تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی …

2-2مفهوم تبلیغات                                                                                             21
2-3 توریسم چیست؟                                                                                         22
2-4 تعریف گردشگری                                                                                        23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان                                                                            24
2-5  سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان                                                                      26
2-6 توسعه‌ی آژانس‌های تبلیغاتی                                                                                      28
2-7 پیشینه گردشگری در جهان                                                                              29
2-8 تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران                                                                                      30
2-9پیشینه گردشگری در ایران                                                                                32
2-10 مدیریت در گردشگری                                                                                 34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری                                                                           35
2-12 بازاریابی در گردشگری                                                                                36
2-13 اهمیت گردشگری                                                                                                39
2-14 اهداف تبلیغات                                                                                         40
2-15 فنون تبلیغات                                                                                            42
2-16  الگوهای تبلیغ                                                                                          44
2-17 انواع تبلیغات                                                                                            45
2-18  انواع جاذبه‌های تبلیغ                                                                                  48
2-19 اشکال عمده گردشگری                                                                                      52
2-19- 1- گردشگری تفریحی                                                                                     52
2-19-2- گردشگری درمانی                                                                                         53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی                                                                           53
2-19- 4گردشگری اجتماعی                                                                                        53
2-19-5 – گردشگری ورزشی                                                                                     53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی                                                                            53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری                                                                          53
2-19-8  گردشگری سیاسی                                                                                       54
2-20- عناصر گردشگری شهری                                                                                  54                                                                                                                                                                   54
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری                                                                          54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری                                                                         54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری                                                                               54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری                                                             55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری                                                                          55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست                                                            55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست                                                            56
2-26 جایگاه ایران در صنعت گردشگری                                                                            57
2-27 خلاصه فصل                                                                                            60
فصل سوم
3-1 مقدمه                                                                                                      62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران                                                                          63
3-3 استان‌ها                                                                                                    63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران                                                                                 64
3-5معادن                                                                                                       65
3-6 محصولات نباتات                                                                                         65
3-7 صنایع                                                                                                      65
3-8 راهها                                                                                                       65
3-9 رودهای ایران                                                                                             65
3-10 آبشارهای ایران                                                                                          66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران                                                                                 67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران                                                                           67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال                                                                        69
3-14جنگل‌ها                                                                                                  69
3-15 کوهستان‌ها                                                                                              70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها                                                                                          71
3-17موقعیت جغرافیایی                                                                                                71
3-18 صنعت گردشگری در ایران                                                                                     72

3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران                                                                                      72

 

3-19-1 جاذبه‌های طبیعی                                                                                   72

 

3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی                                                                      74

 

3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران                                                                  75

 

3-21 عملكرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری                                                75

3-22عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ                                                                    77
3-23 خلاصه و جمع بندی                                                                                  79
فصل چهارم
4-1 مقدمه                                                                                                      81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان                                                                          82
فصل پنجم
5-1  نتیجه گیری                                                                                               114
5-2 پیشنهادات                                                                                                          118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی                                                                         124
منابع                                                                                                                 126
پیوستها                                                                                                               135
پرسشنامه                                                                                                            136
خروجی نرم افزار                                                                                                  140

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت                                                          82

جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن                                              83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات                      84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل                               85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران                     86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران  86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران                                                                                                          87
جدول شماره  9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران                88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان مفید بودن اطلاعات سایت های توریستی برای پاسخگویی نیازهای گردشگران                                                                 89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر        90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی قبلی با جاذبه های توریستی ایران                                                                                                              91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ایران92

<p>2-1-8- دسته بندی زنجیرههای تأمین 22<br />2-1-9- هدف زنجیره‌تأمین 24<br />2-1-10- فرآیندهای مدیریت زنجیره‌ تأمین 25<br />2-1-11- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره‌ تأمین 26<br />2-1-12- زنجیره ارزش 28<br />2-1-13- نگرش سیستمی زنجیره ارزش 29<br />2-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت 30<br />2-1-2-فرایند توزیع 30<br />2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی 31<br />2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیكی 31<br />2-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیكی یا آمیخته آن عبارتند از: 32<br />2-1-5-1- پردازش سفارشات 32<br />2-1-5-2- موجودی 33<br />2-1-5-3- انبارداری 33<br />2-1-5-4- حمل و نقل 34<br />فهرست مطالب<br />عنوان صفحه<br />2-1-6-مفهوم لجستیك کالا 34<br />2-2- معیارهای كلیدی در ارزیابی 36<br />2-2-1- مقدمه 36<br />2-2-2-معیارهای كلیدی در ارزیابی تأمین كنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن 37<br />2-2-3- عوامل كلیدی تشكیل دهندة فرآیند ارزیابی تأمین كنندگان 40<br />2-2-3-1-تأمین كنندگان 40<br />2-2-3-2- ارزیابان 40<br />2-2-3-3- معیارهای ارزیابی 41<br />2-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش 41<br />2-2-4-1-بعد مسافت(حمل و نقل) 41<br />2-2-4-2- افزایش حسن شهرت 44<br />2-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلی ) 46<br />2-2-4-4-سابقه تأمین کننده 46<br />2-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت 47<br />2-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین كنندگان 48<br />2-2-5- فرآیند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبی 51<br />2-2-6- ساختار خرید 53<br />2-2-6-1- استعلام گیری 53<br />2-2-6-2- ارزیابی فنی 54<br />2-2-6-3- ارزیابی مالی 54<br />2-2-6-4- صدور سفارش خرید 54<br />2-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید 54<br />2-2-6-6- رسید كالا 55<br />2-2-6-7-تسویه حساب مالی 55<br />2-2-7-ارزیابی تأمین كننده یا عرضه كننده 55<br />2-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده 55<br />فهرست مطالب<br />عنوان صفحه<br />2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت 56<br />2-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه كالای موردنظر 57<br />2-2-7-4-اخذ استعلام 57<br />2-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاكات 57<br />2-2-8-اهمیت انتخاب عرضه كننده 58<br />2-2-9- وظایف مأمور خرید 59<br />2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 59<br />2-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه 59<br />2-2-9-3- ارسال استعلام 59<br />2-2-9-4- دریافت پاكات پیشنهاد 59<br />2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 60<br />2-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت‌ها 60<br />2-2-9-7- ارسال تلكس 60<br />2-2-9-8- ارسال سفارش كتبی 60<br />2-3- مدل های بكار گرفته شده 61<br />2-3-1- مقدمه 61<br />2-3-2-فرآیند تصمیم‌گیری را می‌توان شامل مراحل شش گانة زیر دانست 61<br />2-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان 62<br />2-3-4-تصمیم گیری چند معیاره 63<br />2-3-5- تبدیل شاخص های كیفی به كمی 63<br />2-3-6-مدل انتخاب چند معیاره 64<br />2-3-7-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 65<br />2-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی 66<br />2-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 66<br />2-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها 69<br />2-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری 70<br />فهرست مطالب<br />عنوان صفحه<br />2-3-12-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی 70<br />2-3-13-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی 71<br />2-3-14-چارچوب نظری و سابقة تحقیقات انجام گرفته مربوط 73<br />2-3-14-1- پژوهش‌های مرتب داخلی 73<br />2-3-14-2-پژوهش‌های خارجی 75<br />فصل سوم:روش تحقیق<br />3-2- روش تحقیق 77<br />3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات 78<br />3-3-1-روایی 79<br />3-3-2-پایایی 80<br />3-4- آزمون آلفای كرونباخ 80<br />3-5- آشنایی با جامعه آماری 81<br />3-6-متغیرهای تحقیق 82<br />3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 82<br />3-8-مدل مفهومی تحقیق 83<br />3-9-مدل آماری تحقیق: 84<br />فصل چهارم:نتایج<br />4-1- مقدمه 86<br />4-1-1- محاسبه حجم نمونه: 87<br />4-2-1- به ترتیب نمودار(4-1) میزان فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد. 88<br />4-2-2- در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد. 89<br />فهرست مطالب<br />عنوان صفحه<br />4-2-3- در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 90<br />4-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 91<br />4-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 92<br />4-3. بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی 92<br />4-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده است. 93<br />4-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده است. 94<br />4-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است. 95<br />4-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” تامین كننده نشان داده شده است. 95<br />4-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین كننده نشان داده شده است. 96<br />4-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین كننده نشان داده شده است. 97<br />4-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است. 98<br />4-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده است. 99<br />4-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است. 100<br />فهرست مطالب<br />عنوان صفحه<br />4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است. 101<br />4-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده است. 102<br />4-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 103<br />4-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده است. 104<br />4-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 105<br />4-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 106<br />4-4. اولویت بندی عوامل با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی: 106<br />4-6- تشكیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها) 109<br />فصل پنجم:نتیجه گیری<br />5-1- مقدمه 115<br />5-2- بحث و نتیجه گیری 115<br />5-3- مشكلات و تنگناهای تحقیق 120<br />5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی 121<br />پیوست 129<br />منابع و ماخذ<br />منابع فارسی: 124<br />منابع غیر فارسی: 127<br />چگیده انگلیسی 148<br />فهرست جداول<br />عنوان صفحه<br />جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیكسون. 38<br />جدول (2-2): معیارهایی كه از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است. 39<br />جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد 44<br />جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم 67<br />جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار 68<br />جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52) 70<br />جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی 109<br />جدول(4-3): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین كننده AHP 110<br />جدول(4-4): اولویت بندی معیارها 111<br />جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 111<br />جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی 111<br />جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی 113</p><p><p><a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d9%85/"><img class="alignnone size-full wp-image-587322" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-106.png" alt="پایان نامه" width="400" height="188" /></a></p><p><br /></p>جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین 113<br />جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده 113<br />فهرست نمودارها<br />عنوان صفحه<br />نمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تداركات 19<br />نمودار(2-2): عوامل تولید 23<br />نمودار(2-3): نمونه ای از یك زنجیره تأمین خطی 23<br />نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیك 24<br />نمودار(2-5): اهداف زنجیره‌ تأمین ناب 25<br />نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر 29<br />نمودار (2-7): نگرش سیستمی زنجیره‌ تأمین 29<br />نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشة52،1385) 30<br />نمودار(2-9): سیستم كلان لجستیك(بردستانی ، 1387،204) 36<br />نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسك در نمودار چیكن 50<br />نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده 56<br />نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه كننده 58<br />نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری 62<br />نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی 66<br />نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 83<br />نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق 84<br />نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی) 88<br />نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی) 88<br />نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89<br />نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89<br />نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90<br />نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90<br />نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار 91<br />نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92<br />نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92<br />نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 93<br />فهرست نمودارها<br />عنوان صفحه<br />نمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 93<br />نمودار(4-13): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت” 94<br />نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت” 94<br />نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای كیفیت” 95<br />نمودار(4-16):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی استانداردهای كیفیت 95<br />نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی” 95</p><p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><br /></div><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"طوفان فکری آنلاین و ویژگی‌های آن"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://ifmee.ir/%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://ifmee.ir/%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/" target="_blank">طوفان فکری آنلاین و ویژگی‌های آن</a></span></div><div><br /></div>نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” 96<br />نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” 96<br />نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و بعد مسافت 97<br />نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 97<br />نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 97<br />نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای كیفیت ” 98<br />نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای كیفیت ” 98<br />نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 99<br />نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 99<br />نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 100<br />نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 100<br />نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای كیفیت ” 101<br />نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” شهرت” و” استانداردهای كیفیت ” 101<br />نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 102<br />نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 102<br />نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 103<br />نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 103<br />نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای كیفیت” و ” توان مالی ” 104<br />نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و” توان مالی” 104<br />نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای كیفیت” و ” بعد مسافت ” 105<br />فهرست نمودارها<br />عنوان صفحه<br />نمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”استاندادهای كیفیت” و بعد مسافت 105<br />نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 106<br />نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 106<br />نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبی در تكنیك AHP 108<br />نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن كم به زیاد 112<br />نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها 118<br />نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها 119<br />نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای) 119<br />چكیده:<br />در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی كیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شركت كننده در امر خرید، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد كارشناسان خرید و متقاضیان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.<br />نتایج دیگر این تحقیق نشان داد كه عوامل كیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یك پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و كسانی كه نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و كسانی كه صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین كننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی كه در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. كه در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای</p>

جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان اهمیت اطلاعات تاریخی و فرهنگی ایران                                                                                                              93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی                                                                                          94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران                                                                                                   95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران                                                                   96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان  بر حسب میزان ترغیب به سفر به ایران به واسطه تبلیغات درباره ی بناها و آثار تاریخی                                                                                                   97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعیت زنان ایران                                                                                                              98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور                                                                                                           99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری                                                                                                       100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت  تبلیغات صنایع دستی ایران                                                                                                                   101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعی بودن گزارش های منفی در مورد ایران پس از سفر                                                                                                            102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران    103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانس های مسافرتی برای سفر به ایران                                                                                                                   104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتوای تبلیغات درباره ی  وضعیت غذا و بهداشت ایران                                                              105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندیبرای  سفر مجدد به ایران106
فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 :  توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت                                                        82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن                                                 84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات                                  85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب  سفر به ایران             87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران                                                                                                            88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران                                       89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان مفید بودن اطلاعات سایت های توریستی برای پاسخگویی نیازهای گردشگران                                                                          90
نمودار شماره 11: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر           91
نمودار شماره 12: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی قبلی با جاذبه های توریستی ایران91
نمودار شماره 13: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ایران                  93
نمودار شماره 14: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان اهمیت اطلاعات تاریخی و فرهنگی ایران 94
نمودار شماره 15: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی                                                                                                         95
نمودار شماره 16:نمودار درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران96
نمودار شماره 17:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران                                                                             97

یک مطلب دیگر :

نمودار شماره 18 : توزیع درصدی پاسخگویان  بر حسب میزان ترغیب به سفر به ایران به واسطه تبلیغات درباره بناها و آثار تاریخی                                                                              98
نمودار شماره 19: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعیت زنان ایران                                                                                                           98
نمودار شماره 20:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس ازسفر به این کشور                                                                                                              99
نمودار شماره21:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری                                                                                                      101
نمودار شماره 22: توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران  102
نمودار شماره23:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی واقعی بودن گزارشهای منفی در مورد ایران پس از سفر                                                                                                        103
نمودار شماره 24:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران                          104
نمودار شماره 25:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانسهای مسافرتی برای سفر به ایران                                                                                                              105
نمودارشماره 26:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتوای تبلیغات درباره ی  وضعیت غذا و بهداشت ایران                                                                                106
نمودار شماره 27:توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندی برای سفر مجدد به ایران                   107
چکیده :
ضرورت وجود تبلیغات در گردشگری نیز همچون دیگر فعالیت های اقتصادی  به خوبی احساس می‌شود. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان بخش عمده‌ای از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت و گسترش جهانگردی در میان ملت‌ها ایفا خواهد كرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی است  به همین خاطر چهار فرضیه مطرح گردید که  جهت سنجش فرضیه های مربوطه  پرسشنامه ای طراحی و در اختیار گردشگران عراقی قرار گرفت . پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی لازم بود . حجم نمونه مورد بررسی 250 نفر بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تبلیغات می تواند نقش موثری در جذب گردشگران جهت ورود به ایران داشته باشد .  در نهایت پیشنهاداتی چند نیز با توجه به ماحصل پژوهش انجام شده بیان گردید .
کلید واژه : صنعت گردشگری، تبلیغات ، گردشگران ، عراق
مقدمه :
با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه كند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبكه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.
بدین ترتیب صنعتی شدن جوامع همراه با افزایش درآمد مردم از یک سو و مهیا شدن اوقات فراغت برای تجدید نیرو وگسترش نوآوری‌های تكنولوژیكی از سوی دیگر زمینه را برای سفر به نقاط دور و نزدیك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوی در مورد طبیعت،شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگری به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی  شكل گرفت.
صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اكنون نیز شتابان به سمت آینده در حركت است.این جابجایی عظیم گردشگران بر روی كره‌ی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می‌آید همچنین به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه‌ای است؛ این صنعت با تأسیس امكانات و زیرساختهای ویژه فرصت‌های شغلی بیشماری را برای كشور میزبان بوجود می‌آورد.
بدین ترتیب گردشگری كه در ابتدا بعنوان یك پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی مطرح شده بود كم‌كم بعنوان عاملی مهم در رشد و توسعه‌ی اقتصادی شناخته شد. صلح، امنیت، دموكراسی، آزادی   وپیشرفت‌های فرهنگی  اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این صنعت عظیم به شمار می‌آیند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق  ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
 
1-2 بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، 1389:117). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، 1389 ، 117 ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، 1389،55) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و  هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، 1380 ، 27-28) .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*