تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته …

2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی……… 28

   2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی………. 30

2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی………. 31

2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی…….. 31

2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی…… 32

2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی……….. 33

   2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی……. 33

   2-9)انواع نظام­های مالی…………………. 34

2-9-1)نظام مالی بازار محور……………… 35

2-9-2)نظام مالی بانك محور………………. 36

پایان نامه

2-9-3)نظام بازار محور و بانك محور در كنار یگدیگر 38

   2-10)وظایف نظام مالی…………………… 38

   2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی…. 40

   2-12)معیارهای سنجش رشد و توسعه­ی اقتصادی جوامع 41

   2-13)تابع تولید مدل لوکاس………………. 42

   2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی……………. 45

   2-15)پیشینه تحقیق……………………… 46

2-15-1)خارجی………………………….. 46

2-15-2)داخلی………………………….. 48

   2-16)مدل مورد استفاده………………….. 51

فصل سوم:روش تحقیق………………….. 56

یک مطلب دیگر :

   3-1)مقدمه…………………………….. 57

3-2)روش تحقیق…………………………. 57

   3-3)روش گردآوری اطلاعات…………………. 58

   3-4)جامعه آماری……………………….. 58

3-5)فرضیه­های تحقیق…………………….. 58

   3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا……. 58

3-6-1)آزمون F………………………….. 61

3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها………. 63

   4-1)مقدمه…………………………….. 64

   4-2)آزمون فرضیه……………………….. 64

4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل اوّل (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 64

4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 66

4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل دوّم (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 68

4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 69

4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل سوّم (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 72

4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 73

فصل پنجم: نتیجه­گیری………………… 76

   5-1)مقدمه…………………………….. 77

   5-2)مقایسه مدل­های تحقیق………………… 78

   5-3)نتیجه­گیری و بحث……………………. 79

   5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه 80

   5-5)پیشنهادات تحقیق……………………. 83

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*