تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی

۲-۴ ابعاد و مولفه های مستخرجه از بررسی ادبیات تحقیق ۲۴

۲-۴-۱ برند چیست؟ ۲۴

۲-۴-۱-۱ تعریف برند   ۲۵

۲-۴-۱-۲ مزایای برند   ۲۶

۲-۴-۱-۳ معایب برند   ۲۹

۲-۴-۲ اهمیت برند ۲۹

۲-۴-۳ بازاریابی خدمات ۳۱

۲-۴-۳-۱ تفاوت بازارهای خدمات و محصولات   ۳۲

۲-۴-۴ برند های خدماتی ۳۴

۲-۴-۴-۱ رابطه برند با بازارهای خدماتی   ۳۵

۲-۴-۵ قدرت برند های خدماتی ۳۶

۲-۴-۶ ارزش برند / ارزش ویژه برند ۳۶

۲-۴-۶-۱ ارزش برند   ۳۷

۲-۴-۷ فرایند ساخت ارزش برای برند ۳۸

۲-۴-۸ ابعاد ارزش برند ۳۹

۲-۴-۹ مفهوم ارزش ویژه برند ۴۰

۲-۴-۹-۱ اهمیت ارزش ویژه برند   ۴۰

۲-۴-۹-۲ ابعاد ارزش ویژه برند   ۴۱

۲-۴-۱۰ ارزش ویژه برند در بازارهای خدمات ۴۵

۲-۵  ساخت روابط موفق با مشتری ۴۶

۲-۵-۱ رضایت مشتری ۴۷

۲-۵-۲ تعهد ارتباطی ۴۸

۲-۵-۳ اعتماد ۴۹

۲-۵-۴ وفاداری به برند ۴۹

۲-۵-۵ آگاهی از برند ۵۰

۲-۵-۶ تصویر برند ۵۱

۲-۶ مدل ها و تئوری های ارزش ویژه برند ۵۲

۲-۶-۱ مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده دیوید آکر ۵۲

۲-۶-۲ مدل ارزش ویژه برند کلر ۵۴

۲-۶-۳ مدل یو و دنثو ۵۷

۲-۶-۴ مدل لاسر و همکارانش ۵۸

۲-۶-۵ مدل چانلینگ و همکارانش ۵۹

۲-۷ درباره بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران ۶۶

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۶۷

مقدمه ۶۸

۳-۱ روش تحقیق ۶۸

۳-۲ متغیر های پژوهش ۶۹

۳-۳ جامعه و نمونه آماری ۶۹

۳-۳-۱ جامعه آماری ۶۹

۳-۳-۲ نمونه آماری ۷۰

۳-۴ منابع و روش گردآوری داده ها ۷۰

۳-۵ روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۷۰

۳-۶ روایایی و پایایی پرسش نامه ۷۱

۳-۶-۱ تعیین اعتماد (پایایی) پرسش نامه ۷۱

۳-۶-۲ تعیین اعتبار(روایی) پرسش نامه ۷۳

۳-۶-۳ اعتبار عاملی پرسش نامه ۷۳

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۳-۷-۱ مدل یابی معادلات ساختاری ۷۵

۳-۷-۲ آزمون های برازندگی مدل کلی ۷۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

مقدمه ۷۹

۴-۱ توصیف آماری ۸۰

۴-۱-۱ ویژگی های جنسی گروه نمونه ۸۰

۴-۱-۲ ویژگی های سنی گروه نمونه ۸۱

۴-۱-۳ ویژگی های تحصیلی گروه نمونه ۸۲

۴- ۲ بررسی فرضیه ها(استنباطی) ۸۳

۴-۳ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیات تحقیق ۸۹

۴-۳-۱ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه اول ۸۹

۴-۳-۲ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه دوم ۹۰

۴-۳-۳ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه سوم ۹۰

۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه چهارم ۹۱

۴-۳-۵ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه پنجم ۹۱

۴-۳-۶ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه ششم ۹۲

۴-۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه هفتم ۹۳

۴-۳-۸ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه هشتم ۹۳

۴-۳-۹ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه نهم ۹۴

۴-۳-۱۰ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه دهم ۹۴

۴-۳-۱۱ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه یازدهم ۹۵

۴-۳-۱۲ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه دوازدهم ۹۵

فصل پنجم:نتیجه گیری ۹۷

مقدمه ۹۸

۵-۱ جمع بندی ۹۸

۵-۲  یافته های حاصل از آمار تحلیلی پژوهش ۹۸

۵-۲-۱ یافته های فرضیه اول ۹۹

۵-۲-۲ یافته های فرضیه دوم ۹۹

۵-۲-۳ یافته های فرضیه سوم ۹۹

۵-۲-۴ یافته های فرضیه چهارم ۱۰۰

۵-۲-۵ یافته های فرضیه پنجم ۱۰۰

۵-۲-۶ یافته های فرضیه ششم ۱۰۱

۵-۲-۷ یافته های فرضیه هفتم ۱۰۱

۵-۲-۸ یافته های فرضیه هشتم ۱۰۱

۵-۲-۹ یافته های فرضیه نهم ۱۰۲

۵-۲-۱۰ یافته های فرضیه دهم ۱۰۲

۵-۲-۱۱یافته های فرضیه یازدهم ۱۰۳

۵-۲-۱۲ یافته های فرضیه دوازده ۱۰۳

۵-۳ بحث و تفسیر ۱۰۳

۵-۴ نتایج ۱۰۴

۵-۵ پیشنهادات کاربردی ۱۰۵

۵-۶ محدودیت های پژوهش ۱۰۶

۵-۷ پیشنهادات برای پژوهشگران دیگر ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۸

منابع فارسی ۱۰۹

منابع انگلیسی ۱۱۳

پیوست ۱۱۵

 

چکیده :

برند های خدماتی در به دست آوردن جایگاه خود نسبت به برندهای صنعتی روند کندی داشته اند.در شرایط رقابت کنونی ،ارائه دهندگان خدمات درمانی برای افزایش سهم بازار و ارتقا سطح سلامت جامعه به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند . این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش مراجعه کنندگان به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران می باشد.روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری است و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است.مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل شامل اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد به رابطه ، وفاداری به برند، آگاهی از برند،ارزش ویژه برند و تصویر بیمارستان می باشند.در این پژوهش برای اعتبار سنجی مدل های اندازه گیری از نرم افزار لیزرل و spss استفاده شده است.یافته های به دست آمده از این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که اعتماد به برند بر وفاداری بیماران به برند و تصویر بیمارستان اثر معنی دار دارد.تعهد به رابطه بر وفاداری و آگاهی از برند اثر معنی دار دارد.وفاداری و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی دار دارد و ارزش ویژه برند بر تصویر بیمارستان اثر معنی دار دارد.اثر معنی دار اعتماد به برند بر آگاهی از برند،رضایت مشتری بر وفاداری به برند،آگاهی از برند و تصویر بیمارستان و تعهد به رابطه بر تصویر بیمارستان تایید نشده است.با استناد به یافته

مطلب دیگر :

گروههای اجتماعی

 های پژوهش اعتماد بیماران و تعهد به رابطه بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار هستند.در عین حال متغیر رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند را نمی توان قویا تایید کرد. بنابراین به مسئولین بیمارستان پیشنهاد میشود که با جذب و به کارگیری پزشکان متخصص و با تجربه ،داشتن صداقت و خیر خواهی نسبت به بیماران،رعایت عدالت در درمان آنان ، وتقویت روابط با پزشکان ارجاع دهنده بیماران به بیمارستان به ایجاد تصویر ذهنی مثبت از بیمارستان خصوصی خود و افزایش سهم بازار دست پیدا کنند.

کلید واژه:اعتماد به برند، وفاداری به برند، تعهد به رابطه، رضایت مشتری، آگاهی از برند، ارزش ویژه برند،تصویربیمارستان

مقدمه

ارزش برند یکی از مفاهیم مهم در تجارت و همچنین در تحقیقات علمی می باشد.دلیل این اهمیت این است که برند های موفق به بازاریابان اجازه می دهند تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند(لاسر و همکاران[۱] ،۱۹۹۵)،از جمله این مزایا می توان به فرصت برای توسعه موفقیت آمیز،انعطاف پذیری در مقابل فشار های تبلیغاتی رقبا و توانایی ایجاد موانع ورود به رقابت اشاره کرد(فارکر[۲]،۱۹۸۹) .برند ها نگرانی مالی ،اجتماعی و امنیتی مشتریان به هنگام خرید محصول را کاهش می دهند چون این نگرانی ها موانعی در ارزیابی درست خرید یک محصول می باشند.همچنین ،ارزش زیاد یک برند مواردی مثل رضایت مشتری ،قصد خرید مجدد،میزان وفاداری را افزایش می دهد.در کشور عزیز ما ایران علیرغم اینکه زمینه ها و زیر ساخت ها و استعدادهای زیادی برای شکل گیری و شکل دادن به موضوع « برند » وجود دارد ولیکن بدلیل عدم نگرش سیستمی به این مقوله ارزشمند، شاهد بی ترتیبی های فراوان و از دست رفتن فرصت های بی شمار در این زمینه می باشیم.موسسات و بیمارستانهای پزشکی در ایران برای افزایش وفاداری به برند محدود می باشند چون به طور قانونی مجاز به تبلیغات نیستند ،پس مدیریت ارتباط با مشتری تنها گزینه برای افزایش ارزش برند است. هاسمن[۳] (۲۰۰۴) اشاره می کند که موسسات پزشکی برای بالا بردن وفاداری و ارزش برند و جلب رضایت مشتری می توانند فعالیتهای بازاریابی خود را با افزایش سود بیماران و استقلال پزشکان گسترش دهند.

۱-۱ بیان مساله

بیمارستان ها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی سیستم های بهداشتی و درمانی هستند که حجم زیادی از منابع بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهند .افزایش رقابت بین بیمارستان ها و ارائه دهندگان خدمات درمانی و افزایش تعداد بیمارستان های خصوصی لازمه بازاریابی خدمات بهداشتی و درمانی  می باشد.از آنجایی که در خدمات پزشکی و دارویی حق استفاده از تبلیغات ممنوع میباشد پس بیمارستانها تکیه شدیدی بر روی مدیریت روابط با مشتریان دارند. برای بقای فعالیت بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران و سود آور بودن آنها و اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس از سوی مشتریان ،نیاز به بازاریابی بیمارستانی می باشد.با توجه به این نیاز این تحقیق به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران با بهره گرفتن از مدل کیم و کانگ[۴] ۲۰۰۸ می پردازد.بر اساس این مدل ۵ عامل برای موفقیت یک برند در بازاریابی بیمارستانی نقش دارند که عبارتند از اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد به رابطه ، وفاداری به برند و آگاهی از برند . براساس عوامل موجود و تأثیرگذار این مدل روابط میان ارزش ویژه برند ، تصویر بیمارستان[۵] و عوامل مؤثر برای ساخت روابط موفق با مشتری )اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد به رابطه ، وفاداری به برند و آگاهی از برند( را نشان میدهد  .با توجه به عدم وجود این تحقیق در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران، این پژوهش به اندازه گیری اثر ارزشهای برند بر بازاریابی بیمارستانی می پردازد. بدین معنی که کدامیک از عواملی که بر ارزش برند تأثیر گذار هستند می توانند در بازاریابی برای بیمارستانها مورد توجه قرار گیرند .در این مسئله تاثیر  متغیرهای اعتماد به برند ، ،رضایت مشتری و تعهد به رابطه به عنوان متغیر مستقل بر متغیر تصویر ذهنی از بیمارستان(در این تحقیق بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران مد نظر می باشد)وفاداری به برند،آگاهی از برند و ارزش ویژه برند به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر حسب روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد.

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازاریابی برای مشاغل پزشکی مغایر با اصول و موازین آنها تلقی می‌شود. به همین دلیل تا چندی پیش موسسات خدماتی از نظر استفاده از بازاریابی پشت سر موسسات تولیدی حرکت می‌کردند. اما از آنجایی که کیفیت خدمات در مقایسه با کالا قابل مشاهده نیست و از ثبات کمی برخوردار بوده و مدام در حال تغییر است و حاصل خدمت تنها تحت تأثیر ارائه کننده خدمت نیست بلکه تمامی فرایند ایجاد خدمت در آن تأثیرگذار می‌باشد، لذا بازاریابی خدمات از بازاریابی کالا تفکیک شده و علاوه بر بازاریابی سنتی بیرونی (با بهره گرفتن از ۴ پی) به بازاریابی داخلی و بازاریابی  متقابل نیاز دارد (کاتلر[۶]،۱۳۸۳).دربیمارستان ها قضاوت مشتری درباره‌ی کیفیت خدمت فقط به کیفیت فنی، همچون موفقیت عمل جراحی، محدود نمی‌شود بلکه احساس وظیفه، مثل میزان نگرانی یک پزشک و قوت قلب دادن وی را نیز شامل می‌شود. بنابراین، افراد متخصص نباید چنین تصور کنند که به صرف ارائه خدمت فنی خوب رضایت مشتری ایشان تأمین شده است. بلکه آنان باید از توانایی‌ها و مهارتهای لازم درباره‌ی بازاریابی متقابل برخوردار باشند (کاتلر، ۱۳۸۳). برند ها نقش ویژه ای در شرکت های خدمات ایفا می کند چون علامت های تجاری قوی باعث افزایش اعتماد در محصولات نامحسوس  می شوند( بری[۷]،۲۰۰۰) و مشتریان قادر به درک و تجسم  بهتر آنها هستند. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تنها گزینه قابل دوام بالا بردن ارزش ویژه برند می باشد ( کیم و همکاران[۸]، ۲۰۰۵).ایجاد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، برقراری ارتباط با مشتری بعداز ترخیص از بیمارستان و توجه به پیشنهادات و شکایات آنان از گامهای اولیه در ایجاد اعتماد و تعهد ارتباطی است .با توجه به اهمیت برندسازی در بخش خدمات  بیمارستانی، ضرورت اندازه گیری ارزش ویژه برند و تصویر برند و همچنین با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد، نوآوری موضوع تحقیق و بیان مطالبی که برای مدیران و تصمیم گیران بخش خدمات بیمارستان مفید است، ضرورت تحقیق شکل گرفت.

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام تحقیق :

 • بررسی و شناخت تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی

اهداف فرعی تحقیق :

 • بررسی تاثیر ارزش برند بر ایجاد تصویر مثبت از بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر اعتماد بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر اعتماد برآگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر اعتماد بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر رضایت مشتری بر آگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر رضایت مشتری بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر وفاداری نسبت به برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر آگاهی از برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر تعهد به رابطه بر تصویر ذهنی نسبت به بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر وفاداری نسبت به برند بر ارزش ویژه برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران
 • بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران

۱-۴ فرضیات تحقیق

 1. اعتماد بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد.
 2. اعتماد برآگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
 3. اعتماد بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
 4. رضایت مشتری بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
 5. رضایت مشتری بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
 6. رضایت مشتری بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
 7. تعهد به رابطه بر وفاداری نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
 8. تعهد به رابطه بر آگاهی نسبت به برند اثر معنی داری دارد .
 9. تعهد به رابطه بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد.
 10. وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
 11. آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
 12. ارزش ویژه برند بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .

۱-۵ قلمرو تحقیق

۱-۵-۱ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران می باشد.

۱-۵-۲ قلمرو زمانی

بازه زمانی در این تحقیق از اردیبهشت ۱۳۹۳ لغایت دی ۱۳۹۳ می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*