۲-۶-۸-۱-۳)مدل دل باون و لاولر ۸۶

۲-۶-۸-۲)رویکرد انگیزشی ۸۷

۲-۶-۸-۲-۱) مدل کانگر و کاننگو ۸۹

۲-۶-۸-۲-۲)مدل آلفرد باندورا ۹۰

۲-۶-۸-۲-۳) مدل بلانچارد، زیگارمی‌و زیگارمی ۹۰

۲-۶-۸-۳)رویکرد شناختی ۹۲

۲-۶-۸-۳-۱)مدل توماس و ولتهوس ۹۴

۲-۶-۸-۳-۲)مدل اسپریتزر ۹۶

۲-۷)پیشینه تحقیقات انجام گرفته ۹۸

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱)مقدمه ۱۰۲

۳-۲)روش تحقیق ۱۰۲

۳-۳)تحقیق کاربردی ۱۰۳

۳-۴)تحقیق توصیفی ۱۰۳

۳-۵)ابزار گرآوری داده ها: ۱۰۴

۳-۶)جامعه و نمونه آماری ۱۰۴

۳-۷)روایی و پایایی پرسشنامه ها: ۱۰۵

۳-۷-۱)آزمون روایی ۱۰۵

۳-۷-۲)آزمون پایایی ۱۰۵

۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده‌ها : ۱۰۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه ۱۰۸

۴-۲)بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی ۱۰۸

۴-۲-۱)وضعیت استخدامی ۱۰۹

۴-۲-۲) میزان تحصیلات ۱۱۰

۴-۲-۳) سن ۱۱۱

۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۲

۴-۳ -۱) آزمون فرضیه فرعی اول ۱۱۲

۴-۳-۲)آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۱۴

۴-۳-۳)آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۱۵

۴-۳-۴)آزمون فرضیه چهارم ۱۱۶

۴-۳-۵)آزمون فرضیه اصلی ۱۱۸

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه ۱۲۱

۵-۲) یافته‌های حاصل ازتحلیل فرضیه ها ۱۲۱

۵-۲-۱) تحلیل حاصل از آزمون فرضیه اصلی: ۱۲۱

۵-۲-۲) تحلیل حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۲۲

۵-۲-۳) تحلیل حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۲۴

۵-۲-۴) تحلیل حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۲۶

۵-۲-۵) تحلیل حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۲۷

۵-۳) محدودیت‌های تحقیق ۱۲۷

۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۲۸

۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۱۲۸

۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ۱۳۰

منابع و مأخذ: ۱۳۱

ضمائم ۱۳۹

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی شامل می‌شود که ۳۲۰نفر را تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۱۷۵ نفر برآورد گردیده است. این افراد به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده­ ها دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ۳۲ سوالی هوش مدیران و همچنین پرسشنامه ۲۶ سوالی سنجش توانمندسازی کارکنان بوده که قبل از توزیع روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از شاخص­های آماری رگرسیون خطی به کمک نرم‌افزار spss نسخه ۱۹ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، تمامی انواع هوش (عاطفی، فرهنگی، هنجاری و هوش معنوی) بر روی توانمندسازی کارکنات تاثیر مثبت و معنادار داشته که از بین آنها با توجه به نتیجه فرضیه اصلی از آزمون رگرسیون خطی و مقدار ضریب بتا هوش عاطفی با مقدار ۳۲۵/۰ بیشترین تاثیر را بر روی توانمندسازی کارکنان داشته و بعد از آن هوش هیجانی با مقدار ضریب بتای ۱۲۳/۰ در مرتبه دوم قرار دارد. از دید افراد جامعه مورد تحقیق هوش فرهنگی با مقدار ضریب بتای ۰۹۱/۰ کمترین تاثیر را بر روی توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی داراست.

کلید واژه: هوش، هوش عاطفی، هوش هیجانی، هوش معنوی، توانمندسازی

 ۱-۱) مقدمه:

امروزه با بروز تحولات سریع محیطی در عرصه سازمان ‎‌ها، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های جهانی که موجب سهولت جریان اطلاعات در سطوح مختلف سازمان است، تخت شدن سازمان‌ها (یعنی فرایند کم شدن تعداد لایه‌های سلسله مراتب سازمان ‎‌ها، که معمولاً باعث عدم تمرکز و آزادی عمل مدیران سطوح پایین‌تر می‌گردد) و حرکت آن‌ها به سمت ساختار‎‌های پویایی مانند ساختار‎‌های دایره‌ای و شبکه ای، افزایش میزان رقابت در دستیابی به بازار کار، خدمات و تولیدات سایر کشور‎‌ها، سازمان‌ها به سمت کاهش نیروی انسانی و افزایش سطح کیفیت نیروی کار روی آورده‌اند. بنابراین سازمان‌ها کمتر مایل به جلب اطاعت اعضاء خود از طریق اجبار هستند بلکه بیشتر به سمت تعهد درونی شده و افزایش اعتماد در سازمان هستند. همه این عوامل با یکدیگر باعث شده‌اند که اهمیت فرایند توانمندسازی در سازمان‌ها روز افزون گردد.

پژوهش حاض سعی دارد تا تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی رابررسی کند. در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش‌های گردآوری اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه‌های تخصصی مطرح می‌گردند.

۱-۲)مساله اصلی تحقیق

در شکل سنتی سازمان ‎‌ها، دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت تمرکز در رأس هرم، تغییرات عمده‌ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فن آوری‌های نوین از ویژگی‌های آن به شمار می‌آید، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان‌ها خواهد شد. در این میان، توانمند سازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (پلانکت و اتنر[۱]، ۱۹۹۷). از نظر ‎‌هال[۲] (۱۹۹۴) تغییرات محیط کار، سازمان‎‌ها را مجبور کرده که بقای خود در دنیای متلاطم امروز در سیستم مدیریت خود بازنگری کنند و “تواناسازی کارکنان“ موضوع اصلی مربوط به عملکرد‎‌های رهبری و مدیریت شده و برای سازمان‎‌ها‎این امکان را فراهم ساخته که رقابتی‌تر شوند. (سلیمی‌ و گودرزی، ۱۳۸۲، ۲۸۵). توانمندسازی روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می‌کند امروزه برای پاسخ به تغییراتی که در محیط رخ می‌دهد سازمان‌ها به کارکنانی توانمندتر از گذشته نیاز دارند (هاردی و سالیوان[۳]، ۱۹۹۸).

از طرفی سازمان‌ها به منظور کسب جایگاه رقابتی در عرصه بین المللی، نیازمند انطباق سریع با تغییرات محیطی بوده و اعمال تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان‌ها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت مؤثر کارکنند؛ بطور مداوم سیستم‌ها و فراینده‎ای را بهبود بخشیده و مشتری مدار باشند. از‎اینرو، محیط کسب و کار مدرن اقتضا می‌کند رهبرانی داشته باشیم که بتوانند رهبری بخردانه‌ای ‎ایفا کرده و بذر اعتماد را در سازمان بکارند که هدف نهایی از‎این امر،

مطلب دیگر :

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی در بزرگسالان

 همانا تضمین موفقیت سازمانی و عملکرد بهینه در بازار جهانی بشدت رقابتی است (رضائیان، ۱۳۸۰، ۱۵۰). تغییر در ظرفیت رهبری عموماً نتیجه و محصول تغییرات فزاینده در زندگی سازمانی، افزایش همکاری‌های مبتنی بر اعتماد و تعاملات خلاقانه فردی در محیط کاری است. در مدل‌های نوین رهبری مهارت ‎‌هایی همچون کمک به افراد، توانمندسازی و شنود که به‎ایجاد اعتماد، تعهد و اخلاق کار منجر می‌شوند از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار گشته اند (هاپکینز[۴]، ۲۰۰۷). این امر بیانگر آن است که مهارت‌های متعدد رهبری نوین، نیازمند مدیریت راهبردی هیجانات است. توانایی رهبران در درک و مدیریت هیجانات و احساسات خود و دیگران، به افزایش مشارکت و تعهد کارکنان نسبت به سازمان، ارتقاء انگیزه و بهره وری آنان و در آخر سودآوری بالاتر سازمان منجر خواهد شد. در همین راستا، رهبرانی که از سطح بالاتری از هوش (عاطفی، فرهنگی، هیجانی و معنوی) برخورداراند، قادر به تدوین ارزش ‎‌هایی خواهند بود که مورد قبول کارکنان و سازمان بوده و این امر فرا یند بهبود پتانسیل نیروی کار را تسهیل می‌کند. از ‎اینرو ‎این دسته از هوش می‌تواند به عنوان شاخصی برای شناسایی و گزینش رهبران سازمانی به حساب‎اید.

تحقیق حاضر باتوجه به نقشی که توانمندسازی کارکنان می‌تواند در برداشتن موانعی که باعث می‌شود افراد نتوانند کارشان را به صورت مؤثر و کامل به انجام برسانند، ایفا نماید سعی دارد تانقش هوش مدیران را در توانمندسازی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی بررسی نماید.

 

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق

استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند‌ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است، به عبارت دیگر می‌توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می‌شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است.
توانمندسازی مفهومی مبهم و متفاوت داشته و افراد مختلف بر اساس ویژگی های خود از آن برداشت متفاوتی دارند. این مفهوم برای نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب نمود. از نتایج توانمندسازی کارکنان میتوان به بهبود رضایت شغلی و رضایت مشتری اشاره کرد. برای اجرای موفق توانمندسازی به تغییر فرهنگ سازمانی نیاز است. توانمند سازی به عنوان یک مفهوم ذهنی تاثیر به سزایی در بهره وری سازمان و اثربخضی آن داردو با اجرای آن کارکنان در کنترل و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. با توجه به پیچیدگیهای محیط بیرونی سازمان و رشد فزاینده تکنولوژی و بساری عوامل دیگر تنها سازمانهای از این رهگذر قادر به عبور به سمت اهداف سازمانی هستند که بتوانند برنامه های توانمند سازی را به خوبی اجرا نمایند و این اهمیت این موضوع را دو چندان می کند این مقاله به بحث توانمد سازی پرداخته، مزایا و موانع آن را توضیح داده، برنامه های آن را تشریح کرده و در نهایت الزامات، اصول و راهکارهایی را در جهت حصول به یک برنامه توانمندسازی موفق برای سازمانها مطرح می‌کند بنابراین مهم است تا ویژگی مدیرانی که توانایی توانمندسازی کارکنان را دارند شناسایی شده و با تقویت‎این ویژگی‎‌ها در دیگر مدیران توانمند سازی در‎این سازمان محقق شود.

همچنین کاربرد دیگر آن در مدیریت منابع انسانی است، به این معنا که سازمان‌‎‌ها می‌توانند در مرحله جذب مدیران، با تست هوش‌‎‌های مختلفی که از متقاضیان استخدام بعمل می‌آورند، پیش‌بینی کنند، کدام یک از آنان، به طور بالقوه توانائی ساخت یک محیط توانمندساز را دارد.

 

۱-۴) اهداف اساسی از انجام تحقیق

بر سر راه توانمند سازی موانع و مقاومت های زیادی وجود دارد هنر مدیریت عالی سازمان این است که این مقاومتها را شکسته و توانمندسازی را با یک فرایند منطبق با اهداف سازمان و منطبق با نظام های درون سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی در کالبد سازمان که منابع انسانی آن است به بهترین نوع ممکن نهادینه نماید. بنابراین اهدافی که از انجام این پژوهش انتظار می‌رود عبارتند از:

  • زمینه‌سازی برای توانمندسازی کارکنان از طریق تقویت هوش مدیران.
  • زمینه‌سازی برای توانمندسازی کارکنان از طریق انتخاب مدیرانی که دارای هوش‌‎‌هایی هستند که بیشترین ارتباط را با توانمندسازی کارکنان دارد.

 

۱-۵)پیشینه‌های پژوهش

۱-۵-۱)پژوهش‌های انجام گرفته در ایران

شعبانی(۱۳۸۷) در پایان ­نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران کتابخانه­ های دانشکده‌های دانشگاه تهران با هدف مشخص نمودن رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران دانشکده­ای دانشگاه تهران از بین دو گروه کتابدار و دانشجو؛ کلیه کتابداران دانشکدهای دانشگاه تهران که با مراجعان ارتباط مستقیم و رو در رو داشتند و از بین دانشجویانی که عضو فعال کتابخانه‌های این دانشکده‌ها بودند انتخاب شدند که یافته‌های مربوط به پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت خدمات کتابداران دانشکده‌های دانشگاه تهران، رابطه مستقیم معنادار برقرار است، اما تفاوت معناداری بین مردان و زنان کتابدار دربرخورداری از هوش هیجانی، ارزیابی کیفیت خدمات موجود و نیز میان کتابداران دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و افراد فاقد این تحصیلات یافت نشد.

نوبری (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند سازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی با هدف تعیین روابط بین هوش هیجانی و توانمندسازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی با طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به جمع آوری اطلاعات پرداخت نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌داد که ۲۱/۳۷ درصد از درصد از تغییر پذیری توانمندی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی ناشی از هوش هیجانی بوده است.

سلیمی، معصومه، (۱۳۸۸) در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان شرقی به بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر توانمندسازی کارکنان سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان‌دهنده این بود که مدیران سازمان آب منطقه‌ای به دلیل عدم آشنایی و شناخت کافی از ابعاد روانشناختی کارکنان نتوانستند با بهره گرفتن از مهارت‌های ارتباطی خود بر توانمند سازی کارکنان تاثیر بگذارند.

 

۱-۵-۲)پژوهش‌های انجام گرفته در خارج از ایران

نولند[۵](۲۰۰۸) در مقاله پژوهشی خود با عنوان هوش هیجانی و موفقیت رهبری تیم تازه تاسیس در صنعت روشنایی از دانشگاه کاپلا، با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت در توسعه محصولات این پژوهش نشان می‌دهدکه ضریب هوش هیجانی فردی، بین اشخاص، ارتباط منفی با سن و سطح تجربه دارد.

طبق یافته‌ها و نتایج پژوهش­های مربوط به هوش هیجانی که تاثیر هوش هیجانی را بر روی انواع مختلف متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار داده اند؛ میتوان چنین نتیجه ­گیری کرد که هوش هیجانی به عنوان متغیری مهم، تلقی شده است.

براساس نتایج پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج کشور، بین هوش و توانمندسازی، سبک رهبری تحول آفرین، موفقیت ورزشی، سبک دلبستگی ایمن، ثبات ازدواج، توانایی حل مساله، موفقیت رهبری، عملکرد رهبری، رابطه مستقیم و معنادار و مثبتی در جوامع آماری مربوط به خودشان مشاهده شده است. همچنین طبق یافته­ ها و نتایج پژوهش‌های مربوط به توانمند سازی که تاثیر توانمندسازی را بر روی انواع مختلف متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار داده اند؛ می­توان چنین نتیجه ­گیری کرد که توانمند سازی به عنوان مقوله‌ای مهم، در مدیریت سازمان­ها میباشد. براساس نتایج پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج کشور، بین توانمند­سازی و اثربخشی، سبک­های مدیریت توانمند­سازی، رفتار خلاق، شکوفایی شغلی، سطح اعتماد بین فردی، قدرت حل مساله، مسؤولیت پذیری، رابطه مستقیم و معنادار و مثبتی در جوامع آماری مربوط به خودشان مشاهده شده است. در پژوهش­ها هوش بیشتر در زمینه تعیین ویژگی­های لازم برای رهبری و مدیریت سازمان‌ها مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار گرفته است. و پژوهش­ها نشان دادند که کارکنان به عنوان سرمایه های سازمانی از ویژگی­های عاطفی خاصی برخوردار می‌باشند، متون پژوهشی و غیر پژوهشی متنوعی در حوزه هوش هیجانی سازمان‌ها به نظر می‌رسد که شناسایی خصیصه­های مطلوب هوش برای کارکنان در عصر حاضر نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد، به نظر می‌رسد که مطالعات موردی بیشتری در بین جوامع سایر سازمانها باید انجام پذیرد تا نتایج مطلوب، استنتاج شوند. می توان گفت که رهبری و مدیریت سازمان‌ها با توجه به موقعیت خاص خود، نیازمند مطالعات پژوهشی بیشتری می­باشند؛ با توجه به پیشینه‌های پژوهشی می­توان چنین نتیجه گرفت که: مدیریت و رهبری سازمان‌ها نیاز به هوش بالایی دارد با این حال، برای شناسایی ابعاد و زوایا و زمینه‌های لازم و تدوین برنامه‌های سنجش و آموش هوش هیجانی و توانمند سازی وتاثیر و تاثرات این متغیر‌ها بریکدیگر و سایر متغیرهای سازمانی سازمان‌ها و شرکتهای خصوصی، زمینه‌های مطالعات پژوهشی فراوانی وجود دارد.

۱-۷)فرضیه­های تحقیق

۱-۷-۱)فرضیه اصلی

انواع هوش (عاطفی، فرهنگی، هیجانی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنی‌داری دارد.

۱-۷-۲)فرضیه‌های فرعی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*