تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

2-1-4-.. تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری.. 18
2-1-5-.. مزایای مدیریت ارتباط با مشتری.. 19
2-1-6-.. اهداف مدیریت ارتباط با مشتری.. 20
2-1-7-.. چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری.. 21
2-1-8-.. عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری.. 22
2-1-9-.. مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری.. 23
2-1-10- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری.. 25
2-1-11- روندهای ارتباط با مشتریان. 26
2-1-12- بازاریابی مبتنی بر مدیریت ارتباطی با مشتری.. 28
2-1-13- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری.. 31
2-1-14- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی.. 35
2-1-15- مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی.. 37
2-1-16- مدیریت ارتباط با  با مشتری تعاملی.. 38
2-2-…. مدیریت دانش… 39
2-2-1-.. داده:………….. 39
2-2-2-.. اطلاعات:.. 39
2-2-3-.. دانش:……….. 39
2-2-4-.. عوامل مؤثر در توفیق دانش… 40
2-2-5-.. هویت،دانش،اعتماد و روابط اجتماعی.. 41
2-2-6-.. تقسیم بندی دانش سازمان. 41
2-2-7-.. اندازه گیری دارایی دانش… 42
2-2-8-.. دانش و مدیریت استراتژیک… 43
2-2-9-.. پیشینه مدیریت دانش… 44
2-2-10- سیر تکاملی مدیریت دانش… 44
2-2-11- تعاریف مدیریت دانش… 45
2-2-12- اهمیت و ضروریت مدیریت دانش… 46
2-2-13- اهمیت سازمان بر مبنای دانش… 46
2-2-14مزیت های مدیریت دانش… 48
2-2-15- نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت دانش… 49
2-2-16- روش های اجرای مدیریت دانش در سازمانها 49
2-2-17- برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش… 50
2-2-18- روش های مدیریت دانش… 51
2-2-19- عوامل کلیدی توفیق مدیریت دانش در سازمان های مختلف… 52
2-3-…. بخش سوم:زنجیره تأمین.. 53
2-3-1-.. زنجیره تأمین: 53
2-3-2-.. درک زنجیره تأمین.. 55
2-3-3-.. ساختار زنجیره تأمین.. 56
2-3-4-.. مدیریت زنجیره تأمین.. 57
2-3-5-.. اهمیت مدیریت زنجیره تأمین.. 58
2-3-6-.. روند شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 60
2-3-7-.. اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین.. 61
2-3-8-.. مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین.. 62
2-3-9-.. وظایف لجستیک و زنجیره تأمین.. 67
2-3-10- ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین.. 68
2-3-11- نگرش در اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین.. 68
2-3-12- چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین.. 72
2-4-…. بخش چهارم: بازاریابی اینترنتی.. 74
2-4-1-.. تعریف بازاریابی اینترنتی.. 74
2-4-2-.. اصول بازاریابی الکترونیکی.. 75
2-4-3-.. بازاریابی اینترنتی،اهمیت و مزایای آن: 77
2-4-4-.. تکنیک ها و روش های بازاریابی اینترنتی(قاضی زاده،عباسی اسفنجانی ،1385،ص45): 79
2-5-…. بخش پنجم: تجارت الکترونیک… 82
2-5-1-.. تشریح مفهوم تجارت الکترونیک: 83
2-5-2-.. انقلاب و اقتصاد دیجیتالی.. 85
2-5-3-.. استفاده از تجارت الکترونیکی حرکتی به سوی اقتصاد دیجیتالی.. 86
2-5-4-.. تجارت الکترونیک به عنوان یک بازار. 89
2-5-5-.. اشکال مختلف تجارت الکترونیکی.. 89
2-5-6-.. چارچوب،طبقه بندی و محتوی تجارت الکترونیکی.. 91
2-5-7-.. چهارچوب تجارت الکترونیکی.. 92
2-5-8-.. انواع تجارت الکترونیکی.. 94
2-5-9-.. اجزای تشکیل دهنده فضای بازار داد و ستد الکترونیکی.. 97
2-5-10- مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی.. 99
2-5-11- کاربردهای تجارت الکترونیک… 103
2-5-12- راهبرد تجارت الکترونیکی.. 104
2-5-13- زیر ساخت ها و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی.. 104
2-5-14- مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 105
2-5-15- عوامل موفقیت زا در بازار الکترونیکی.. 108
3-….. روش تحقیق.. 113
3-1-…. مقدمه. 114
3-2-…. فرآیند اجرای تحقیق.. 114
3-3-…. روش اجرای تحقیق.. 114
3-4-…. جامعه آماری.. 115
3-5-…. روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه. 116
3-6-…. روش گرد آوری داده ها و اطلاعات… 117
3-7-…. ابزارهای گردآوری اطلاعات… 117
3-8-…. روایی.. 118
3-9-…. پایایی.. 119
3-10-.. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 120
3-10-1- بخش توصیفی داده ها 120
3-10-2- بخش تحلیلی داده ها 120
4-….. نتایج.121
4-1-…. مقدمه: 122

پایان نامه

4-2-…. توصیف متغیر های تحقیق: 122
4-2-1-.. توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 122
4-2-2-.. توصیف متغیر تجارت الکترونیک… 123
4-2-3-.. توصیف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری.. 124
4-2-4-.. توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 125
4-2-5-.. توصیف متغیر مدیریت دانش… 126
4-3-…. بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 127
4-4-…. بررسی مدل تحقیق.. 129
4-4-1-.. بررسی مدل تحقیق در حالت مفهومی.. 129
4-4-2-.. بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 130
4-4-3-.. بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 131
4-5-…. تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 132
4-6-…. آزمون فرضیه ها 133
5-….. بحث و نتیجه گیری.. 135
5-1-…. مقدمه. 136
5-2-…. نتایج آمار توصیفی.. 136
5-2-1-.. بازاریابی اینترنتی: 136
5-2-2-.. متغیر تجارت الکترونیک: 137
5-2-3-.. متغیر مدیریت روابط با مشتری: 137
5-2-4-.. توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 137
5-2-5-.. متغیر مدیریت دانش: 138
5-3-…. نتایج آمار استنباطی.. 138
5-4-…. پیشنهادات تحقیق.. 139
5-5-…. محدودیت های تحقیق.. 141
5-6-…. پیشنهادان آتی.. 142

فهرست جداول
عنوان                                           صفحه
جدول ‏1‑1مراحل تکوین بازاریابی جدید. 4
جدول ‏2‑1تکنولوژی های CRM عملیاتی.. 32

یک مطلب دیگر :

جدول ‏2‑2 مزایای مدیریت دانش…. 48
جدول ‏2‑3 مراحل یکپارچگی زنجیره تامین.. 60
جدول‏2‑4تحولات بازاریابی در ابعاد مختلف… 79
جدول‏2‑5)مقایسه بین شرکت های سنتی و شرکت های دیجیتال. 87
جدول ‏3‑1 صفات کمی و ارزش های عددی گزین های پرسشنامه. 117
جدول ‏3‑2)سهم متغیرها در پرسشنامه. 118
جدول ‏3‑3)ضریب آلفای کرونباخ.. 119
جدول ‏4‑1)توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 122
جدول ‏4‑2)توصیف متغیر تجارت الکترونیک… 123
جدول ‏4‑3)توصیف متغیر ارتباط با مشتری.. 124
جدول ‏4‑4)توصیف متغیر زنجیره تامین.. 125
جدول ‏4‑5)توصیف متغیر مدیریت دانش…. 126
جدول ‏4‑6آزمون کولموگرف-اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق.. 128
جدول ‏4‑7 شاخص معنی داری و پردازش مدل. 132
جدول ‏4‑8 نتایج تحلیل مسیر در دل ساختاری.. 133
جدول ‏5‑1)توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 136
جدول ‏5‑2متغیر تجارت الکترونیک… 137
جدول ‏5‑3)جدول20توصیف متغیر مدیریت روابط با مشتری.. 137
جدول ‏5‑4)توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 138
جدول ‏5‑5 توصیف متغیر مدیریت دانش…. 138
 
فهرست شکل ها
         عنوان                                                                 صفحه
شکل ‏1‑1مدل مفهومی تحقیق.. 12
شکل ‏2‑1روند کسب و کار در 150سال گذشته. 29
شکل ‏2‑2فرایند مراسم فروش… 34
شکل ‏2‑3ارتباط بین اطلاعات،عوامل موثر و دانش…. 42
شکل ‏2‑4اجزای مدیریت دانش(منبع 1995، 47
شکل ‏2‑5 زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک، تولید و توزیع. 54
شکل‏2‑6ماهیت یک زنجیره تامین.. 63
شکل‏2‑7فرآیند زنجیره تأمین.. 70
شکل ‏2‑8 اصول و قواعد نظام اندازه گیریزنجیره تامین.. 71
شکل ‏2‑9 سطوح اندازه گیری زنجیره تامین.. 72
شکل‏2‑10چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تامین.. 73
شکل‏2‑11فشارهای کسب و کار و نقش تجارت الکترونیک… 88
شکل ‏2‑12تجارت سنتی الکترونیک جزئی و کامل.. 90
شکل ‏2‑13چارچوب تجارت الکترونیک… 93
شکل ‏2‑14میزان اقتصادی تجارت الکترونیک… 106
شکل ‏4‑1متغیر بازاریابی اینترنتی.. 123
شکل ‏4‑2 متغیر تجارت الکترونیک… 124
شکل ‏4‑3متغیر مدیریت ارتباط با مشتری.. 125
شکل ‏4‑4متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 126
شکل ‏4‑5متغیرمدیریت دانش…. 127
شکل ‏4‑6آزمون مدل تحقیق(حالت مفهومی) 129
شکل ‏4‑7آزمون مدل تحقیق(حالت استاندارد. 130
شکل‏4‑8 آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 131
 
چکیده:
پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان موثرترین بستر بازاریابی الكترونیكی با پوشش گسترده امكان رسیدن شركت ها به بازارهای گوناگون را فراهم ساخته است. متأسفانه بسیاری از شركت های ایرانی در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات آن بر عملکردشان از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نیستند.پژوهش حاضر  در پی مطالعه تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد تجاری شرکت هاست،در این زمینه سعی شده است تا تأثیر زیر سیستم های اطلاعاتی (مدیریت روابط با مشتری crm،مدیریت زنجیره تأمین scm،مدیریت دانش Km) بر بازاریابی اینترنتی مورد مطالعه قرار گیرد.روش تحقیق از نطر نوع تحقیق توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده، جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.53  استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک داشته و  زیر سیستم های  اطلاعاتی مورد مطالعه نیز تأثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارند.
 
واژگان کلیدی:بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک،مدیریت دانش ( Km)،مدیریت زنجیره تأمین(scm )،مدیریت روابط با مشتری(crm)

فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*