تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان

۵

۱-۷-۱. تعاریف صوری متغییر ها۵۱-۷-۲. تعاریف عملیاتی متغیر ها۶فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲-۱. مقدمه۱۰ ۲-۲.تاریخچه  بازاریابی کتاب۱۰۲-۳ . بخش سوم: مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق۱۱۲-۳-۱. بازاریابی۱۱۲-۳-۵. آمیخته بازاریابی۱۲۲-۳-۸.عوامل نوین در آمیخته بازاریابی۱۲۲-۳-۹. رفتار مصرف کننده۱۳۲-۳-۱۰. رفتار خرید مصرف کننده۱۴۲-۳-۱۱.گرایش خریدار۱۵۲-۳-۱۲ارتباط بین رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی۱۷۲-۳-۱۳انواع تصمیم گیری های خرید مصرف کننده۱۹۲-۳-۱۴.عوامل تعیین کننده سطح درگیری مصرف کننده۲۰۲-۳-۱۵. تبلیغات در بازار۲-۳-۱۱.چاشنی‌های فروش۲۱۲۳۲-۳-۲۴. قیمت کتاب۲۵

۲-۳-۲۶. روش های بازاریابی کتاب.۱-۲۱-۳-۲ برگزاری نمایشگاه:.۲-۲۱-۳-۲ایجاد نوآوری در روش­های توزیع و فروش کتاب       

۲-۳-۲۱-۲-۱. کتاب‌فروشی­ها

۲-۳-۲۱-۲-۲.فروش اینترنتی                                

۲-۳-۲۱-۴. تبلیغات یا آگهی‌های تجارتی                     

۲-۳-۲۱-۵. فهرست­های ناشران                               

۲-۳-۲۱-۶. معرفی و نقد و بررسی کتاب                      

۲-۳-۲۱-۶-۱. نشریه‌ها

۲-۳-۲۱-۶-۲. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی               

۲-۳-۲۱-۶-۳. وبلاگ                                        

۲-۳-۲۱-۶-۴. مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی             

۲-۳-۲۱-۶-۵. وضعیت ظاهری کتاب                             

۲-۳-۲۱-۷. هدایای تبلیغاتی                                                                               

۲-۳-۲۱-۸.برگزاری جشن رونمایی                            

۲-۳-۲۱-۹. پوستر                                                                                                        

۲-۳-۲۱-۱۰. ارسال رایگان کتاب                            

۲-۳-۲۱-۱۱. سایت­های ناشران                               

۲-۳-۲۱-۱۲. اهدای جوایز مختلف به کتاب­ها                  

۲-۳-۲۱-۱۳. اقتباس­های ادبی

۲-۴. بررسی پژوهش‌های انجام شده مرتبط با موضوع مورد پژوهش

۳۲۳۲۳۲

۳۲

۳۲

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۵

۳۵

۳۵

۳۵

۲-۴-۱. تحقیقات خارجی۳۶۲-۴-۲. تحقیقات داخلی۳۷  فصل سوم: روش تحقیق ۳-۱. مقدمه۴۴۳-۲. روش تحقیق۴۴۳-۳. جامعه مورد مطالعه۴۴۳-۴. قلمرو تحقیق۴۴۳-۴-۱.قلمرو موضوعی۴۴۳-۴-۲.قلمرو مکانی۴۵۳-۴-۳.قلمرو زمانی۴۵۳-۵.نمونه و روش نمونه گیری۴۵۳-۶ ابزار گردآوری دادها۴۵۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها۴۶۳-۸. روش تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها۴۶.۳-۹. تکنیک های آزمون داده ها۴۷۳-۹-۲آزمون میانگین یک جامعه۴۷۳-۹-۲ .آلفای کرونباخ۴۷.۳-۹-۳ .آزمون فریدمن۶۷۳-۱۰. روایی و پایایی پرسشنامه۴۷  ۳-۱۰-۱. روایی پرسشنامه۴۷۳-۱۰-۲. پایایی پرسشنامه۴۸فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴-۱. مقدمه۵۱۴-۲.  تحلیل آمار توصیفی۵۱۴-۳. تحلیل آمار استنباطی۵۸۴-۴. یافته های جانبی پژوهش۶۴فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵-۱. مقدمه۷۳۵-۲. نتیجه گیری فرضیات۷۳۵-۲-۹. نتایج حاصل از آزمون فریدمن۷۷۵-۲-۱۰. نتیجه گیری کلی۷۷  ۵-۳. پیشنهادهای کاربردی مرتبط با فرضیات۷۷۵-۴. پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده۷۹.۵-۵محدودیت های تحقیق:۷۹      فهرست منابع۹۴


چکیده             امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات کاربردی در زمینه کتب کودک و نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن، پرداخته شده است که این عوامل شامل تبلیغات، میزان روابط عمومی، خرید حضوری، اجرای بازاریابی مستقیم، توزیع کتاب، قیمت کتاب و کیفیت کتاب می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

جامعه مورد مطالعه کتاب فروشی های سطح شهر شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه و در هرطبقه به صورت تصادفی استفاده شده است.که  با توجه نامحدود بودن جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول مربوط به جامعه نامحدود ۴۲۰ پرسشنامه منتشر شد که تعداد ۴۰۰ تا برای تحلیل مناسب بوده که با بهره گرفتن از روش های آماری           مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر نشان از مؤثر بودن فرضیه از ۸ فرضیه تدوین شده شامل چاشنی های فروش، قیمت، کیفیت، تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم،توزیع بوده و براساس نتایج پژوهش تبلیغات بر خرید کتب کودک موثر نمی­باشد.

واژگان کلیدی

کتب کودک و نوجوان ، کیفیت ، چاشنی های فروش ، فروش حضوری ، قیمت، توزیع

 

 

 
   
   
  • مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت‌مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت‌ها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکت‌ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف می‌بایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راه‌های بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژی‌هایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

بهره‌گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان‌های کودک و نوجوان، یکی از راه‌هایی است که روان‌شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کنند. اگر این داستان‌ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان‌های خوب و متناسب با نیازهای خود، می‌تواند با هم­ذات پنداری با شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان، در انگیزه‌ها، کنش‌ها و تجربه‌های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه‌ی شخصی کودک یا نوجوان می‌شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن‌ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می­گذارد.

به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهت‌های زیر درخور اهمیت است(پریرخ، ۱۳۸۸، ۲۰):

۱- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین در مورد موضوعات گوناگون؛

۲- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛

مطلب دیگر :

۳- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛

۴- تقویت، تربیت و رهبری قدرت اندیشه توسط خواندن و بیان نمودن قصه‌ها و داستان‌های گوناگون؛

۵- آشنا ساختن غیر مستقیم کودک و نوجوان به دنیا و محل زندگی‌اش؛

۶- تقویت تمایلات کودکان و نوجوانان؛

۷- راهنمایی اخلاق کودک و نوجوان بدون اجبار و یا این‌که ضرورت به تشویق و یا تنبیه داشته باشد؛

۸- تقویت علاقه او به زندگی اجتماعی و همکاری صادقانه و صمیمانه با دیگران؛

۹- ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛

۱۰- برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛

۱۱- سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی و نوجوانی؛

گذشته از مسائل فرهنگی نشر مسلم است که راه بقای هر صنعتی فروش موفق و سود سرمایه‌گذاری است و صنعت نشر نیز از این اصل مستثنی نیست. از این رو شناخت و مطالعه مسائل بازاریابی کتاب می‌تواند از مهمترین زمینه‌های مطالعه این صنعت باشد و از آنجا که شناخت مخاطب و مشتری از اصلی‌ترین مسائل برای فروش موفق می­باشد جای دارد که پیش از بررسی بازاریابی کتب کودک و نوجوان در ایران، به شناخت خواسته‌های مخاطبان و مشتریان این کتب پرداخت؛ چرا که با بازاریابی دقیق و افزایش فروش کتب کودک و نوجوان می­توان گامی بزرگ در جهت تعالی سلامت کودکان و نوجوانان و در سطح گسترده‌تر جامعه برداشت.

  • تشریح و بیان مسئله:

ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست.  با تأکید بر این باور که کتابخوانی به نیازهای سه گانه‌ی: عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک و نوجوان پاسخ می‌دهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایسته‌ی خود را در دستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان حفظ کرده است، لذا توجه به بازاریابی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است (مجدی، ۱۳۸۸، ۲۰).

طبق آمار منتشر شده توسط خانه کتاب در سال ۱۳۹۱، در ایران ۱۱۰۰۰ ناشر فعالیت می‌کنند و این در حالی است که تنها ۲۵۰۰ فروشگاه کتاب در کشور وجود دارد. با اولین نگاه به این آمار می‌توان دریافت که نشر کشورمان در زمینه توزیع و فروش با مشکلی جدی مواجه است. با توجه به اینکه در سال ۹۱ حدود ۲۷۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول به چاپ رسیده باید به ظرفیت فروش این کتاب نیز توجه کرد؛ اما در حال حاضر به این مسئله توجه مناسبی نمی‌شود. از آنجا که قیمت فروش هر عنوان کتاب کم است، سود حاصل از این نوع محصول نیز پایین است. از این رو فروشنده برای کسب در آمد به ناچار باید تعداد مشتریان بیشتری جذب کند.

با وجود این مشکلات، هنوز وضعیت اقتصادی نویسندگان و ناشران کشور به موقعیتی نرسیده است که بتوان به چیزی به نام صنعت نشر دست پیدا کرد. برای حل این معضل می‌بایست راهی برای توسعه این صنف یافت. مطالعات کاربردی در زمینه توزیع و فروش کتاب باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

کتب کودک و نوجوان، بخش قابل توجهی از ناشران کشور را در بر دارند که بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان،  به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند:

الف: سال­های قبل از دبستان؛

ب: سال­های آغاز دبستان (کلاس اول دوم و سوم) ؛

ج: سال­های پایان دبستان (چهارم و پنجم) ؛

د: دوره راهنمایی؛

ه: سال‌های دبیرستان؛

جلب رضایت مخاطبین و بالطبع آن افزایش خرید کتب کودک ونوجوان، باعث ارتقا فرهنگ مطالعه در کشور خواهد شد که اگر این مسأله در سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد تأثیر آن در بزرگسالی و سال‌های آینده فرهنگ کشور قابل مشاهده خواهد بود که همین دلیل مهم ایجاب می‌کند که از دیدگاه بازاریابی به این مسأله نگاه کرد.

  • فرضیه‌ها:

۱-۴-۲۱. تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۲. چاشنی‌های فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۳. بکارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۴. بکارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۵. اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۶. قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۷. توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲۸. کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

  • اهداف تحقیق:

در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می­شود و برای تحقق ابن هدف ۸ هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.

۱-۵-۱. هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن؛

۱-۵-۲. اهداف فرعی:

۱-۵-۲۱. بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۲. بررسی چاشنی‌های فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۳. بررسی بکارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۴. بررسی بکارگیری  فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۵. بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۶. بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۷. بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۸.  بررسی کیفیت  و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

  • متغیرهای تحقیق:

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمّیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴، ۳۹). متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته تقسیم می شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته.

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (بازرگان،۱۳۸۱، ۴۴) در این پژوهش متغیر وابسته، خرید  می باشد.

متغیر مستقل  یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (بازرگان،۱۳۸۱، ۴۴). متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: تبلیغات، چاشنی­های فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی،  قیمت، توزیع،  کیفیت؛

۱-۶-۱ تعاریف صوری متغییر­ها:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*