تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

2-2-3-1- شخصیت…………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-3-1-1- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………… 24
2-2-3-1-2- رویکرد روانکاوی………………………………………………………………………………….. 24
2-2-3-1-3- رویکرد پدیدار شناختی……………………………………………………………………………. 25
2-2-3-1-4- رویکرد صفات………………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-2-عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………………. 27
2-2-3-2- 1- شخصیت استاد…………………………………………………………………………………….. 29
2-2-3-3- نفوذ همتایان……………………………………………………………………………………………… 31
2-2-3-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده…………………………………………………………………………. 35
2-2-3-5- امکانات یادگیری……………………………………………………………………………………….. 36
2-2-3-5-1- ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC)………………………………………………………….. 38
2-2-3-5-2- فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش………………………………… 39
2-3- عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………… 41
2-3-1- تعریف یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 41
2-3-2- رویکردهای یادگیری………………………………………………………………………………………. 42
2-3-3- یادگیری­ همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی………………………………………………………… 45
2-3-4- دیدگاه­های نظری پیرامون یادگیری و یادگیری همسالان…………………………………………… 46
2-3-5-  مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات………………………………………………………… 48
2-4- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. 49
2-4-1- پیشینه پژوهشی در ایران………………………………………………………………………………….. 49
2-4-2- پیشینه پژوهشی درخارج از کشور………………………………………………………………………. 50
فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………. 55
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 56
3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 56
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 56
3-4- حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………. 57
3-5- روش­ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 57
3-5-1- ساختار پرسشنامه عملکرد یادگیری…………………………………………………………………….. 58
3-5-2- ساختار پرسشنامه انگیزش یادگیری…………………………………………………………………….. 58
3-6- روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………….. 58
3-6-1- روایی (اعتبار)……………………………………………………………………………………………….. 58
3-6-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی روایی سازه ابزار پژوهش………………………………. 59
3-6-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………. 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………………….. 62
4-1- مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………. 63
4-2-  یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 63
4-2-1 – شاخص های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………….. 63
4-2-1 -1- جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 63
4-2-1 -2- وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………… 64
4-2-1 -3- رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 64
4-2-1 -4- وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………… 65
4-2-1 -5- سن……………………………………………………………………………………………………….. 65
4-2-1 -5- معدل……………………………………………………………………………………………………… 66
4-2-2- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش:…………………………………………………………….. 66
4-2-2-1- شاخص های توصیفی عملکرد یادگیری:………………………………………………………….. 66
4-2-2-2- شاخص های توصیفی ابعاد انگیزش یادگیری:……………………………………………………. 67
4-2-2-2-1- شخصیت دانشجو…………………………………………………………………………………… 67
4-2-2-2-2- عملکرد اساتید………………………………………………………………………………………. 68

پایان نامه

4-2-2-2-3- نفوذ همتایان…………………………………………………………………………………………. 69
4-2-2-2-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده……………………………………………………………………… 70
4-2-2-2-5- امکانات یادگیری……………………………………………………………………………………. 71
4-3- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………… 72
4-3-1-  بررسی فرضیه های پژوهش:……………………………………………………………………………. 72
4-3-2- یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………….. 84
4-3-2- 1- آزمون t  گروه های مستقل:…………………………………………………………………………. 85
4-3-2- 2- آزمون تحلیل واریانس:……………………………………………………………………………….. 86
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 89
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-2- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………… 90
5-3- تبیین یافته‌های پژوهش(یافته­های استنباطی)………………………………………………………………. 94
5-4- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 98
5-5- پیشنهادات برای انجام پژوهش‌های آتی…………………………………………………………………… 99
5-6- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… 100
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 102
الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 103
ب) منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 118
 
فهرست جداول
جدول (3-1) نتایج حاصل از بررسی پیش فرض‌های تحلیل عاملی اکتشافی……………………………………………………………… 59
جدول (3-2) نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس انگیزش یادگیری……………………………………………………………. 59
جدول (3-3) پایایی مقیاس‌های پژوهش برمینای ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….. 60
جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………… 63
جدول (4-2) توزیع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………. 64
جدول (4-3) توزیع فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان در نمونه مورد بررسی………………………………………………………….. 64
جدول (4-4) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال دانشجویان در نمونه مورد بررسی………………………………………………………… 65
جدول (4-5) توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی سن دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………… 65

یک مطلب دیگر :

جدول (4-6) توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی معدل دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………. 66
جدول (4-7) شاخص های توصیفی متغیر عملکرد یادگیری……………………………………………………………………………………. 67
جدول (4-8) شاخص های توصیفی شخصیت دانشجویان………………………………………………………………………………………. 68
جدول (4-9) شاخص های توصیفی عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………………….. 69
جدول (4-10) شاخص های توصیفی نفوذ همتایان………………………………………………………………………………………………… 70
جدول (4-11) شاخص های توصیفی پشتیبانی و مشارکت خانواده………………………………………………………………………….. 71
جدول (4-12) شاخص های توصیفی امکانات یادگیری………………………………………………………………………………………….. 72
جدول (4-13) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای شخصیت دانشجویان…………………………………………. 73
جدول (4-14) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 73
جدول (­4-15) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای شخصیت دانشجویان……… 73
جدول (­4-16) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر عملکرد اساتید…………………………………………. 74
جدول (4-17) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 74
جدول (4-18) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای عملکرد اساتید……………… 75
جدول(4-19) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر نفوذ همتایان……………………………………………… 75
جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 75
جدول (4-21) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای نفوذ همتایان…………………. 76
جدول (4-22) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر پشتیبانی و مشارکت خانواده……………………… 77
جدول (4-23) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 77
جدول (4-24) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای پشتیبانی و مشارکت خانواده 77
جدول (4-25) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر امکانات بادگیری………………………………………. 78
جدول (4-26) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 78
جدول (4-27) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای امکانات بادگیری…………… 79
جدول (4-28) ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول (4-29) مدل های رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………. 80
جدول (4-30) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 82
جدول (4-31) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری…………………………………………………. 83
جدول (4-32) مقایسه میانگین عملکرد یادگیری دانشجویان بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال………… 85
جدول (4-33) مقایسه میانگین عملکرد یادگیری دانشجویان بر اساس معدل، سن و رشته تحصیلی…………………………….. 86
جدول (4-34) شاخص های توصیفی عملکرد یادگیری به تفکیک معدل………………………………………………………………….. 87
جدول (4-35) نتایج حاصل از آزمون تعقیبی LSD در بررسی معنی داری تفاوت ها در میانگین عملکرد یادگیری…….. 87
جدول (5-1) شاخص های توصیفی عوامل عملکرد یادگیری…………………………………………………………………………………… 91
جدول (5-2) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف شخصیت دانشجو………………………………………………………………………… 91
جدول (5-3) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف عملکرد اساتید……………………………………………………………………………. 92
جدول (5-4) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف نفوذ همتایان……………………………………………………………………………….. 93
جدول (5-5) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف پشتیبانی و مشارکت خانواد………………………………………………………….. 93
جدول (5-6) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف امکانات یادگیری…………………………………………………………………………. 94
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع پراکندگی نمونه در متغیر عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………… 67
نمودار 4-2: توزیع پراکندگی نمونه در متغیر شخصیت دانشجو……………………………………………………………………………….. 68
نمودار 4-3: توزیع پراکندگی نمونه در بعد عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………… 69
نمودار 4-4: توزیع پراکندگی نمونه در بعد نفوذ همتایان…………………………………………………………………………………………. 70
نمودار 4-5: توزیع پراکندگی نمونه در بعد پشتیبانی و مشارکت خانواده…………………………………………………………………… 71
نمودار 4-6: توزیع پراکندگی نمونه در بعد امکانات یادگیری…………………………………………………………………………………… 72
فهرست اشکال
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق –  نقش عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان………………………………. 11
شکل(2-1) اجزای مدل های هیجان(شرر ، 2009)………………………………………………………………………………………………… 27
شکل(2-2) : مدل شناختی پردازش اطلاعات بر مبنای نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای(مایر، 2009)………………… 49
 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشجویان در 5 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 به تعداد 422 نفر می باشد. نمونه آماری بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 243 نفر انتخاب شدند. مقیاس های پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی[1] (2003) شامل 5 سوال و پرسشنامه عوامل انگیزش یادگیری کاشف، ایاض، راضا و حمید[2](2013)  شامل 5 بعد انگیزش یادگیری و 26 سوال و پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی محقق ساخته بودند.پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 80/0 و 81/0 بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که ابعاد عمکرد اساتید، امکانات یادگیری و شخصیت دانشجویان  بصورت مثبت قادر به پیش بینی عملکرد یادگیری دانشجویان  هستند و ضرایب استاندارد رگرسیونی حاصل شده به ترتیب 36/0، 18/0 و 12/0 می باشد. همچنین بین عملکرد یادگیری دانشجویان به تفکیک معدل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان با معدل بالاتر عملکرد یادگیری بالاتری را نشان داده اند(05/0>p). با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر نقش معنی دار عملکرد اساتید و امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان، توصیه می‌شود که مدیران در دانشگاه و همچنین برنامه ریزان آموزش عالی نسبت به عملکرد اساتید و همچنین امکانات یادگیری بیش از پیش توجه نمایند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*