تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی

۲.۲ توصیف فیزیولوژیکی و رفتاری خواب : ۱۵

۳.۲ مراحل خواب : ۱۵

۴.۲ خواب و ریتم سیرکادین : ۱۷

۵.۲ بیوشیمی خواب : ۱۷

۶.۲ چرخه های منظم ۹۰ دقیقهای خواب (REM): 17

۷.۲ فعالیت ذهنی و روانی در طول خواب : ۱۸

۸.۲ چرا میخوابیم؟ ۱۸

۱.۸.۲ خواب به عنوان یک پاسخ انطباقی : ۱۸

۲.۸.۲ خواب یک فرایند ترمیمی : ۱۹

۹.۲ اثرات فعالیت بدنی بر خواب : ۱۹

۱۰.۲ اثرات فعالیت ذهنی و روانی بر خواب : ۱۹

۱۱.۲ اثرات محرومیت از خواب  بر سرعت واکنش به محرکها: ۱۹

۱۲.۲ آیا در حین خواب ترمیم فیزیکی صورت میگیرد؟ ۲۰

۱۳.۲ ساعت زیستی : ۲۱

۱۴.۲ چرخه های شبانه روزی : ۲۲

۱۵.۲ عواملی که روی زمان خواب اثر میگذارند : ۲۲

۱۶.۲ عوامل موثر بر توان بیهوازی : ۲۵

۱۷.۲ مروری بر پیشینه موضوع: ۲۵

۱۸.۲ خلاصه و نتیجه‌گیری: ۳۰

فصل سوم ـ روش تحقیق

۱.۳ مقدمه: ۳۳

۲.۳ روش تحقیق ۳۳

۳.۳ جامعه آماری ۳۳

۴.۳ نمونه و روش نمونه گیری: ۳۳

مطلب دیگر :

۵.۳ متغیر های تحقیق ۳۴

۱.۵.۳ متغیر مستقل ۳۴

۲.۵.۳ متغیر های  وابسته ۳۴

۳.۵.۳ وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای جمع آوری داده ها: ۳۵

۶.۳ معادلات برآوردی ۳۶

۱.۶.۳ آزمون ۹×۴ : ۳۶

۲.۶.۳ آزمون دو ۵۰ یارد سرعت (۴۵ متر) : ۳۷

۳.۶.۳ آزمون بروس: ۳۸

۴.۶.۳ روش اجرای آزمون: ۳۹

۵.۶.۳ معادلات برآوردی: ۴۰

۶.۶.۳ روایی و اعتبار آزمون: ۴۱

۷.۶.۳ ابزار مورد استفاده در تحقیق: ۴۱

۸.۶.۳ روش تحقیق و مراحل انجام کار: ۴۲

۹.۶.۳ ابزارهای آماری: ۴۳

۱۰.۶.۳ آمار توصیفی: ۴۳

۱۱.۶.۳ آمار استنباطی: ۴۴

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

۱.۴ مقدمه: ۴۶

۲.۴ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها : ۴۶

۳.۴ آزمون فرضیه‌های تحقیق: ۴۷

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

۱.۵ مقدمه: ۵۸

۲.۵ بحث و نتیجه گیری ۵۸

۱.۲.۵ توان هوازی بیشینه: ۵۸

۲.۲.۵ توان بی‌هوازی بیشینه : ۶۱

۳.۵ زمان عکس العمل : ۶۲

۴.۵ دو سرعت و چابکی : ۶۴

۵.۵ نتیجه گیری ۶۵

۶.۵ پیشنهادات کاربردی ۶۶

۱.۶.۵یشنهادات برخاسته از پژوهش حاضر برای تحقیقات آینده: ۶۶

۷.۵ محدودیت‌های تحقیق ۶۷

۱.۷.۵ محدودیت های قابل کنترل ۶۷

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*