تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان

2-5 مفهوم بازاریابی رابطه مند. 35
2-5-1 تعاریف بازاریابی رابطه مند. 37
2-5-2 مزایای بازاریابی رابطه مند. 38
2-5-3 تفاوت بازاریابی رابطه مند با بازاریابی سنّتی. 41
2 -6 مدل های بازاریابی رابطه‌ مند. 42
2 -6-1 مدل تاهیر رشید. 42
2 -6-2مدل مورگان وهانت. 43
2-6-3 مدل من سو واسپیس. 43
2-7 بازاریابی رابطه مند ومدیریت ارتباط با مشتری. 44
بخش دوم :پیشینه تحقیق. 46
پیشینه داخلی. 46
پیشینه خارجی. 51
خلاصه و جمع بندی فصل. 52
فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 53
3-1 مقدمه. 54
3-2 توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری). 54
3-3  نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 55
3-4- روش تحقیق. 56
3-5 جمع آوری اطلاعات. 56
3-6  ابزارجمع آوری اطلاعات. 56
3-7 معرفی پرسش نامه ونحوه طراحی سوال . 57
3-8 اعتباروپایایی ابزار پرسشنامه. 57
3-8-1روایی. 58
3-8-2پایایی. 58
3-9  معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه وتحلیل داده ها. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 63
4-1 مقدمه. 64
4 ـ 2 توصیف متغیّرهای جمعیت شناختی تحقیق. 64
4-2-1 متغیرجنسیت. 65
4-2-2 متغیرسن. 66
4-2-3 متغیرتحصیلات. 67
4-3 توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 68
4-3-1توصیف متغیر اعتمادسازی توسط بانک. 68
4-3-2 توصیف متغیر تعهد بانک جهت تامین رضایت مشتریان. 69
4-3-4 توصیف متغیر توانایی بانک در مدیریت تعارض. 71
4-3-5 توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند. 72
4-3-6 توصیف متغیر وفاداری مشتری. 73
4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 74

پایان نامه

4-3-1بررسی آزمون فرضیه اول. 74
4-3-2بررسی آزمون فرضیه دوم. 75
4-3-3 بررسی آزمون فرضیه سوم. 76
4-3-3بررسی آزمون فرضیه چهارم. 77
4 -3- 5  بررسی آزمونفرضیه پنجم. 78
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها. 81
5-1 مقدمه. 82
5-2 نتیجه گیری. 82
5-2-1 نتایج آمارتوصیفی(متغیرهای جمعیت شناختی). 82
5-3 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 84
5-3-1 افزایش کیفیت ارتباطات. 84
5-3-2 پیشنهاد های مربوط به افزایش تعهّد. 85
5-3-3 پیشنهاد های مربوط به افزایش مدیریت تعارض. 85
5-3-4 پیشنهادهای مربوط به افزایش اعتماد. 85
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 86
5-5 محدودیّت های تحقیق. 86
پرسشنامه تحقیق:. 87
منابع وماخذ:. 93
منابع فارسی:. 93
منابع انگلیسی. 96

 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                               صفحه
جدول 3-2- شماره سوالات متغیرهای تحقیق در پرسشنامه. 57
جدول 3-3:ضریب آلفای کرونباخ متغیراعتمادسازی. 59
جدول 3-4:ضریب آلفای کرونباخ متغیرتعهّد. 60
جدول 3-5:ضریب آلفای کرونباخ متغیر کیفیت ارتباطات. 60
جدول 3-6:ضریب آلفای کرونباخ متغیر مدیریت تعارض. 61
جدول 3-7:ضریب آلفای کرونباخ متغیر افزایش وفاداری. 61
جدول4-1:توصیف متغیر جنسیت. 65
جدول4-2:توصیف متغیر سن. 66
جدول4-3:توصیف متغیر تحصیلات.. 67
جدول 4-4: توصیف متغیر اعتمادسازی توسط بانک. 68
جدول4-5:توصیف متغیر تعهد بانک. 69
جدول 4-6- توصیف متغیر کیفیت ارتباطات. 70
جدول4-7:توصیف متغیرتوانایی بانک در مدیریت تعارض. 71

یک مطلب دیگر :

جدول4-8: توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند. 72
جدول4-9:توصیف متغیر وفاداری مشتری. 73
جدول4-10 : جدول آزمون رگرسیون اعتمادسازی و افزایش وفاداری مشتری   74
جدول4-11 : جدول آزمون رگرسیون تعّهد بانک وافزایش وفاداری مشتری   75
جدول4-12 : جدول آزمون رگرسیون کیفیت ارتباطات و افزایش وفاداری مشتری. 76
جدول4-13 : جدول آزمون رگرسیون توانایی بانک در مدیریت تعارض و افزایش وفادرای مشتری. 77
جدول4-14 :جدول آزمون رگرسیون ابعاد بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری. 78
جدول4-15 : جدول آزمون مدل نهایی رگرسیون ابعاد بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری. 80
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                               صفحه
نمودار4-1:نمودار ستونی متغیر جنسیت. 65
نمودار4-2:نمودار ستونی سن. 66
نمودار4-3:نمودار ستونی تحصیلات. 67
نمودار 4-5 :هیستوگرام متغیرتعهد بان. 69
نمودار 4-6 :هیستوگرام متغیرکیفیت ارتباطات. 70
نمودار4-7: هیستوگرام متغیر توانایی بانک در مدیریت تعارض. 71
نمودار 4-8 : هیستوگرام متغیر بازاریابی رابطه مند. 72
نمودار 4-9 : هیستوگرام متغیر وفاداری مشتری. 73
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشكال
عنوان                                               صفحه
شکل1-1:مدل تحقیق(دوبیسی،2007). 10
شكل 2-1: ارتباط بین وفاداری به یك نام تجاری و میزان مصرف (اسماعیل پور، 1384 ، 64 ). 23
شكل 2-2 :منحنی طول عمر رابطه(palmer , 2000 , 32). .29
شکل2-3 مدل بازاریابی رابطه‌ مند را که توسط مورگان وهانت (1994)   43
شكل2-4: فرآیند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری. 45
 
 
 

چکیده:

در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها و سازمان ها از ناتوانی آنها در بهره گیری سازمانها و بانکهاس خصوصی و دولتی قرار گرفته است.به همین دلیل سازمان ها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند ، آن ها کمتر بر محصو لات و بیشتر بر مشتریان متمرکز شده اند. آن ها مجبورند به جای دید کوتاه مدت ، دید بلند مدت داشته باشند.سازمان ها در این مسیر به استراتژی جدید بازاریابی رابطه مند رو آورده اند. در این تحقیق یک سوال اصلی مطرح می شود که آیا بازاریابی رابطه مند موجب افزایش وفاداری مشتریان  شعب بانک ملی می شود؟ فرضیه تحقیق بر همین سوال استوار بوده و عبارت است ازاینکه آیا  بازاریابی رابطه مند موجب افزایش وفاداری مشتریان  شعب بانک ملی می شود.تحقیق حاضر می کوشد تا تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل کیفیت ارتباطات، تعهّد، اعتمادسازی توسط بانک و توانایی بانک در مدیریت تعارض را بر افزایش وفاداری مشتریان بانک ملی مورد بررسی و توجه قرار دهد. تعداد جامعه آماری بیش از1000000 نفر اعلام شد و تعداد385 پرسشنامه توسط پژوهشگر توزیع و تکمیل گردید.روش آماری رگرسیون بوده که به وسیله نرم افزار SPSS  بررسی و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر توانایی بانک در مدیریت تعارض ، تعهّد و کیفیت ارتباطات باعث افزایش وفاداری در مشتریان شعب بانک ملی می شود در حالی که متغیر اعتمادسازی توسط بانک هیچ ارتباطی با افزایش وفاداری ندارد.
واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند، وفاداری مشتری ، صنعت بانکداری.

 

فصل اول

طرح تحقیق

1-1مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*