تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

مبحث نخست :‌ افزایش ترس از جرم. 51
گفتار اول: افزایش ترس از جرم ناشی از بازنمایی رسانه ای جرم   51
گفتار دوم:افزایش ترس از جرم ناشی از تكنیك های خبرنگاری……………………………………………………………………………………………52
بند اول : عنوان سازی پدیده های مجرمانه.. 53
بند دوم :  وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم.. 54
بند سوم :  گفتمان شبیه سازی.. 55
مبحث دوم : افزایش نرخ جرایم. 54
گفتار اول: آموزش شیوه های ارتکاب جرم. 55
گفتار دوم :  قبح شکنی. 56
مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه. 57
گفتار اول : محدودیت زمانی. 57
گفتار دوم :‌ فقدان تخصص. 58
مبحث چهارم :  سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم. 60
مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری. 63
بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری.. 69

پایان نامه

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات. 72
مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه. 73
گفتار اول : استقلال نهادی و فردی. 73
گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی. 74
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه. 78
گفتار اول : بی طرفی قاضی. 79
گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه. 82
مبحث سوم : افشای تحقیقات دادسرا. 84
مبحث چهارم : تاثیر گذاری برشهود. 86
گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ 86
گفتار دوم : دروغ خود آگاه. 87
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم. 88
مبحث نخست: نقض اصل برائت :. 89
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم. 91
گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم. 93
مبحث دوم : تسریع رسیدگی. 96
گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی. 97
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی.. 98
بند دوم :  اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه.. 99
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی. 102

یک مطلب دیگر :

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل.. 102
بند دوم : نقض تساوی طرفین.. 105
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین. 108
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی. 110
مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران   112
مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد. 114
بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات………………………….117.
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری   120
مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات. 121
گفتار اول: اهمیت جرم ………………………………………………………………………………………………………….121
گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده. 123
مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی. 125
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات. 127
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات. 128
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری. 129
گفتار دوم: عدالت استحقاقی. 133
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی. 135
مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات. 141
گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها. 142
گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی. 144
مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم  بر اجرای مجازات. 147
گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین. 147
گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات. 150
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 155
فهرست منابع. 163
کتب فارسی.. 163
کتب عربی.. 165
کتب لاتین.. 165
مقالات فارسی.. 166
مقالات لاتین.. 168
پایان نامه و جزوه های درسی.. 169
سایت های اینترنتی.. 169
قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………….170

فهرست علایم اختصاری

آ. ا .ق. ا. د.ک ………………………………………………………………….. آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
ر . ک ……………………………………………………………………………. رجوع کنید به
ق. ا ………………………………………………………………………………. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق .ا.د.ک……………………………………………………………………….. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
.ق. ت. و .و. ا. ر. ق. ق…………………………………………………. قانون تعیین وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه                                                                      مصوب 1378
ق.م …………………………………………………………………………….. قانون مدنی – جلد اول -مصوب 1307
ق.م.ا …………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*