تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجیره تأمین …

2-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                 21
2-1-10) ضرورت اندازه گیری عملكرد زنجیره تأمین       22
2-1-11)دیدگاه های تئوریك در زنجیره تأمین            26
2-1-24) معیارهای ارزیابی عملكرد زنجیره تأمین        29
2-2) متغیر نوآوری سازمانی
2-2-1)مفدّمه                                         30
2-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                           31
2-2-3)تعریف نوآوری                                  33
2-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت كاربردی 34
2-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                   35
2-2-6) سنجش نوآوری                                  36
فهرست مطالب                                شماره صفحه
2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه         37
2-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                      37
2-2-7)افراد در معرض نوآوری                          39
2-2-8)نظریه انتشار نوآوری                           48
2-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه كاركنان   40
2-2-10) محرّك های نوآوری                             41
2-3) متغیر مدیریت دانش

پایان نامه

2-3-1) مقدّمه                                        43
2-3-2) تعریف مدیریت دانش                            45
2-3-3)انواع دانش                                    47
2-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                     48
2-3-5)فرآیند مدیریت دانش                            49
2-3-5-1)ایجاد دانش                                  49
2-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                        50
2-3-5-3)ارائه دانش                                  50
2-3-5-4)اشتراك دانش                                 51
2-3-5-5)كاربرد دانش                                 51
2-3-6) دلایل اهمیّت بكار گیری مدیریت دانش             53
فهرست مطالب                                شماره صفحه
2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات           53
2-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                   54
2-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                56

2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی
2-4-1)مقدّمه                                         58
2-4-2)مزیت رقابتی                                   58
2-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                     59
2-4-2-2)مافوق رقابت                                 60
2-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                       61
2-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی            66
2-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                         66
2-4-4-2)تئوری منبع مدار                             73
2-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو             77
2-4-6)پیشینه تحقیق                                  82
2-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل كشور                      82
2-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از كشور                    89
فهرست مطالب                                شماره صفحه

یک مطلب دیگر :

فصل سوّم:روش اجرای تحقیق
3-1)مقدّمه                                           94
3-2)فرآیند اجرای تحقیق                              94
3-3)روش تحقیق                                       95
3-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)  95
3-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                96
3-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                 97
3-7) معرفی تكنیك های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          98
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدّمه                                         100
4-2)توصیف متغیر های تحقیق                          100
4-2-1) جنسیّت                                       101
4-2-2)تحصیلات                                       102
4-2-3)سن                                           103
4-2-4)تجربه                                        104
4-2-5)شغل                                          105
فهرست مطالب                                شماره صفحه
4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                    106
4-2-7)نیروی رقابتی                      107
4-2-8)كاربرد دانش                                  108
4-2-9)محرّك های نوآوری                              109
4-2-10)عملكرد زنجیره تأمین                         110
4-3)آزمون فرضیه های تحقیق                          111
4-3-1)آزمون فرضیه اوّل                              112
4-3-2)آزمون فرضیه دوّم                              114
4-3-3)آزمون فرضیه سوّم                      116
4-3-)آزمون فرضیه چهارم                     118
فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
5-1)مقدّمه                                  121
5-2)نتایج آمار توصیفی                      121
5-3)نتایج آماراستنباطی                     122
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                122
فهرست مطالب                        شماره صفحه
5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم               122
5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم               123
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم             123
5-4)پیشنهادات                              124
5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق   124
5-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده          126
5-5)محدودیّت های تحقیق                      127
منابع
منابع فارسی                                129
منابع لاتین                                 135
پیوست ها
پیوست 1:پرسش نامه تحقیق                    141
پیوست 2:آلفای كرونباخ به تفكیك سؤالات           147

چكیده:
در دنیای متلاطم و متغیر كنونی تنها چیزی كه تغییر نمی كند ، تغییر است . در دنیای كسب و كاری كه به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می شود، شركت ها در جستجوی راه حلّی برای مشكلات كسب و كار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شركت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می شود كه یكی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمركز بر رویكرد بهبود عملكرد زنجیره تأمین است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*