تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار …

 • تئوری اطلاعات                                                                               18
  • تئوری تصمیم گیری 22
  • تئوری اعتبار اطلاعات مالی 24
 • تئوری نمایندگی 25
  • مفروضات تئوری نمایندگی 30
   • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
   • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
  • مشکلات نمایندگی                                                      31
  • هزینه های نمایندگی 33
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
  • شک گرایی 37
  • تأیید پذیری 37
  • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
   • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
  • فرضیه بیمه                                                                 41
   • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
  • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق

 1. تحقیقات خارجی           46
 2. تحقیقات داخلی             57
  • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه                                    62
 • نوع تحقیق
  • نوع تحقیق بر مبنای هدف         62
  • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
 • روش تحقیق                                                                            63
 • قلمرو تحقیق
  • قلمرو موضوعی تحقیق 63
  • قلمرو مکانی تحقیق 63
  • قلمرو زمانی تحقیق 64
 • جامعه آماری       64
 • نمونه آماری 64
 • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
 • متغیرهای تحقیق                                                                           66
  • متغیر مستقل 66
  • متغیر وابسته 68
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
 • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
  • روایی ابزار تحقیق                                          71
  • پایایی ابزار تحقیق                                                                         71
 • فرضیه های تحقیق                                          72
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
 • https://urlscan.io/result/e8b71fb7-e4c1-49b2-a8e1-3596162ca462/
 • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 • مقدمه                                        76
 • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
 • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
 • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
 • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
 • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه   87
 • خلاصه تحقیق 87
 • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
 • نتیجه گیری 88
 • محدودیت های تحقیق                    89
 • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
 • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 
منابع فارسی                                                                                                          91
منابع انگلیسی                                                                                                        96
پیوست                                                                                                               98
 
 
 

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/e8b71fb7-e4c1-49b2-a8e1-3596162ca462/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق: بررسی یافته ها و نظری ها                                                  6
شکل (1-2) فرآیند متعارف تصمیم گیری                                                                         7
شکل (2-1) ابعاد رویکرد عملی                                                                                    17
شکل (2-2) ابعاد تئوری اطلاعات                                                                                 22
شکل (2-3) فرآیند تصمیم گیری                                                                                  23
شکل (2-4) رابطه بین کارگمار و کارگزار در چارچوب تئوری نمایندگی                                  29
شکل (2-5)رابطه بین نماینده و مالک در چارچوب نمایندگی                                               30
شکل (2-7) تئوری ها/ نویسندگان/ سال                                                                         45
شکل (3-1) نمایش متخصصان                                                                                    71

فهرست جداول و نمودار
جدول (2-6) انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی  عملیات مدیران                                         40
جدول (3-1) شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلت                                                       65
جدول (3-2) آنالیز کمی پرسشنامه ها                                                                          70
جدول (3-3) تعداد پاسخ ها از متخصصان                                                                     70
جدول (3-4) خلاصه پردازش داده ها                                                                           72
جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ                                                                             72
جدول (3-6) آزمون کای دو                                                                                      73
جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                   77
نمودار (4-1) نمودار هیستوگرام متغیرهای تحقیق                                                             78
جدول (4-2) اطلاعات فردی – اجتماعی متخصصان                                                         81
جدول (4-3) آنالیز متغیرهای تئوری اطلاعات و تئوری نمایندگی                                          82
جدول (4-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت نرمال سازی                                           82
جدول (4-5) نتایج آزمون کای دو برای فرضیه اول                                                           84
جدول (4-6) نتایج آزمون کای دو برای فرضیه دوم                                                           84
جدول (4-7) خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق                                                                85

چکیده
در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.
هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*