تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء …

2-4-1ریشه. 16

2-4-2 ساقه. 16

2-4-3 برگ.. 17

2-4-4 گل. 18

2-5 رشد و نمو. 18

2-5-1 جوانه زنی و استقرار گیاهچه. 19

2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ.. 20

2-5-3 تجمع ماده خشك و توزیع آن. 21

2-5-4 گلدهی. 22

2-5-5 نمو دانه. 22

2-6 تنش خشکی. 23

2-6-1 تنش خشکی و انواع آن. 23

پایان نامه

2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان. 24

2-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی. 25

2-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه 28

2-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی. 28

2-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی. 29

2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان. 32

2-8 تعریف سالیسیلیک اسید 35

2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده 35

2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش.. 35

2-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی. 36

2-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان. 36

2-9 – بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان. 41

2-10 – تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 41

2-11 – تاثیر سودوموناس بر عملكرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 44

2-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 محل آزمایش.. 50

3-2 آزمایش خاک.. 50

3-3 مشخصات طرح آزمایش.. 50

3-4 عملیات زراعی. 51

3-5 نمونه برداری. 51

3-6 تجزیه و تحلیل داده ها 52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- ارتفاع بوته. 54

4-2- تعداد شاخه جانبی. 56

4-3 طول دوره گلدهی. 57

4-4 طول دوره پر شدن دانه. 58

4-5 تعداد روز تا رسیدگی. 58

4-6 تعداد غلاف در بوته. 59

یک مطلب دیگر :

4-7 تعداد دانه در بوته. 60

4-8 وزن صد دانه. 61

4-9 عملکرد دانه. 62

4-10 عملکرد بیولوژیک.. 67

4-11 شاخص برداشت. 71

4-12 پروتئین دانه. 71

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث. 76

5-2 نتیجه گیری. 93

5-3 پیشنهادات. 94

منابع. 95

چکیده انگلیسی. 117

طرح روی جلد به زبان انگلیسی

فهرست جداول

جدول 4-1: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..54

جدول 4-2: مقایسه میانگین اثر اصلی اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..55

جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته (سانتیمتر) ..56

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..62

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ..66

جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) ..68

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر پروتئین دانه (درصد) ..72

فهرست اشکال

شکل 4-1: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری­های محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی. ..57

شکل 4-2: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-3: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-4: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-5: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته. ..62

شکل 4-6: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته. ..62

شکل 4-7: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد دانه در بوته. ..63

شکل 4-8: تاثیر تنش بر وزن صد دانه. ..64

شکل 4-9: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه. ..64

شکل 4-10: تاثیر تنش بر عملکرد دانه. ..65

شکل 4-11: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه. ..66

شکل 4-12: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه. ..66

شکل 4-13: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک.. ..68

شکل 4-14: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک.. ..68

شکل 4-15: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک.. ..69

شکل 4-16: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک.. ..70

شکل 4-17: تاثیر تنش بر پروتئین دانه. ..72

شکل 4-18: تاثیر سالیسیلیک اسید بر پروتئین دانه. ..72

شکل 4-19: تاثیر باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه. ..73

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*