تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه …

۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن……………………………………………… 46
٢3-5اهمیت اخلاق در سازمان……………………………………………………………………………. 50
۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش……………………………………………………………………………. 51
۲-5مدیریت دانش و عملکرد………………………………………………………………………………… 51
٢6پیشینه  ی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………… 52
۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده……………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 59
۳-٢روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 59
۳-۳جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 60
۳-3-1روش نمونه گیری وبرآوردحجم نمونه……………………………………………………………. 60
۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش………………………………………………………….. 61
۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق………………………………………………………………………………. 62
۳-5-۱روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 63
۳-5-٢پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 64
۳-6روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………… 64
3-7 الگوریتم اجرای تحقیق………………………………………………………………………………….. 65
فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 67
۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… 67
۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی…………………………………………………………………. 67
۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….. 68
۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. 69
۴-٢-۴توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. 70
۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 71
۴-٢-٦ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 72
۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. 73
۴-4آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………….. 80
۴-5بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………… 81

پایان نامه

۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………… 81
۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………… 82
۴-5-3نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………… 83
۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق………………………………… 84
۴-6ازمون فرضیه  های پژوهش……………………………………………………………………………… 85
فصل  پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
٥-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 88
٥-٢ نتایج آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………….. 88
٥-۳نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………………….. 92
٥-۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………….. 94
٥-۵ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. 98
٥-٦ پیشنهادات برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………… 99
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 100
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 104
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. 107
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته……………………………………………………………………. 5
شکل 1-2: ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………… 10
شکل 2-1: نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش……………………………………………………… 27
شکل 2-2 : راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 29
شکل 2-3 : نقش اعتماد در توزیع دانش………………………………………………………………….. 30
شکل 2-4 : مدل هفت سی…………………………………………………………………………………… 30
شکل 2-6 : الگوی فرایند مدیریت دانش………………………………………………………………….. 31
شکل 2-7 : مراحل مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-8 : عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران…………………………….. 34
شكل 2-9 : ابعاد جو اخلاقی………………………………………………………………………………… 50
شکل 3-1 الگوریتم اجرای تحقیق…………………………………………………………………………… 65

فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                                                   صفحه
جدول 2-1 )ویژگی های دانش ضمنی و صریح………………………………………………………… 19
جدول 2-2 ) ابعاد مدیریت دانش…………………………………………………………………………… 22
جدول 2-3 )زیرچرخه های مدیریت دانش………………………………………………………………. 25
جدول شماره 2-4 ) فضاهای جو اخلاقی…………………………………………………………………. 43
جدول2-5) پنج گونه جو اخلاقی…………………………………………………………………………… 44
جدول 2-6 )چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان…………………………………………. 54
جدول 3-1 )به تفکیک سوالات مختص به هر متغیر……………………………………………………. 63
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………… 64
جدول4-1)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………………… 67
جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 68
جدول4-3)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 69
جدول4-4)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………… 70
جدول4-5)توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………. 71
جدول4-6)توصیف سابقه كار پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 72
جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلی………………………………………………………………….. 73
جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلی……………………………………………………………………. 74
جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان…………………………………………………………… 75
جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی……………………………………………………………………… 76
جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش……………………………………. 77
جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش…………………………………….. 78
جدول4-13) توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش………………………………………………… 79
جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………….. 81
جدول4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری………………………………………………………. 84
جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………… 85
جدول شماره 5-1) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر جو اخلاقی…………………… 88
جدول شماره 5-2) فراوانی پاسخ ها به گویه های نگرش کارکنان به مدیریت دانش……………. 89
جدول شماره 5-3) فراوانی پاسخ ها به گویه های مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………… 90
جدول شماره 5-4) فراوانی پاسخ ها به گویه های رضایت از مدیریت دانش…………………….. 91
جدول شماره 5-5) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر عملکرد شغلیی………………. 92
جدول5-6) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….. 93

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………… 68
نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 69
نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 70
نمودار4-4)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 71
نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………… 72
نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه كارپاسخ دهندگان……………………………………………………… 73
نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عملکرد شغلی…………………………………………………………….. 74
نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر جو اخلاقی سازمان………………………………………………………. 75
نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………………………………….. 77
نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر رضایت از مدیریت دانش…………………………………………….. 79
نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………. 80
نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)……………………………………………………. 82
نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………….. 83

چکیده
در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*