تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر …

11-2 انواع تعهد. 31
12-2 دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی. 32
1-12-2 مدل” می یر و آلن”. 32
2-12-2  مدل “مایر و شورمن”. 34
3-12-2 مدل “جاروس ” و همکاران. 34
13-2 دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 34
1-13-2 مدل نظری هومنز. 34
2-13-2 نظریه برابری آدامز. 35
3-13-2 مدل نظری مارشال. 35
4-13-2 مدل نظری مودی و همکاران. 36
5-13-2 مدل نظری مونچ. 36
14-2 پیامدهای تعهد سازمانی. 37
15-2 تعهد و وفاداری و عملکرد سازمان. 40
16-2 رضایت شغلی. 41
17-2 تعاریف رضایت شغلی. 41
18-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی. 43
19-2 پیامدهای رضایت شغلی. 46
20-2 راه‌های ایجاد رضایت شغلی. 48
21-2 مدل‌های رضایت شغلی. 50
22-2 نظریه های محتوایی. 50
1-22-2  نظریه ی انگیزش بهداشتی (دو عاملی )هرزبرگ.. 50
2-22-2 نظریه ی کامروایی نیاز 51
3-22-2 نظریه‌ی ویژگی های شغل. 52
4-22-2 نظریه سلسله مراتب نیازها 52
5-22-2 مدل فراک استارک.. 54
6-22-2 الگوی اسنادهای وظیفه ای ضروری.. 54

پایان نامه

23-2 نظریه های فرآیندی.. 55
2-23-2نظریه ی گروه مرجع. 56
3-23-2سیکل عملکرد بالا. 56
4-23-2 نظریه ی اختلاف.. 57
24-2مشتری مداری.. 57
25-2مفهوم مشتری.. 58
26-2انواع مشتری.. 58
27-2تعاریف مشتری‌مداری.. 58
28-2رضایت مشتری.. 59
29-2سازمان مشتری مدار 60
30-2راه های تقویت مشتری مداری سازمان ها 64
31-2مدیر مشتری مدار 65
32-2کارکنان مشتری مدار 66
33-2مدیریت ارتباط با مشتری.. 67
34-2دیدگاه‌های مختلف درباره crm.. 69
35-2فواید مدیریت ارتباط با مشتری.. 70
36-2 مشتری مدری بر مبنای توانمندسازی.. 71
37-2پیشینه تحقیق. 74
37-2 نتیجه‌گیری فصل دوم. 81
فصل سوم. 85
روش اجرای تحقیق.. 85
1-3 مقدمه. 86
2-3 تعریف روش تحقیق. 86
3-3 متغیر های تحقیق. 87
5-3 جامعه آماری.. 88
6-3 روش نمونه گیری.. 88
جمع آوری اطلاعات.. 89
7-3 روش جمع آوری داده ها 89
8-3 اندازه نمونه. 90

یک مطلب دیگر :

9-3 طرح آماری.. 91
10-3 اعتبار پرسشنامه. 92
11-3 پایایی آزمون. 93
12-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه. 93
1-12-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای هر یک از سولات پرسشنامه. 94
13-3 قلمرو پژوهش… 95
15-3 خلاصه فصل. 95
فصل چهارم. 96
تجزیه و تحلیل داده‌ها 96
1-4 مقدمه. 97
2-4 آمار توصیفی. 97
1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 97
3-4 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف.. 99
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 101
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 101
2-4-4 تجزیه و تحلیل تجزیه  فرضیه دوم. 102
3-4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. 103
4-4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. 105
5-4آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری.. 106
6-4 بررسی شاخص های برازش.. 108
7-4 آزمون فرضیات.. 109
8-4 خلاصه فصل. 111
فصل پنجم. 113
نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 113
1-5 مقدمه. 114
2-5 خلاصه تحقیق. 114
3-5 مقایسه مدل حاصل از یافته‌های تحقیق و مدل مفهومی تحقیق. 115
4-5 نتیجه گیری.. 117
5-5 پیشنهادها 118
1-5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش… 118

  • پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه اول: 118

2-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 122
6-5 محدودیت های پژوهش… 123
منابع و مآخذ. 1
منابع فارسی.. 114
منابع لاتین.. 118
پرسشنامه(پیوست ) VI
پیوست الف) : پرسشنامه. VI
پیوست دوم: خروجی نرم افزارهای آماری.. IV

فهرست جداول

جدول1-2  راهکارهای HRM متشکل از توانمندسازی ساختاری(kaite, 2011:6). 21
جدول 2-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان(گلباغ اسدی، 1387) 46
جدول 3-2 عوامل چهارده گانه موفقیت در سازمان های مشتری گرا نسبت به سازمان های محصول گرا 62
جدول 1-4  توزیع افراد نمونه را به تفکیک جنسیت.. 98
جدول 2-4  توزیع افراد نمونه را به تفکیک میزان سن.. 98
جدول 3-4  توزیع افراد نمونه را به تفکیک میزان سابقه. 87
جدول 4-4  توزیع افراد نمونه را به تفکیک میزان تحصیلات. 99
جدول  5-4 آزمون  کولمو گروف – اسمیرنوف.. 101
جدول 6-4 آزمون همبستگی برای فرضیه اول. 102
جدول 7-4 آزمون همبستگی برای فرضیه دوم. 103
جدول 8-4 آزمون همبستگی برای فرضیه سوم. 105
جدول 9-4 آزمون همبستگی برای فرضیه چهارم. 106
جدول 10-4 آزمون فرضیه های پژوهش: بررسی ضرایب استاندارد شده و مقدار معنی داری. 108
جدول 11-4 شاخص های برازش مدل پژوهش… 110

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق.. 8
شکل(1-2)الگوی تلفیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی.. 29
شکل(2-2)مدل متیو و زجاک… 40

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*