تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم

۱ـ۸. تعریف نظری واژگان تحقیق. ۹

۱ـ۹. تعریف عملیاتی واژگان تحقیق. ۱۰

۱ـ۱۰. قلمرو تحقیق. ۱۱

۱ـ۱۰ـ۱. قلمرو مکانی تحقیق. ۱۱

۱ـ۱۰ـ۲. قلمرو زمانی تحقیق. ۱۱

فصل دوم

مقدمه. ۱۳

بخش اول: سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) 14

۲ـ۱ـ۱. عصر اطلاعات. ۱۴

۲ـ۱ـ۲. سیستم‌های اطلاعات مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی. ۱۵

۲ـ۱ـ۳. روند تکامل MIS. 18

۲ـ۱ـ۴. نقش تفکر سیستمی در سیستم‌های اطلاعات مدیریت. ۲۰

۲ـ۱ـ۵. داده‌‌ ۲۱

۲ـ۱ـ۶. اطلاعات. ۲۱

۲ـ۱ـ۷. دانش ۲۲

۲ـ۱ـ۸. فرایند تبدیل داده به دانش ۲۳

۲ـ۱ـ۹. نقش اطلاعات در سازمان. ۲۴

۲ـ۱ـ۱۰. انواع اطلاعات با توجه به سطوح مدیریت. ۲۴

۲ـ۱ـ۱۰ـ۱. اطلاعات برنامه‌های راهبردی. ۲۴

۲ـ۱ـ۱۰ـ۲. اطلاعات برنامه‌های راهکاری. ۲۵

۲ـ۱ـ۱۰ـ۳. اطلاعات برنامه‌های عملیاتی. ۲۵

۲ـ۱ـ۱۱. انواع اصلی اطلاعات کسب و کار. ۲۶

۲ـ۱ـ۱۲. نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری. ۲۷

۲ـ۱ـ۱۳. جایگاه ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان. ۲۹

۲ـ۱ـ۱۴. طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر کاربرد ۳۰

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱. سیستم‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) 30

۲ـ۱ـ۱۴ـ۲. سیستم‌های اطلاعات تولید گزارش (RIS) 30

۲ـ۱ـ۱۴ـ۳. سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد (EIS) 31

۲ـ۱ـ۱۴ـ۴. سیستم‌های اطلاعات راهبردی (SIS) 32

۲ـ۱ـ۱۴ـ۵. سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم (DSS) 32

۲ـ۱ـ۱۴ـ۵ـ۱. اهمیت DSS. 33

۲ـ۱ـ۱۴ـ۵ـ۲. ویژگی DSS‌ها ۳۳

۲ـ۱ـ۱۴ـ۵ـ۳. ابزارها و کاربردهای DSSها ۳۴

۲ـ۱ـ۱۴ـ۶. سیستم‌های پردازش تبادلات یا تراکنش‌ها (TPS) 35

۲ـ۱ـ۱۴ـ۷. سیستم‌های اطلاعات اداری (OIS) 36

۲ـ۱ـ۱۴ـ۸. سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRS) 37

۲ـ۱ـ۱۴ـ۹. سیستم‌های اطلاعات حسابداری (AIS) 37

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱۰. سیستم‌های اطلاعات تجاری (BIS) 38

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱۱. سیستم‌های اطلاعات تولید (PIS) 39

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱۲. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 40

۲ـ۱ـ۱۴ـ۱۳. سیستم‌های اطلاعات اسنادی (DIS) 40

۲ـ۱ـ۱۵. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 41

۲ـ۱ـ۱۶. مزایا و محدودیت‌های استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان. ۴۱

۲ـ۱ـ۱۶ـ۱. فواید و مزایا ۴۲

۲ـ۱ـ۱۶ـ۲. محدودیت‌ها ۴۲

۲ـ۲ـ۱. تصمیم‌گیری. ۴۴

۲ـ۲ـ۲. نقش تصمیم‌گیری در مدیریت. ۴۵

۲ـ۲ـ۳. انواع تصمیم‌گیری‌ها ۴۶

۲ـ۲ـ۴. مدل‌های تصمیم‌گیری. ۴۸

۲ـ۲ـ۴ـ۱. مدل کلاسیک/عقلایی تصمیم‌گیری. ۴۹

۲ـ۲ـ۴ـ۲. مدل رفتاری تصمیم‌گیری (عقلانیت محدود) ۵۱

۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ۱. نتایج حاصل از عقلانیت محدود ۵۲

۲ـ۲ـ۵. اطلاعات و تصمیم‌گیری. ۵۵

۲ـ۲ـ۵ـ۱. نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری. ۵۵

۲ـ۲ـ۵ـ۲. شرایط محیطی. ۵۷

۲ـ۲ـ۵ـ۳. حجم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری. ۵۷

۲ـ۲ـ۵ـ۴. آزمون‌های اطلاعات. ۵۷

۲ـ۲ـ۶. تصمیم‌گیری فردی. ۵۸

۲ـ۲ـ۷. تصمیم‌گیری گروهی. ۶۰

۲ـ۲ـ۷ـ۱. روش‌های تصمیم‌گیری گروهی. ۶۰

۲ـ۲ـ۷ـ۱ـ۱. روش طوفان مغزی. ۶۰

۲ـ۲ـ۷ـ۱ـ۲. روش گروه اسمی یا گروه کاغذی. ۶۱

۲ـ۲ـ۷ـ۱ـ۳. روش دلفی. ۶۱

۲ـ۲ـ۸. مقایسه تصمیم‌گیری فردی و گروهی. ۶۱

۲ـ۲ـ۸ـ۱. مزیت‌های تصمیم‌گیری گروهی. ۶۲

۲ـ۲ـ۸ـ۲. معایب تصمیم‌گیری گروهی. ۶۲

۲ـ۲ـ۹. مشکلات و تنگناهای تصمیم‌گیری. ۶۳

بخش سوم: آشنایی با حوزه علمیه  قم )دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ۶۷

۲ـ۳ـ۱. معاونت آموزش و دانشگاه باقرالعلوم(ع) ۶۷

۲ـ۳ـ۲. معاونت پژوهشی و موسسه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ۶۷

۲ـ۳ـ۳. معاونت فرهنگی و تبلیغی. ۶۸

۲ـ۳ـ۴. موسسه بوستان کتاب. ۶۸

۲ـ۳ـ۵. موسسه فرهنگی فردوس وسف ۶۹

۲ـ۳ـ۶. صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی. ۷۰

۲ـ۳ـ۷. مرکز امور بین الملل. ۷۱

۲ـ۳ـ۸. مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی. ۷۲

فصل سوم

۳ـ۱. مقدمه. ۷۴

۳ـ۲. هدف تحقیق. ۷۴

۳ـ۳. روش تحقیق. ۷۵

۳ـ۴. فرضیات تحقیق. ۷۵

۳ـ۵. متغیرهای تحقیق. ۷۶

۳ـ۵ـ۱. متغیر مستقل. ۷۶

۳ـ۵ـ۲. متغیر وابسته. ۷۶

۳ـ۶. جامعه آماری. ۷۶

۳ـ۷. روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه. ۷۸

۳ـ۸. روش گردآوری داده‌ها ۸۰

۳ـ۹. ابزار جمع‌ آوری داده‌ها ۸۰

۳ـ۹ـ۱. اجزای پرسش‌نامه. ۸۰

۳ـ۹ـ۲. مقیاس لیکرت. ۸۱

۳ـ۹ـ۳. روایی (اعتبار) پرسش‌نامه. ۸۲

۳ـ۹ـ۴. پایایی پرسش‌نامه. ۸۳

۳ـ۱۰. روش‌های آماری مورد استفاده ۸۳

۳ـ۱۰ـ۱. آزمون t تک‌نمونه‌ای. ۸۳

۳ـ۱۰ـ۲. آزمون رتبه‌بندی فریدمن. ۸۴

۳ـ۱۰ـ۳. استفاده از آزمون‌های تکمیلی. ۸۶

۳ـ۱۰ـ۴. آزمون ویلکاکسون. ۸۷

۳ـ۱۰ـ۵. ضریب همبستگی رتبه‌ای (اسپیرمن) ۸۸

فصل چهارم

مقدمه. ۹۱

بخش اول:‌ بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان. ۹۲

نمودار ۴ـ۱ـ۱. نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب دانشگاه محل خدمت. ۹۳

۴ـ۱ـ۲. میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. ۹۳

۴ـ۱ـ۳. وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان. ۹۴

۴ـ۱ـ۴. سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان. ۹۶

۴ـ۱ـ۵. سمت شغلی پاسخ‌دهندگان. ۹۷

بخش دوم: بررسی فرضیات تحقیق. ۹۹

۴ـ۲ـ۱. بررسی ارتباط «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «تصمیم‌گیری». ۹۹

۴ـ۲ـ۲. ضریب همبستگی اسپیرمن. ۹۹

۴ـ۲ـ۹. خلاصه نتایج آزمون‌های صورت‌گرفته. ۱۰۷

بخش سوم: مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری». ۱۱۰

۴ـ۳ـ۱. آزمون فریدمن. ۱۱۰

۴ـ۳ـ۲. مقایسه مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری». ۱۱۰

فصل پنجم

۵ـ۱. مقدمه. ۱۱۵

۵ـ۲. مرور فرضیات و نتایج آماری فرضیات. ۱۱۵

۵ـ۳. تحلیل نتایج فرضیات. ۱۱۶

۵ـ۴. پیشنهادات. ۱۱۷

منابع

منابع و مآخذ ۱۲۰

منابع فارسی. ۱۲۰

منابع انگلیسی. ۱۲۱

سایت‌های اینترنتی. ۱۲۲

چکیده تحقیق

امروزه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت نقش بسزایی در سازمان‌ها به‌طور کلی در حوزه علمیه قم و واحدهای تابعه اعم از موسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی به‌طور خاص دارند. بررسی جایگاه و وضعیت این سیستم‌ها در محیط‌های آموزشی و تأثیرگذاری آنها بر فعالیت‌های مدیران این سازمان‌ها، با توجه به نقش آموزش و یادگیری در جوامع، اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو ، مسئله اصلی در پژوهش ، تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ میدانی به شمار می‌آید. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌های مورد استفاده که یکی مربوط به

 سیستم‌های اطلاعات مدیریت و دیگری مربوط به تصمیم‌گیری است، مورد تأیید قرار گرفته‌ است ؛ به‌طوری که روایی آنها از سوی استاد راهنما و افراد متخصص تأیید شد و پایایی (آلفای کرونباخ) آنها نیز، با بهره گرفتن از ۱۴ پرسش‌نامه اولیه که به‌طور آزمایشی میان مدیران مربوطه توزیع شده بود، به‌ترتیب ۹۵۱/۰ و ۹۸۳/۰ به دست آمد که بیانگر پایایی بسیار بالای پرسش‌نامه‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار  SPSS ، بیانگر تأیید فرضیات فرعی و فرضیه اصلی تحقیق می باشد که به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش، یافته‌های اُبی، فابونمی و آدِبایو را در مورد تأثیرگذاری استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بر تصمیم‌گیری در سازمان ها و موسسات آموزشی، تأیید می‌کنند.

واژه‌های کلیدی:

اطلاعات ، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تصمیمات ، شناسایی مسئله ، شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها ، انتخاب راه‌حل ، اجرای راه‌حل ، ارزیابی نتایج ، مدیران

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران ، تصمیم‌گیری است. نوبل[۱] و هربرت سایمون[۲] (۱۹۶۰) معتقدند که فرایند تصمیم‌گیری مترادف با مدیریت است ، به‌طوری که تصمیم‌گیری هسته و شالوده تمام وظایف مدیریتی است و تصمیم‌گیری قطعاً برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی شرکت یا سازمان ضروری است (سلی،[۳] ۱۹۹۸: ۱؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۲۶ـ۱۲۷). به گفته بارنارد،[۴] تصمیم‌گیری، اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد و مهارت مدیر در تصمیم‌گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می‌دهد ، نمایان می‌سازد (سعادت، ۱۳۷۲: ۴).

دلایل متعددی برای پشتیبانی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)[5] از تصمیم‌گیری وجود دارد که برخی از متداول‌ترین آنها شامل فایق آمدن بر محدودیت‌های فکری انسان در پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات ، تسهیل ارتباطات و تبادل دانش ، کاهش هزینه ، پشتیبانی فنی و حمایت از کیفیت تصمیم‌ها در سازمان‌ می‌باشد (برگرفته از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۳۳ـ۱۳۴).

به‌طور کلی رابطه اتخاذ تصمیمات و سیستم‌های اطلاعاتی عبارت‌اند از:

 1. فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات مهم و حل مشکلات؛
 2. فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات تکراری و مقایسه‌ای (مؤمنی، ۱۳۷۲: ۵۲۸؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۳۴).

خوانندگان در این فصل با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به‌طور کلی، آشنا می‌شوند؛ به‌طوری که مطالعه این فصل، آنها را قادر می‌سازد یک دید جامع و فراگیر از این پژوهش به دست آورند و این می‌تواند آنها را به مطالعه فصل‌های بعدی ترغیب کند. مطالب این فصل شامل بیان مسئله؛ ضرورت انجام تحقیق؛ فرضیات ، اهداف و روش‌شناسی تحقیق؛ محدودیت‌های تحقیق؛ تعریف نظری و عملیاتی واژگان و قلمرو تحقیق است.

 

۱ـ۲. بیان مسئله

بررسی و تحلیل نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه چگونگی جمع‌ آوری ، ذخیره ، پردازش ، انتشار و استفاده از اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌آید. دانشگاه‌ و مراکز آموزشی و پژوهشی نیز از این امر مستثنا نیستند و هر گونه تحقیق و پژوهش در رابطه با چگونگی‌ به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در آنها، می‌تواند گام مؤثری در جهت بهره‌برداری هر چه بیشتر از این سیستم‌ها بردارد.

با توجه به اینکه در دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مشکلات و نواقصی در به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد با ارزیابی جایگاه و نقش سیستم‌های اطلاعاتی در این سازمان‌ و تأثیرات آنها بر تصمیمات مدیران مربوطه ، اشکالات موجود را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی در جهت رفع و یا کاهش آنها ارائه کند. عمده مسائل و مشکلات موجود در واحدهایی که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است عبارت‌اند از:

 1. فقدان روش‌ها و رویه‌های مشخص در فراهم‌سازی و تأمین اطلاعات؛
 2. گردآوری اطلاعات با محتوا‌ها و شکل‌بندی‌ (فرمت)‌های مختلف در قالب یک نوع طبقه‌بندی؛
 3. عدم سازوکار مشخص در ثبت و ذخیره اطلاعات؛
 4. نامرتب و پراکنده بودن اطلاعات بایگانی‌شده از لحاظ شکل‌بندی و محل قرارگیری؛
 5. تأخیر در بازیابی اطلاعات ذخیره‌شده؛
 6. الگوها و قالب‌های ثابت و همیشگی در چگونگی نمایش اطلاعات‌ ارزیابی‌شده؛
 7. خطا و اشتباه در تجزیه و تحلیل اطلاعات؛
 8. عدم وجود رسانه رسمی واحد برای انتقال اطلاعات به افراد ذی‌ربط و به دنبال آن، بروز پدیده شایعه‌پراکنی؛
 9. اِهمال و سستی در ارائه اطلاعات جدید؛
 10. عدم وجود خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مشخص در استفاده از اطلاعات در فرایندهای سازمانی؛
 11. فقدان فرایندهای رسمی جهت به‌کارگیری بازخورد اطلاعاتی از افراد؛
 12. کیفیت پایین مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سازمانی به دلیل نبودِ اطلاعات مناسب (درست، به‌‌هنگام و.).

بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه بیان کرد: آیا تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم چگونه است ؟ گفتنی است در پژوهش حاضر، تأثیرات این سیستم‌ها بر کل فرایند تصمیم‌گیری، شامل شناسایی مسئله، شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل، اجرای راه‌حل و ارزیابی نتایج مد نظر قرار گرفته است.

 

۱ـ۳. ضرورت انجام تحقیق

امروزه هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، از وجود بی‌ثباتی، ناشناخته‌های متغیرهای چرخه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در وحشت است، به‌طوری که مدیران همواره با جستجو و کاوش درباره عوامل و پدیده‌های آن می‌کوشند تا درصدد مقابله با این عوامل برآیند و تأثیرپذیری سازمان را از تلاطم امواج و نوسانات این ناملایمات کاهش دهند (مؤمنی، ۱۳۸۰: ۳۳۱ـ۳۳۲). در چنین شرایطی، بخش اعظمی از موفقیت در تصمیم‌گیری که اساس فرایند مدیریتی است، به اطلاعاتِ در دسترس بستگی دارد و بخشی، وابسته به کارکردهایی است که اجزای فرایند به شمار می‌روند (آجایی[۶] و فادکمی اف.،[۷] ۲۰۰۷: ۱۱۰). بنابراین، مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند با به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت که وظایف جمع‌ آوری، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات در سازمان را بر عهده دارند، بر محیط متغیر و پیچیده امروز فایق آیند.

تاکنون تحقیقات و پژوهش‌های زیادی پیرامون سیستم‌های اطلاعات مدیریت به‌طور عام، و رابطه آن با تصمیم‌گیری در سازمان‌ها به‌طور خاص، انجام گرفته، اما می‌توان گفت بستر مطالعاتی بیشتر آنها، محیط‌های غیر حوزوی (غیر دانشگاهی و غیرآموزشی) بوده است. تفاوت پارامتر‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری در یک سازمان دانشگاهی و آموزشی با دیگر مؤسسات و شرکت‌ها، لزوم توجه بیشتر را به محیط‌های دانشگاهی و آموزشی نشان می‌دهد. پرواضح است که جایگاه سیستم‌های اطلاعاتی در این محیط‌ها و نقش آنها در ارائه اطلاعات جهت تصمیم‌گیری مدیران، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر سازمان‌ها دارد؛ چراکه مأموریت اصلی سازمان‌های پژوهشی و دانشگاهی

مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛ارزیابی عملکرد

 که تولید علم و بالندگی افراد است، در میان همه جوامع از ارزش بیشتری برخوردار است و این امر، مدیران این سازمان‌ها را وامی‌دارد تا در انجام فعالیت‌های مدیریتی‌شان که زیربنای همه آنها تصمیم‌گیری است، دقت و توجه بیشتری داشته باشند. همچنین، ارزیابی و بررسی ‌تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران حوزه علمیه، می‌تواند نگرش و دید تازه‌ای را پیش‌روی توسعه‌دهندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعاتی قرار دهد و آنها را با منافع و مزایا، و حتی مشکالات به‌کارگیری این سیستم‌ها در چنین سازمان‌هایی آشنا سازد.

گفتنی است عدم توجه یا کم‌توجهی به انجام چنین پژوهش‌هایی می‌تواند باعث عقب‌ماندگی سازمان‌های آموزشی و پژوهشی از دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها شود، به‌طوری که هر روزه شاهد افت کیفیت در تمام جنبه‌ها و وظایف این سازمان‌ها خواهیم بود؛ به عبارت دیگر، اگر تحقیقات و بررسی‌های اندکی در مورد سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تأثیرات آنها در محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی انجام گیرد، ممکن است مدیران و همه کسانی که در این سازمان‌ها فعالیت می‌کنند و به‌نوعی با سیستم‌های اطلاعاتی سروکار دارند، با تمام منافع و مزایا، و حتی محدودیت‌های به‌کارگیری این سیستم‌ها آشنا نشوند و به همین دلیل نتوانند به‌خوبی از عهده وظایف مدیریتی و اطلاعاتی خود برآیند.

بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ضرورتِ توجه به این موضوع، بر آن است تا نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران حوزه علمیه قم را بررسی و تحلیل کند.

۱ـ۴. فرضیات تحقیق

این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی است که آن را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ،[۸] ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸) به پنج فرضیه فرعی بسط داد:

۱ـ۴ـ۱. فرضیه اصلی

بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۱ـ۴ـ۲. فرضیات فرعی

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛

ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۱ـ۵. اهداف تحقیق

این تحقیق به منظور تحقق اهداف زیر انجام می‌شود:

۱ـ۵ـ۱. هدف اصلی

افزایش شناخت مدیران از تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی در محیط‌های علمی و فرهنگی  و بهره‌مندی از نتایج آن.

۱ـ۵ـ۲. اهداف فرعی

ـ شناخت بهتر سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تأثیرات حاصل از به‌کارگیری آنها؛

ـ آشنایی با مشکلات سیستم‌های اطلاعات مدیریت و چگونگی رفع و یا کاهش آنها؛

ـ آشنایی با فرایند تصمیم‌گیری و مدل‌های اتخاذ تصمیم در سازمان؛

ـ شناسایی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در هر کدام از مراحل فرایند تصمیم‌گیری.

۱ـ۶. روش‌شناسی تحقیق

۱ـ۶ـ۱. روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ میدانی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، موضوع این تحقیق، بررسی شرایط موجود سیستم‌های اطلاعات مدیریت و رابطه آن با تصمیم‌گیری مالی مدیران در حوزه علمیه (دانشگاه‌ها و مؤسسات) می‌باشد و داده‌ها از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان تعدادی از مدیران مربوطه جمع‌ آوری شده‌‌اند.

۱ـ۶ـ۲. روش گردآوری داده‌ها

در این تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌ آوری داده‌ها استفاده شده است. در روش کتابخانه‌ای با مطالعه کتب و مقالات، مطالب مربوط به ادبیات موضوع جمع‌ آوری شده و در روش میدانی، با تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده، داده‌ها گردآوری شده‌اند.

۱ـ۶ـ۳. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS[9] و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی، شامل آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون فریدمن[۱۰] و ضریب همبستگی اسپیرمن[۱۱] استفاده شده است.

۱ـ۶ـ۴. جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق، مدیران حوزه علمیه قم، به تعداد ۱۵۵ نفر و در سمت‌های شغلی ریاست، قائم‌مقام، معاون، مدیر و سرپرست می‌باشند که با بهره گرفتن از فرمول   ، ۷۸ نفر از این مدیران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند.

۱ـ۷. محدودیت‌های تحقیق

طبیعتاً هر پژوهشی در حین انجام با یک‌سری محدودیت‌ها و موانع مواجه می‌شود. این تحقیق نیز از این امر مستثنا نبوده و با محدودیت‌هایی به شرح زیر روبه‌رو بوده است:

 1. عدم همکاری مسئولان بعضی از واحدها با پژوهشگر در جهت ارائه اطلاعات؛
 2. نبود چارت سازمانی بعضی از واحدها در وب‌سایت رسمی آنها؛
 3. وجود تفاوت بین چارت سازمانی با آنچه که رسماً در عمل وجود دارد در بعضی از واحدها؛
 4. عدم مشارکت برخی از مدیران در تکمیل پرسش‌نامه‌ها.

۱ـ۸. تعریف نظری واژگان تحقیق

اطلاعات: داده‌های مربوط و هدفدار هستند که از پردازش، سازمان‌دهی و ترکیب داده‌ها ایجاد می‌شوند تا آگاهی بیشتری را به فرد منتقل کنند (هویدا و بهنامی‌راد، ۱۳۸۷).

سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت: سیستمی یکپارچه و مبتنی بر رایانه است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. عناصر اصلی این سیستم عبارتند از: ۱. سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، ۲. سیستمی رایانه‌ای که نرم‌افزارهای اطلاعاتی را از طریق پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌کند، ۳. رابط بین کاربر ـ ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد، ۴. ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و ۵. پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری (آواد،[۱۲] ۱۹۸۸: ۵؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۲۲).

تصمیم‌گیری: تصمیم‌گیری را می‌توان به عنوان فرایندی تعریف کرد که شامل تعریف مسئله، ارزیابی راه‌حل‌ها، اتخاذ تصمیم (انتخاب راه‌حل‌ها)، اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه است (بووی،[۱۳] ۱۹۹۳: ۱۷۲؛ به نقل از: فیضی، ۱۳۸۴: ۶۸).

شناسایی مسئله: مسئله عبارت است از چیزی که از توان سازمان برای رسیدن به هدف می‌کاهد؛ به دیگر سخن، مسئله بر وضعیتی دلالت دارد که سازمان را از کسب اهدافش بازمی‌دارد (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۴۸). برای حل یک مسئله، ابتدا باید آن را شناخت و تعریف صحیحی برای آن ارائه کرد؛ یعنی ابتدا باید تعیین شود که چه وضعیتی بر وجود مسئله دلالت دارد و کدام مسئله باید حل شود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۳۴ـ۱۳۵).

شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها: حل مطلوب مسائل عمده، در گرو شناسایی و تعیین راه‌حل‌های ابتکاری و بدیع است. پس از آنکه مدیر، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مطلوب را ایجاد و جمع‌ آوری کرد، باید آنها را از حیث نحوه اثرگذاری و کارکردشان در حل مسئله ارزیابی کند (برگرفته از: رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۰).

انتخاب راه‌حل: راه‌حل مناسب بر مبنای میزان اطلاعات موجود در دسترس مدیر، قدرت قضاوت وی، و موازنه‌ای که مدیر میان متغیرهای گوناگون برقرار می‌کند، انتخاب می‌شود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۱).

اجرای راه‌حل: اعتبار یک تصمیم یا راه‌حل، وابسته به آن است که قابل اجرا باشد. گاهی این تصور نادرست پیش می‌آید که با اتخاذ تصمیم، اجرای آن قطعی است؛ در حالی که اگر کارکنان مایل (یا قادر) به اجرای آن نباشند، آن تصمیم، تصمیمی مطلوب و مؤثر نخواهد بود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۲).

ارزیابی نتایج: مرحله نهایی فرایند تصمیم‌گیری، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بازخورد درباره تصمیم و اجرای آن است. این کار میزان تطابق نتایج با انتظارات را نشان می‌‌دهد که در صورت لزوم، مدیران تغییراتی را برای اصلاح تصمیم یا اجرای آن اعمال کنند. اگر تصمیم اصلی نتایج مطلوب را به بار نیاورد ممکن است ناشی از درست تعریف نشدن مسئله باشد و شاید نیاز به جایگزینی راه‌حل دیگری به جای راه‌حل انتخاب‌شده باشد (فیضی، ۱۳۸۴: ۸۸).

مدیران: می‌توان گفت که «مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد». مدیران با مجموعه متنوعی از عناوین به منزله سرپرست، رهبر گروه، رئیس بخش، مدیر اداره، معاون و مانند آن، انجام وظیفه می‌کنند و کارکنان را به کار می‌گیرند (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۸).

۱ـ۹. تعریف عملیاتی واژگان تحقیق

اطلاعات: مجموعه‌ای از داده‌های خام، پردازش‌شده و به‌طور کلی، هر آنچه که آگاهی و دانش مدیران را تشکیل می‌دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*