تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان …

خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

راهبردهای یادگیری خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

تاریخچۀ ارزشیابی آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

تعریف اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

ارزشیاب و ارزشیابی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

 

 

کارکردهای عمدۀ ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

 • تشخیص
 • تجدید نظر در برنامۀ آموزشی
 • مقایسه کردن
 • پیش بینی نیازهای آموزشی
 • تعیین میزان حصول اهداف

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده………………………………………………………………………………………………………..28

 • ارزشییابی آغازین
 • ارزشیابی تکوینی
 • ارزشیابی تشخیصی
 • ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی تکوینی از دیدگاه صاحب نظران……………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………33

 • بازخوردبه معلمان
 • کنترل کیفیت
 • به کارگیری راه های نوین یاددهی
 • پیش بینی نتایج ارزشیابی تراکمی

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان……………………………………………………………………………………………………………………………….35

 • کمک به یادگیری دقیق واحدهای یادگیری
 • ارائۀ بازخورد و آگاهی از نتایج
 • تسلط آموزی
 • تشخیص مشکلات و نارسایی های یادگیری

بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

انواع بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 • بازخورد عملکردی
عنوان                                                                                                                                                                        صفحه
 • بازخورد انگیرشی
 • بازخورد اسنادی
 • بازخورد راهبردی
 • پایان نامه

جمع بندی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

مدل ارائۀ بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

 • مراحل ارائۀ بازخورد

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

 • اصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
 • اصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
 • اصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
 • اصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
 • اصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
 • اصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
 • اصل هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

جمع بندی کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جامعۀ اماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

 

 

ویژگی های تحقیق نیمه آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

طرح در روش نیمه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

اعتبار درونی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70

عوامل موثر بر اعتبار درونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

 • پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………72
 • روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
 • روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
 • پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………74
 • پرسش نامۀ خودکارآمدی تحصیلی(پایایی و روایی)………………………………………………………………………………………………………………..74
 • یک مطلب دیگر :
 • آشنایی با نرخ فرار سایت ؛ رقمی تلخ و سرنوشت ساز برای همه!
 • پرسش نامۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیم(پایایی و روایی)……………………………………………………………………………………………………74
 • بازخورد(مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین، 1995)………………………………………………………………………………………………………………..75

 

 • فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

یافته های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های پسر)………………………………..84
 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های دختر)……………………………….85
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..86
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………….87
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)……………………………………………88
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..89
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)……………………………90
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..91
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………….92
عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

 

 

 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)……………………………………………93
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..94
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)……………………………95

 

 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

 • فرضیۀ اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
 • فرضیۀ دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
 • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
 • فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
 • فرضیۀ پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
 • سوال اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
 • سوال دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
 • سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

پیشنهادات اجرایی بر گرفته از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

منابع

 • فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
 • لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

 

 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

 

 

پیوست ها

پیوست شمارۀ 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

پیوست شمارۀ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

پیوست شمارۀ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

پیوست شمارۀ 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*